Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

Első rész: www.naput.hupont.hu/22

2017. április 25.    

Dobos Csanád

Az Ószövetség és az Egység Törvénye  II.rész

SZIVÁRVÁNY vagy KÖRÜLMETÉLÉS, avagy az elloptt Jahve

“Ez a nagyszerű gesztus, barátom: látni a szeretetet, ahol kevés ok van rá, megtalálni az egységet, ahol az elválasztás az egyetlen logikus út, testvért látni ellenség helyett. Nem könnyű, barátaim.”[1]

korulmeteles.pngMiért volt szükség újabb (Ó)szövetségre, és miért kellett a korábbi szivárványt felváltani körülmetéléssel? Hogy veszthette el az értelmét el az korábbi szövetség, mely nem is évülhetett el, hisz ez az emberi csakra rendszer lényegének ez az alapja? Ahogy az első részben szó volt róla, ez az aurába írt szivárvány minta szolgál a lelkek véső szüretének /aratásának egyetlen mércéjének és ezért nem évülhetett el!  Akkor mégis miért volt szükséges, csak az emberiség egy szűk rétegének érdekét szolgáló újabb szövetségre? Talán mert ez már egy másik „Isten”-nel jött létre? Meredek gondolat, melyet szükséges jobban is megindokolni, de előtte érdemes alaposabban megvizsgálni Hám-ábráját, valamint Freud Mózesét.

ÁBRA-HÁM, HÁM-ÁBRÁJA

13511448_1058625877524450_2104326001_n.jpg

Szent Korona Pantokrátor ikonjának jobb és bal oldali tengelytükrözése: Az első ikonnál a TURUL madár látható a glóriában, valamint szarvas/ló fej a ruha ráncaiban. A második képen Mózes látható a két kőtáblájának 10 (5-5) parancsolat ábrával, valamint a korona csakrát lefedő „kockával”, mely elengedhetetlen kelléke a héber istentiszteletnek. 

Mózes könyve Noé fiainak nemzetségeit, a szemiták vonalát Ábrahámig vezeti le a pontos életkor adatokkal. A szemita Ábrahámig, ki még véletlenül sem kánaáni. Ennek ellenére a magyar krónikás hagyomány mégis úgy tekint időnként Ábrahámra, mint a saját ősatyjára is. Ez meglepő tény, mellyel érdemes már itt és most foglalkoznunk. Hogy lehetséges mindez? Pap Gábor az ÁBRAHÁM – BRAHMA nevek megfeleltetésével véli megindokolni ezt, hiszen Ábrahám személye mögött Bráhma, az indiai teremtő főistenség személye húzódik meg[2]. Nagyon jó észrevétel ez, bár véleményem szerint mégsem elégséges. Akkor mégis milyen magyarázata lehet ennek? Érdemes valami hasonló analógiát keresni, ami alapján el lehetne indulni. A Szent Koronánk Pantokrátor ikonján is valami nagyon hasonló fedezhető fel, ahol a kánaáni és a szemita szimbólum együtt jelentkezik, ahogy Ábrahám személyében is. A Szent Koronánk egyik legfontosabb ikonjában a kánaáni TURUL madarunk rejtve együtt szerepel Mózes személyével. Rejtve, de mégis tudatos szerkesztés eredményeként. Tengelyesen tükrözve a Pantokrátor ikon jobb és bal felét, a kánaáni szent madár és a kőtáblákat tartó ószövetségi személye tűnik elő[3]. Hasonló logika alapján próbáljuk meg a továbbiakban Ábrahám nevét és személyét is így megvizsgálni.

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: Ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik. Annak felette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok. És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. [4]

Ábrám/Ábrahám, valamint Szárai/Sára. Férj és feleség, kik Isten parancsára nevet váltottak: És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.[5]

reklam.png

Ábrahám névváltoztatásának oka és feltétele a körülmetélkedés, mint az állítólagos újabb szövetség jelképe is. Sáráé viszont a reményteljes gyermek és utód fogantatás. Az anyaméh állapotára utaló Szára(z)i/ Sár(os)a kapcsolat[6] szinte már közismert, ahogy az is, hogy a Szárai és Sára nevek esetében egyértelműen beszélő nevekről van szó, melyek ráadásul magyarul szólalnak meg. Ha Ábrahám felesége esetében a magyarul beszélő nevek vannak, akkor mi a helyzet Ábrahámmal? Szerintem ugyanaz! Ahogy Pap Gábor szokta mondani, merjünk magyarul gondolkodni! – és fogadjunk szót neki most is! Ábrahám, azaz ÁBRA-HÁM, mely névben benne van a HÁM név is, NOÉ elátkozott fiának neve, melyet időnként Khámnak is írnak!

Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arccal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán![7]

ÁBRA HÁM, azaz HÁM ÁBRÁJA! Ez is beszélő név a javából! De miért Noé elátkozott kánaáni fiának, HÁM-nak az ábrája, kinek Mózes könyve szerint a szemita Sém szolgájává kellett válnia? A korábbi gyanúnkat ez csak megerősítheti, hiszen a kánaáni Hámnak csak szemita Sém a szolgájává kellett válnia, a másik testvérért Jáfetet nem kellett szolgálnia. Ez egy fontos szempont, melyre érdemes odafigyelni.  Tehát, miért csak a szemita Sémet? Talán, mert a polarizáció így vált erőteljesebbé? Maradjunk most csak annyiban, hogy a TURUL-i HÁM ábrájának kellett megjeleni annak a szemita Ábrám képében, kinek leszármazottja lesz majd a kőtáblákat tartó Mózes. Ábrahám nevében így hasonlóan egyesült a jobb és bal-gább választás lehetősége, ahogy a Szent Korona Pantokrátor ikonjában is! Ábrám új nevében ugyanúgy benne van e kettős, szemita és kánaáni vérvonal, ahogy a TURUL/Mózes közös ábrájában is a Szent Koronán. Meg merem kockáztatni, hogy talán éppen ezért tekinti a magyar krónikás hagyomány egy része is saját ősének Ábrahámot annak ellenére, hogy Ábrahám szemita származású! De nézzünk egy újabb idevágó idézetet az Egység Törvényéből mely nemcsak Ábrahám nevének megértéséhez, hanem a Szent Korona működési elvéhez is szolgál némi analógiával:

25.5 Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, az agyadat. Ezután képzeld el azt teljes egységben társadalmad összes többi agyával. Ekkor ti közös akarattal rendelkeztek, és ami különben egy gyenge elektromos töltés fizikai illúziótokban, az immár egy irdatlanul erőteljes gépezet, mely által a gondolatok tárgyként vetíthetők kiAz eredmény, ahogy mondanátok, egy állóharc, amelyben mindkét fél energiája némiképp megcsappan, és sorai rendezésére kényszerül: a negatívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy manipuláljanak, a pozitívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy elfogadják, amit kapnának.

13514362_1058626254191079_1034898559_n_1.jpgAkkor ezek szerint állóharc, vagy inkább egyensúly jelenik meg a Szent Korona Pantokrátor ikonjában az Egység Törvénye szerint? Maga az EGYSÉG! A pozitív és a negatív orientáció egyszerre van jelen az ikonon és Ábrahám nevében is, ahol a semita támad, a kánaáni pedig kötelező jelleggel elfogadja e támadást. Talán ezért is kellett a pozitív orientációjú HÁMnak ellenvetés nélkül elfogadnia, hogy látszólag szolgájává vált az uralkodni vágyó, támadólag fellépő negatív SÉMnek. HÁM megtehette volna, hogy eltávozik Noé döntését követően, de nem tette, hiszen az Egység Törvénye értelmében Hámnak nem volt más választása csak elfogadni a Sém támadását és uralkodási vágyát. A „negatívak (SÉM és utódai) kimerülnek kudarcuk folytán, hogy manipuláljanak, a pozitívak (HÁM és utódai) kimerülnek kudarcuk folytán, hogy elfogadják, amit kapnának” - és ez által jön létre az Egység. Az Egység törvényének pont ez a lényege, és az emberi létünk értelmét is ez adja - a polarizáció, mely lehet pozitív, vagy akár negatív, vagy másképp fogalmazva jobb vagy inkább bal-gább. A döntés a mi kezünkben van a SZER-ELEM útján, mely lehet mások felé irányuló az újszövetségi tanítások szerint (mely véleményem szerint a könnyebb és a jobb is), de ami szintúgy lehet önös, kizárólagosan csak önmagunk felé irányuló (azaz a bal-gább) is, ahogy viszont az ószövetségi, szemita érdekeknek megfelelő mondatok motiválnak. És e kettősség jelenik meg a Szent Korona Pantokrátor ikonjának Turul madár/kőtáblás Mózes kettősében is, az Egység Törvénye értelmében!

52.11  Ré: Ré vagyok… Vizsgáljuk meg az evolúció szívközepét. Emlékezzünk rá, hogy mind egyek vagyunk. Ez a nagy tanítás/tanulás. Ebben az egységben szeretet rejlik. Ez a nagy taní- tás/tanulás. Ebben az egységben fény rejlik. Ez az alapvető tanítása az anyagi világok valamennyi létsíkjának. Egység, szeretet, fény és öröm: ez a szellem evolúciójának szívközepe.

Sigmund Freud, a Mózes, az ember és az egyistenhit

freud_mozes.jpgJahve eltérő, időnként pusztító, máskor létrehozó karakterének különbségére régóta felfigyeltek már ismer kutatók. Például Sigmund Freud, a Mózes könyvében[8] is joggal veti fel az eltérő Jahve személyiséget, mely időközbeni kicserélődött az igazival. Olyan gondolatokat fogalmaz meg Freud ebben a művében, melyből megéri egy kicsit bővebben is idézni. A körülmetélés és Mózes személyének egyiptomi eredetéről, Jahve „félelmetes és vérszomjas” vulkánisten karakteréről, e Isten esetleges arábiai származásáról, valamint Mózes esetleges meggyilkolásáról is olvashatunk itt. Aztán ott van a Jahve eltérő neveinek is a kérdése, melyre Freud más kutatókra is hivatkozva érdekes válaszokat ad és melyek jó kiinduló pontok is lehetnek az Ószövetség Egység Törvénye szerinti értelmezésénél.

Bizonyos azonban, hogy arra a kérdésre, honnan került a körülmetélés szokása a zsidókhoz, csak egy felelet lehetséges: Egyiptomból Hérodotosz, „a történetírás atyja”közli velünk,hogy a körülmetélés szokása Egyiptomban már régóta honos volt, és adatait a múmiák, valamint a falakon és asírokban talált ábrázolások ismegerősítik. Tudomásunk szerint a Földközi-tengerkeleti partján egy népnél sem dívott ez a szokás;a sémitákról, babiloniakról, sumerokról biztosanfeltételezhetjük, hogy nem voltak körülmetélve.Kánaán őslakóiról a Biblia maga mondja ezt.   Fogadjuk el egy pillanatra azt a gyakori feltevést, hogy Mózes zsidó volt, aki társait ki akarta szabadítani az egyiptomi szolgaságból, és őket az országon kívül egy önálló és öntudatos nemzeti léthez akarta segíteni; nos, akkor mi értelme lehetett annak, hogy ezzel együtt rájuk erőszakoljon egy kényelmetlen szokást, amely bizonyos értelemben őket magukat is egyiptomiakká teszi,szükségképpen mindig ébren tartva bennük az Egyiptomra való emlékezést; holott egyébként minden igyekezete épp enne kellenkezőjére irányulhatott,arra, hogy népe elidegenedjék a szolgaság országától, és leküzdje az „egyiptomi húsosfazekak ”utáni vágyakozást?

Ha Mózes a zsidóknak nemcsak új vallást hozott, de a körülmetélés parancsát is ő adta, akkor nem zsidó, hanem egyiptomi kellett legyen; így a mózesi valláscsakis az egyiptomi vallások közül az egyik lehetett; mégpedig a népvallással való ellentéte alapján bizonyára az Aton-kultusz, amellyel a későbbi zsidó vallás néhány fontos pontban meg is egyezik. Amint látjuk, az a feltevésünk, hogy Mózes nem zsidó, hanem egyiptomi volt, újabb kérdéshez vezet…Az a magatartás, amely a zsidóknál könnyen érthető, egy egyiptomi részéről érthetetlennek tűnik.Ha azonban Mózest Ekhnaton idejébe helyezzük,és evvel a fáraóval hozzuk kapcsolatba, akkor megoldódik ez a rejtély is, és egy olyan motiváció lehetősége bontakozik ki, amely valamennyi kérdésünkre feleletet ad.Induljunk ki abból a feltevésből, hogy Mózes előkelő és magas állású férfi volt, talán-amint a monda állítjaróla-valóban a királyi család tagja. Bizonyára tudatában volt kiváló képességeinek, büszke és tetterős jellem lehetett; talán ő maga is arról álmodott, hogy egyszer majd a nép vezére, a birodalom uralkodója lesz. A fáraók közvetlen környezetében élve meggyőződéses híve lehetettaz új vallásnak, amelynek alapgondolatait magáévá tette. A király halála után és a reakció megszilárdulásával reményei és kilátásai megsemmisültek; ha nem akarta megtagadni oly drága meggyőződését, nem volt keresnivalója Egyiptomban, elveszítette hazáját. Ebben a kényszerhelyzetben rendkívüli megoldást talált. Ekhnaton, az álmodozó, elidegenedett népétől, és tűrte, hogy birodalma szétmorzsolódjék. Mózes energikus természetének jobban megfelelt az a terv, hogy új birodalmat alapítson, új népet keressen, amelyet aztán megajándékozhat az Egyiptomban meggyalázott vallással. Be kell látnunk, hősi kísérlet volt, hogy a sorssal szembeszálljon, hogy két irányban keressen kárpótlást a veszteségekért, amelyeket Ehnaton katasztrófája okozott. Talán abban az időben -még a hükszoszok idején -éppen annak a határ menti kerületnek (Gósen) 10 a kormányzója volt, amelyben bizonyos sémita törzsek telepedtek le. Ezeket választotta ki, hogy az ő új népévé legyenek. Valóban világtörténelmi elhatározás!Egyezségre lépett velük, a népélére állt,„erős kézzel”megszervezte kivonulásukat. Ellentétbena bibliai hagyományokkal, azt kell hinnünk,hogy ez a kivonulás békésen és üldözés nélkülmentvégbe. Mózes tekintélye lehetővé tetteezt, s akkoriban nem volt olyan központi hatalom, amely megakadályozhatta volna tervének megvalósításában. Ha Mózes magas állású hivatalnok volt, könnyen érthető a vezető szerep, melyet a zsidóknál vállalt; ha pap volt, kézenfekvő, hogy mint vallásalapító lépett fel. Mindkét esetben eddigi hivatását folytatta volna. A királyi család egyi khercege könnyen lehetett mind a kettő, kormányzó és pap is. Josephus Flavius -aki átveszi akitevési mondát,de úgy látszik, más hagyományt is ismert, nemcsak a bibliait -elbeszélésében Mózes mint egyiptomi hadvezér győzedelmes hadjáratot visel Etiópiában.

Hérodotosz, aki i. e. 450-benEgyiptomban járt,úti beszámolójában az egyiptomi népről olyan jellemzéstközöl, amely meglepő hasonlóságot mutata későbbi zsidóság ismert jellemvonásaival.„Általában minden tekintetben jámborabbak,mint a többi emberek, akiktől már csak némely szokásuk folytán is elkülönülnek. így például a körülmetélés révén is, amelyet ők vezettek be elsőnek,és pedig tisztasági okokból. Továbbá a disznóktó lvaló irtózásukkal, ami bizonyára avval függ össze, hogy Sét egy fekete disznó alakjában sebezte meg Hóruszt, végül pedig és legnagyobb mértékben a tehenek iránti tiszteletükkel, amelyeket soha nem ennének meg vagy nem áldoznának föl, mert ezzel megsértenék a tehénszarvú Íziszt.Ezért az egyiptomi férfi vagy nő sohasem csókolna meg egy görögöt. Nem használná kését,nyársát vagy üstjét, vagy nem ennék egy különben tiszta ökörnek a húsából, ha azt görög késsel vágták le. . . . Gőgös korlátoltsággal néznek le többi népekre, amelyek tisztátalanok, s nem állnak olyan közel az istenekhez, mint ők.”

A zsidó hagyomány azonban később úgy viselkedett,mintha nyomasztó volna számára az imént kifejtet következtetés. Ha bevalljuk, hogy a körülmetélésegyiptomi szokás volt, amelyet Mózeshonosított meg, akkor ez már majdnem annyitjelent, mint elismerni azt, hogy a vallás, melyet Mózes közvetített, szintén egyiptomi lehetett. Minden okuk megvolt rá, hogy ezt tagadják; ígytehát a körülmetéléssel kapcsolatban ellentmondásba kellett jutniuk a valósággal.

Mózes állítólag „késedelmes a szólásra”tehát valami beszédhibája vagy gátlása lehetett, úgyhogy a fáraóval való tárgyalásainál Áron segítségére szorult, akit a hagyomány testvérének nevez. Ez megint történelmi igazság lehet,s új jellemvonással gazdagítja a nagy ember arcképét. Lehet azonban más, fontosabb jelentése is. Az elbeszélés csekély ferdítéssel arra utalhat,hogy Mózes idegen nyelvű volt, aki sémita eredetű új-egyiptomi népével nem tudott tolmács nélkül érintkezni, legalábbis kapcsolatai kezdetén. Tehátez újabb megerősítése annak a tételnek, hogy Mózes egyiptomi volt.

Ők is úgy vélekednek, hogyazok a zsidó törzsek, melyekből később Izrael népe kialakult, egybizonyos időpontban új vallástvettek fel. Ez az esemény azonban szerintük nem Egyiptomban játszódott le, nem is a Sínai-hegylábánál, hanem egy helységben, amelyet Meribat-Kadesnek neveztek, egy kutakban és forrásokban gazdag oázisban, amely a Palesztinától délre húzódó földsávon fekszik, a Sínai-félsziget keleti vége és Arábia nyugati partja között. Egy Jahve nevű isten tiszteletét vették itt át, valószínűleg a közelben lakó MIDIANITÁK egyik arab törzsétől.Valószínűleg más szomszédos törzsek is ezt az istent követték.Jahve bizonyára vulkánisten volt.Egyiptomban tudvalevőleg nincsenek vulkánok, s aSínai-félsziget hegyei sem voltak soha vulkánikusak; ellenben találunk vulkánokat Arábia nyugati partja mentén, sőt olyanokat is,melyek a legutóbbi időkben is működtek . Ezeknek a hegyeknek valamelyike lehetett aSínai-Horeb, amelyet Jahve székhelyének tartottak. (A bibliai szöveg egyes részeimég őrzik azt, hogyJahve lejött a Sínai-hegyről,és Meribat-Kadesbe ment.) Noha a bibliai elbeszélés különféle átdolgozásokon ment át, Meyer szerint mégis rekonstruálhatjuk az isteneredeti karakterét: félelmetes, vérszomjas demon lehetett, aki éjszaka járkált a világban, és a napvilágot kerülte. Annak, aki ennél a vallásalapításnál isten és a nép között közvetít, Mózes a neve

1922-ben Sellin olyan felfedezést tett, mely döntően befolyásolja problémánkat.* Ézsaiás prófétánál (a VIII. század második felében)félreismerhetetlen nyomaira bukkant egy olyan hagyománynak, melynek tartalma szerint a vallásalapító Mózest makacs és erőszakos népe egy felkelés alkalmával megölte. Egyúttal elvetették az általa alapított vallást is. Ez a hagyomány azonban nemcsak Ézsaiásnál bukkan fel; visszatér a legtöbb későbbi prófétánál is, sőt Sellin szerint ez az alapja minden későbbi Messiás-várásnak. A babiloni száműzetés végén a zsidó népben az a reménység bontakozott ki, hogy aszégyenletesen meggyilkolt vezér visszatér a halálból, és bűnbánó népét,s talán nemcsak egyedül azt, az örök üdvösség hónába vezeti. Feltehető volna a kapcsolat egy későbbi vallásalapító sorsával, ez azonban nem tartozik ránk. Átvesszük Sellinnek azon hipotézisét, hogy az egyiptomi Mózest a zsidók megölték, s hogy a vallással, melyet bevezetett, szakítottak. Gondolatmenetüket tovább szőhetjük anélkül, hogy a történelmi kutatás hitelt érdemlő eredményeivel ellentmondásba keverednénk. Lesz azonban annyi bátorságunk, hogykövetkeztetéseinkben egyébként függetlenek maradjunk az egyes szerzőktől.

Kiindulópontunk az egyiptomi kivonulás marad. Valószínű, hogy Mózessel együtt nagy tömeg hagyta el az országot, hisz egy kis csapat bizonyára nem elégítette volna ki a nagyra törő,büszke férfit. A bevándorlók valószínűleg elég sokáig éltek már az országban, s így tekintélyes számú néppé növekedhettek. De talán nem tévedünk, ha a szerzők nagy részével együtt mi is feltételezzük, hogy a későbbi zsidó népnek csak egy töredéke élte át az egyiptomi eseményeket. Más szóval: az Egyiptomból visszatért törzs később az Egyiptom és Kánaán közötti földsávon más rokon törzsekkel egyesült,amelyek ott már hosszabb idő óta megtelepedtek. Ennek az egyesülésnek kifejezésére egy új,valamennyi törzzsel közös vallást vettek fel, Jahve vallását. Ez az esemény - Meyer szerint -midianita befolyás alatt, Kadesben ment végbe. Ezután a nép elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy betörjön Kánaán országába. Az eseményeknek ezzel a lefolyásával nem egyeztethető össze az a feltevés, hogy Mózesnek és vallásának katasztrófája a keleti Jordán -vidéken következett volna be -ennek sokkal korábban, az egyesülés előtt kellettmegtörténnie. Bizonyos, hogya zsidónépben nagyon különböző elemek keveredtek, de ezek között a törzsek között a legnagyobb különbség mégis abból támadhatott, hogy átélték -e vagy sem az egyiptomi számkivetést s mindazt, ami utána következett.

Erre a lényeges pontra való tekintettel azt mondhatjuk, hogy azsidó nemzet két alkotóelem egyesüléséből származott; és valóban, rövid politikaiegység utánennek megfelelően az ország két részrehullott széjjel,Izraelés Júda birodalmára. A történelembennem ritkák az ilyen helyzetek, amelyek során későbbi egybeolvadások érvényüketvesztik,és korábbi elkülönülések lépnek ismét előtérbe.

Ami Kadesben történt,kompromisszum volt, melyben aMózes-törzsek félreismerhetetlenül nagy szerepet játszottak. Ottmegint a körülmetélés tanúságára hivatkozhatunk,amely úgyszólván mint vezérfonal, ittismételtennagy szolgálatot tesz. Ez a szokás aJahve-vallásbanis paranccsá lett, és minthogyelválaszthatatlanulössze van kapcsolva Egyiptommal, elfogadásátcsak a Mózes emberei iránttett engedménynek tarthatjuk, akik -vagy közöttük a léviták  -a megszentelésnek erről a jeléről nem akartak lemondani. Ennyit meg akartak menteni régi vallásukból,és ennek ellenében készekvoltak elfogadniaz új istenséget és mindazt, amit a midianita papok tanítottak róla. Lehetséges, hogy még másengedményeket is kierőszakoltak. Említettük már,hogy a zsidó szertartás bizonyos megszorításokatszab meg az istennév használatával kapcsolatban.Jahve helyettAdonájtkellett mondani. Kézenfekvővolna ezt a szabályt is beleilleszteni gondolatmenetünkbe,de ez csak afféle sejtés, mindentovábbi támpont nélkül. Az istennév kiejtésérevonatkozó tilalomközismerten ősrégi tabu. Hogymiért éppen a zsidó törvények újították fel, aztnem értjük; elképzelhető, hogy ez valami újabbmotívum hatása alatt történt. Nem kell azonbanazt hinnünk, hogy a tilalmat következetesen betartották:theophor személynevek képzésére. Vagyisösszetételekhez használhatták a Jahve istennevetYochanan, Jehu, Józsué. De mégis volt valamirendkívüli: ismeretes, hogy a kritikai bibliakutatás a Hexateuchusnak (Mózes öt könyve ésJózsué könyve együtt) kétforrásművéttételezi fel. Ezeket J ésE betűkkel jelölik, mert az egyik aJahve, a másik az Elohim istennevet használja. Igazugyan, hogy Elohimot és nem Adonájt degondoljunk egyik szerzőnk - Gressmann -megjegyzésére:„ A különbözőnevek biztos jelei annak,hogy eredetileg különbözőistenek voltak.”

Minthogy Mózes emberei olyan nagy fontosságot tulajdonítottak az Egyiptomból valókivonulásuk élményének, ezt a felszabadító tettet is Jahvénak kellett köszönni, s így ezt az eseményt olyan elemekkel díszítették, amelyek a vulkánisten félelmetes nagyságát bizonyították; ilyen a füstoszlop, amely éjjel tűzoszloppá változott, a vihar, mely egy időre kiszárította a tengert, úgy,hogy az üldözőket a visszazúduló víztömeg elpusztította. Ezentúl a kivonulás és a vallásalapítás időpontját közelebb hozták egymáshoz, a közbeeső hosszú időszakot letagadták; a törvényhozás sem Kadesben történt, hanem az Isten hegyének lábánál, egy vulkáni kitörés külsőjeleitől kísérve. Ez az ábrázolás azonban nagyon méltánytalan Mózes emlékéhez, hiszen ő volt az, aki a népet Egyiptomból kiszabadította, nem pedig a vulkánisten. Így tehát kárpótlással tartoztak neki, s ezt azzal adták meg, hogy Mózest átvitték Kadesbe, vagyis a Sínai-Horeb hegyhez, és őt állították a midianita pap helyére. Hogy ezzel a megoldással egy másik, szintén sürgető törekvésnek is eleget tettek, arra később fogunk rámutatni. Ily módon mintegy kiegyenlítődés történt; a Mi dián egyik hegyén lakó Jahvét átvitték Egyiptomba, ezzel szemben Mózes kultuszát kiterjesztették Kadesre,egészen a keleti Jordán-vidékig. Így tehát Mózes alakja egybeolvadt a későbbi vallásalapítóval,Jetro pap vejével, aki tőle kapta a Mózes nevet. De erről a második Mózesről semmi személyeset nem tudunk –alakját teljesen elhomályosítja a másik, az egyiptomi Mózes

A körülmetélést,az egyiptomi befolyás legsúlyosabb bizonyítékát meg kellett tartani, de kísérletet tettek arra, hogy ezt a szokást, minden bizonyíték ellenére, elválasszák Egyiptomtól. Az Exodus könyvének azt a rejtélyes, érthetetlenné stilizált fejezetét, mely szerint a körülmetélés elmulasztásáért Jahve megharagudott volt Mózesre, és azt, hogy midianita felesége a gyors operációval megmentette az életét, csakis úgy foghatjuk fel, mint az árulkodó valósággal szembeni szándékos ellentmondást!...

Aligha mondhatjuk ezt egy újabb tendenciamegjelenésének; sokkal inkább az előbbi tovább vezetéséről,olyan törekvésről van szó, mely leakarja tagadni, hogy Jahve a zsidókszámára új,idegen istenség lehetett. Ezzel a szándékkal hivatkozik a Biblia azŐsatyákra -Ábrahámra, Izsákraés Jákobra. Jahve azt állítja, hogy már ezeknek az ősatyáknak is ő volt az istene, ámbár kénytelen beismerni,hogy nem ezen a néven tisztelték. (A korlátozások, melyek ennek az új névnek használatát tiltották, nem lesznek ezáltal érthetőbbek, csak annál gyanúsabbak. )

Jahve azonban azt nem teszi hozzá, hogy milyen más néven. És a körülmetélés szokásának egyiptomi eredete ellen döntő támadásra itt nyílik alkalom. Jahve már Ábrahámnál megkövetelte ennek a rítusnak végrehajtását, és a közte és Ábrahám ivadékai közt fennálló szövetség jeleként vezette be azt. Ez azonban nagyon ügyetlen hamisítás volt. Mert az embert a többiektől elkülönítő és kitüntető megkülönböztető jelnek olyasmit kell választani,ami másoknál nem szokás; nem pedig olyasmit, amit millió és millió más ember is felmutathat. Hiszen eszerint az Egyiptomba került zsidóknak minden egyiptomit szövetséges társul, Jahvéban való testvérükül kellett volna elismerniük. Hisz az a tény, hogy a körülmetélés Egyiptomban szokás volt, a Biblia szövegét megteremtő zsidók előtt nem lehetett ismeretlen. A Meyer által említett rész Józsué könyvéből maga is beismeri ezt, pedig éppen hogy tagadnia kellett volna.

A körülmetélés

75_circumcision-safety-has-its-price.jpgMiért pont a körülmetélés lett az újabb szövetség jelképe? A szokásos indokok között szerepelnek egészségügyi okok úgy, mint a „fityma-skalp” szerzésben az ellenség érdektelenné tétele is. Ezeket a magam részéről utólagos magyarázatoknak tartom, hisz semmi értelme sincs akár pár napos csecsemőket is ilyen fájdalmas traumának kitenni, mely jelentős fertőzés veszéllyel is járt a hajdani körülmények között. Akkor mégis mi lehet ennek a fizikai és hatalmas lelki fájdalommal is járó beavatkozásnak az értelme? Talán maga a félelem, a fájdalom és a közös testi jel, mely hatalmas összetartó erőt tud képezni!

És itt érdemes visszakanyarodni újra Noé fiaihoz és Sém és Hám történetéhez. Ré időrendét elfogadva, joggal feltételezhetjük, hogy Noé az első nagy éves ciklus végén, kb. 50 ezer évvel ezelőtt élt. Ré, mit is mond e hajdani szüret lehetőségével és a félelem keltéssel kapcsolatban?

20.29 Kérdező: Úgy kell tehát értsem, hogy se pozitív, se negatív entitások szürete nem történt e 25 ezer év végén?  -  Ré: Ré vagyok. Így van. Azok, akiket az Orion csoportnak nevezel, tettek egy kísérletet információk felkínálásával az akkori ciklus harmadik denzitásúi számára. Ám ezen információk nem ütöttek szöget a fejébe azoknak, akik a polaritás ezen útjának követésével foglalták el magukat.

20.30   Kérdező: Miféle technikát használt az Orion csoport az információk átadására?  -  Ré: Ré vagyok. Kétfajta felhasznált technika volt: az első gondolatátvitel vagy amit „telepátiának” mondhattok, a második bizonyos kövek elrendezése, hogy azok erős hatalmi befolyásokat sugalljanak, konkrétan szobrok és sziklaképződmények – ahogy hívjátok őket – a csendes-óceáni területeiteken, és egy mértékig – ahogy most értitek ezeket – a közép-amerikai régiótokban.

20.31  Kérdező: A húsvét-szigeteki kőfejekről beszélsz egyrészt?  -  Ré: Ré vagyok. Úgy van.

20.32   Kérdező: Hogyan tudnák efféle kövek az embereket az önmaguk szolgálata útjának követésére rávenni?  -  Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, hogy az entitások oly módon élnek, hogy tudat/test/lélek komplexumuk látszólag olyan erők kiszolgáltatottja, amelyeket ők nem képesek irányítani. Ha adott egy feltöltött entitás, úgymint egy kőszobor vagy egy sziklaképződmény, semmi egyébbel, mint hatalommal feltöltve, akkor az adott műtárgy vagy képződmény szemlélőinek szabad akarata számára lehetségessé válik, hogy ezen erőket, a nem irányítható dolgok hatalmát neki tulajdonítsa. Így aztán ez rendelkezik a más-ének feletti hatalom további torzulásainak potenciáljával is.

20.33  Kérdező: Hogyan épültek meg ezek a kőfejek?  -  Ré: Ré vagyok. Gondolattal épültek egy az elme mélyén, a tudat-fa törzsén történő letapogatást követően, megtekintve azokat a képeket, amelyek a legvalószínűbben keltenek a szemlélőben félelemmel vegyült tiszteletet

20.34  Kérdező: Maguk tették meg ezt az orioni entitások? A fizikai síkon vitték végbe? Leszálltak, felépíttették egy testben élő személlyel, vagy mentális létsíkokról hatottak ide?  -  Ré: Ré vagyok. Közel az összes ilyen építményt és képződményt a távolból készítették el gondolattal. Egy nagyon keveset későbbi időkben hoztak létre az eredeti kitalált felépítmények imitálására a ti földi létsíkotok/denzitásotok entitásai.

20.35   Kérdező: Milyen denzitású orioni entitás hozta létre ezeket a fejeket?  -  Ré: Ré vagyok. Ennek az adott entitásnak, amelyik e lehetőséget az első főciklusotok bélieknek felkínálta, a negyedik denzitás, vagyis a szeretet vagy megértés denzitása volt a rezgési szintje.

20.36   Kérdező: Ugyanazt az elnevezésrendszert használod a negatív negyedik denzitásra, mint a pozitív negyedik denzitásra. Mindkettőt a szeretet vagy megértés dimenziójának nevezik, így van?  -  Ré: Ré vagyok. Igen. A szeretet vagy megértés, vonatkozzon az énre vagy az énre más-én iránt, ugyanaz.

Félelem és félelemmel vegyült tisztelet, mely letagadhatatlan hovatartozást is jelent. Ez mely Ré szerint az Orion csoportot jellemzi, azt a negatív orientáltságú Orion csoportot, mely nem azonos az ORION csillagképpel! De kik is ők, akik vélhetően már Noé idejében megtették már az első kísérletet az emberi fajunk negatív orientációjára?

7.15   Kérdező: Mi az Orion csoport denzitása?  -  Ré: Ré vagyok. Mint a Konföderáció esetében, az e csoportosulást alkotó tömeg-tudatok denzitása is változó. Egy nagyon kevés harmadik denzitású, egy nagyobb számú negyedik, egy hasonlóan nagy ötödik, és egy nagyon kevés hatodik denzitású entitás alkotja ezt a szervezetet. A létszámuk olyan egytizede a miénknek a tér/idő kontinuum bármely adott pontján, mivel a spirituális entrópia problémája azt okozza náluk, hogy állandó szétbomlást tapasztalnak a társas memória komplexumukban. Az erejük ugyanakkora, mint a miénk. Az Egység Törvénye nem kivételez sem a fénnyel, sem a sötétséggel, hanem lehetőséget ad másokat szolgálni és önmagadat szolgálni. Mindamellett mások szolgálata végül önmagad szolgálatához is vezet, megőrizve és tovább harmonizálva így az intelligens végtelent e viselkedésmódokon keresztül kereső egyének torzulásait. Azok, akik önmaguk szolgálatához folyamodva keresik az intelligens végtelent, ugyanakkora hatalmat teremtenek meg, de mint mondottuk, állandó nehézségeik vannak az elkülönülés gondolata végett, mely elválaszthatatlan az önmaguk szolgálatának mások feletti hatalommal együttjáró megnyilvánulásaitól. Ez gyengíti és végül szétoszlatja az olyan tudat/test/lélek komplexumok által egybegyűjtött energiát, akik az Orion csoportot és az Orion csoportot alkotó társas memória komplexumokat hívják. Meg kell jegyezni, gondosan fontolóra kell venni, és el kell fogadni azt, hogy az Egység Törvénye rendelkezésére áll bármely társas memória komplexumnak, amelyik úgy döntött, hogy együtt verseng valamely kereső célért, légyen az akár másokat szolgáló, akár önmagát szolgáló. A törvények, melyek az Egység Törvényének elsődleges torzulásai, ezután működésbe lépnek, és a tér/idő illúziója hordozóvá szegődik az ekképpen szabadon meghozott döntés eredményeinek kifejlődéséhez. Így minden entitás tanul, nem számít, mit keres. Mind ugyanazt tanulják, egyesek gyorsabban, mások lassabban.

Ezzel szemben a pozitív orientáció Konföderáció (melynek Ré is tagja) pont ellentétesen jár el, a félelemkeltés teljes elkerülésére törekednek:

… elkerüljük a félelemkeltést és maximalizáljuk az esélyét egy megérthető szubjektív élménynek, amelynek az entitás számára jelentése van. Sok ilyen alvás közben történik, mások számos tevékenység közepette az ébrenlét óráiban. A megközelítések rugalmasak… (53.12 )

Félelem és félelemmel vegyült tisztelet. Véleményem szerint ezért kellenek a körülmetélések a pár napos csecsemőknél, gyerekeknél, melynek hasonló pszichikai hatása van, mint a negatív orientáltságú Orion csoport tagjai által végzett rejtélyes orvosi vizsgálatoknak. Mintha e csoport földi tanítványai tőlük tanulnák a leckét, ezért is kellenek a “védőoltás”-nak nevezett lassú mérgek, valamint az élve szétmaratást eredményező kemoterápiás kezelések. A lényeg maga a félelem, mely által könnyebben manipulálhatóak vagyunk…

53.14  Kérdező: Nos, akkor mind a konföderációs, mind az orioni hajók fedélzetére felvitt személyek egyaránt egy látható módon orvosi vizsgálatot tapasztalnak meg? - Ré: Ré vagyok. A kérdésed helytelen gondolkodásra vall. Az Orion csoport használja a testi vizsgálatokat, ami egy módja az egyén megfélemlítésének és annak, hogy az egy fejlett második denzitású élőlény, mint mondjuk egy kísérleti állat érzéseit élje át.  

És ezért is kellenek a tudatosan létrehozott gazdasági válságok, háborúk, hamis zászlós terrortámadások, mely előkészítik a talajt az új, a negatív orientáltságú világrend érdekében.

8.14  Kérdező: Az Orion csoportnak mi a… mi a cél az Orion csoport hódítására nézve?  -  Ré: Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, a szándékuk megtalálni bizonyos tudat/test/lélek komplexumokat, amik az ő saját vibrációs komplexumukkal rezonálnak, hogy azután leigázzák a nem-elitet, ahogy a nem orioni vibrációval rendelkezőket nevezhetnéd.

Az Orion csoport és a félelem kérdésének megemlítése után, térjünk vissza az Ószövetség szereplőihez és nézzük mit is mond Ré, az Egység Törvénye róluk. Tehát az Orion csoport első kísérlete (vélhetően Noé idejében) nem járt sikerrel (16.13), de nem adták fel és újra próbálkoztak/próbálkoznak.

Jahve-Jehova és az ókori fantom korszak

two20reasons20some20people20reject20the20reliability20of20the20gospels.jpgHozzávetőlegesen 2600 éve a csoport elküldött egy társas memória komplexummal rendelkező entitást e planetáris szférára. Ez az igyekezet némileg sikeresnek volt mondható, de hatása a tér/idő kontinuumban lecsökkent. Körülbelül 2300 éve pedig – éppúgy, mint a Konföderáció – ez a csoport is folyamatosan a szüreten munkálkodik.

16.14  Kérdező: Megnevezheted az entitást, akit 2600 évvel ezelőtt elküldtek?  -  Ré: Ré vagyok. Az entitást népetek Jahvénak nevezi.

(Az újabb?) Jahve megérkezett az Orion csoport részéről és hozta az újabb szövetséget magával – a körülmetélkedést! Ezért volt fontos felváltani a szivárványt, a pozitív orientáltságú Isten szerződését a félelmen és fájdalmon alapuló körülmetélkedéssel!

2600 évvel ezelőtti dátumot említ Ré, melyet a következő alkalommal mégis módosít. Ennyire nem tudna számolni? Vagy inkább csak jelzést kívánt adni, hogy gond van az időszámításunkkal. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy körülbelül ezer év, beillesztett fantom korszakkal van tele a történelmünk, mely vélhetően két nagyobb korszakból áll össze. A közismertebb fantom korszak Attila és a késő Római Birodalom idejére esik[9], a másik viszont a Jahve által kiválasztott nép történetéhez. Míg az elsőnek említett fantom korszak létét Herbert Illig, Uwe Topper, Pap Gábor, Tóth Gyula a könyveikben igazolják, addig az egy évezreddel korábbi időszakról nem esik szó. Pedig fontos lenne ennek ismerete is, hisz ezen keresztül az Ószövetség sorai, az ókori Egyiptom, Kréta, Görögország és a zsidó történelem is érthetőbb lenne. Bár erre már többször tettem kísérletet, ahogy a Canopusz csillag égi mozgása kapcsán is[10], de vélhetően nem elégszer. Ahogy mondani szoktam, a “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!”. És ha az égbolt második legfényesebb csillaga, melyet amolyan GPS-nek használnak évezredek óta a különböző civilizációk, szintén e ókori fantom korszak lehetőségét veti fel, akkor ezen nagyon is érdemes lenne elgondolkodni! De nézzük Ré, időkorrigáló megjegyzését:

17.0   Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Mielőtt válaszok révén kommunikálnánk, ki kell hogy javítsunk egy hibát, amit információink felétek történő továbbításában felfedeztünk. Nehézségünk van időtök/teretek értelmezésében. Előfordulhatnak majd még ehhez hasonló hibák. Idő/tér mértékeitekre vonatkozólag bátran kérjetek tőlünk újraszámítást. Az általunk felfedezett hiba egyfelől az Orion csoport megérkezését érinti planetáris befolyásolási szférátokra, másfelől a Konföderáció küldöttjeinek megérkezését is ezzel összhangban. 2600 évet mondtunk az orioni bevonulásra, illetve 2300 évet a konföderációs bevonulásra. Ez helytelen. Az újraszámítás 3600-at eredményez az orioni bevonulásra, 3300-at a konföderációs bevonulásra. Most kommunikálunk.

Tehát 3600 évvel ezelőtt Jahve (nevében), immár egy negatívan orientált Isten jelenik meg a földi játszótéren, mely bevezetette a körülmetélkedés szokását a negatívitásra ráhangoltak között. Majd egy kis szüntetet követően, körülbelül 3300 éve pedig – éppúgy, mint a Konföderáció – ez a csoport is folyamatosan a szüreten munkálkodik, melyben fontos szerep jut annak a tízparancsolatnak, melyről Pap Gábor joggal állítja, ahogy nem is tíz, úgy nem is parancsolat, hanem tiltás. És e kettő között hatalmas a különbség!

16.15   Kérdező: El tudnád nekünk mondani a tízparancsolat eredetét?  -  Ré: Ré vagyok. E parancsolatok eredete azt a törvényt követi, hogy a negatív entitások információkkal befolyásolják a pozitívan irányult tudat/test/lélek komplexumokat. Az efféle információk pozitivitást próbáltak mímelni vagy imitálni negatív jellemzők fenntartása mellett.

16.17    Kérdező: Mi volt az ő céljuk ezzel?  -  Ré vagyok. Az Orion csoport célja, mint korábban már említettük, a hódítás és rabszolgaságba döntés. Ezt egy elit megtalálásával és felállításával érik el, míg mások az elit szolgálatára kényszerülnek különféle eszközök révén, mint amilyenek az említett törvények és az entitás által kiadott utasítások.

16.18   Kérdező: A parancsolatok fogadója pozitívan vagy negatívan orientált volt?  -  Ré: A fogadó egy extrém pozitív irányultságú volt, és ennek tudható be a kapott információk pszeudo-pozitív jellemzőinek némelyike. Mint az elmaradt sikerű kontaktusok esetében, ez az entitás, a Moishe vibrációs komplexummal, sem maradt hiteles befolyás azok előtt, akik eleinte az Egység filozófiájáról hallottak tőle, s akik eltávolították az entitást erről a harmadik denzitású vibrációs szintről, egy csökkentett vagy csüggesztőbb állapotban, miután elveszítette a, mondhatni megbecsülést és bizalmat, amellyel annak idején megkezdte a fogalomalkotást az Egység Törvényéről és a saját törzsei béliek kiszabadítását, amint ezeket abban az időben/térben nevezték.

16.19   Kérdező: Ha ez az entitás pozitív irányultságú volt, akkor hogyan volt képes kapcsolatba lépni vele az Orion csoport?  -  Ré: Ré vagyok. Ez egy intenzív, mondjuk, hogy csatamező volt a konföderációs eredetű pozitív irányultságú erők és a negatívan orientált erők között. A Moishe nevezetű férfi nyitott volt a benyomásra, és az Egység Törvényét annak legelemibb formájában kapta meg. Azonban az információ negatív irányultságot vett népének unszolása végett, hogy ők meghatározott fizikai dolgokat végezzenek a harmadik denzitású létsíkokon. Emiatt az entitás nyitott maradt az effajta információkra s vele együtt az önszolgálat jellegű filozófiára.

16.20   Kérdező: Valószínűtlen, hogy egy Egység Törvényében ízig-vérig tudatos entitás valaha is olyat mondjon, hogy ne te dd ezt, ne tedd azt. Így van?  -  Ré: Ré vagyok. Ez így van.

A félreértések elkerülése érdekében fontos pontosítani. Ré által említett Moishe ugyanaz, akit az Ószövetség Mózes névvel illet! Tehát Mózes a pozitív beállítottságú volt eredetileg, azonban az információ negatív irányultságot vett népének unszolása végett. Sajnos a hatalom vágy, a fanatikus küldetéstudat nagyon el tudja torzítani az emberi lelkeket és ez az, amit nagyon nem akarunk elhinni. Hogy is fogalmaz Freud a könyvében Jahve származását, önmaga megnevezését és a körülmetélés szokását illetően?

A körülmetélés egyiptomi szokását Ré is megerősíti, hisz Egyiptom területén élőket nevez meg e szokás elfogadóiként és nem a zsidó népcsoportot. Az ehhez kapcsolódó idézet elolvasása előtt azonban fontos tisztázni Jahve személyét is az Egység Törvénye értelmében. Érdemes ezeket a sorokat többször is átolvasni és elgondolkodni Jahve valódi személyiségén!

18.18   Kérdező: Mikor hajtotta végre Jahve ezeket a genetikai változtatásokat?  -  Ré: Ré vagyok. A Jahve csoport a Marsnak nevezett bolygótokkal dolgozott 75 ezer éve azon, amit a klónozási folyamatnak neveznétek. Vannak különbségek, de ezek a ti idő/tér kontinuumotok jövőjében fekszenek, és mi nem szeghetjük meg a szabad akarat Zavar Törvényét. A második alkalom a körülbelül 2600-as időpont volt – kijavítjuk magunkat: körülbelül 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek időpontja e kulturális komplexum idején; ez egy sor találkozás volt, melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.

18.19   Kérdező: Miért akartak nagyobb és erősebb szervezeteket?  -  Ré: A Jahve csoportja béliek az Egység Törvényét felfogni képes tudat/test/lélek komplexumok létrehozásával próbálták az Egység Törvénye megértését előidézni. Az elérni kívánt torzulások nézőpontjából a kísérlet egy határozott kudarc volt, mivel az Egység Törvényének beépítése helyett egy nagy kísértést eredményezett arra, hogy az úgynevezett társas komplexumot vagy részkomplexumot elitnek, vagy különbnek, vagy más-énektől jobbnak tekintsék, ami az önmagukat szolgálók technikája.

18.20   Kérdező: Akkor az Orion csoport hozta létre ezt a nagyobb test komplexumot azért, hogy egy elitet alkosson az Egység Törvénye abban az értelemben vet alkalmazása céljából, amit mi negatívnak mondunk?  -  Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ezért a folyamatért a Jahve entitások voltak felelősek elszigetelt kísérletükként az Orion csoporttal való háborúikban. Az Orion csoport azonban képes volt ezt a tudat/test komplexum torzulást arra használni fel, hogy az egységesség tanulás/tanításaira való összpontosítás helyett az elit-gondolatokat verje beléjük.

18.21   Kérdező: Most akkor Jahve a Konföderáció oldalán állt?  -  Ré: Ré vagyok. Jahve a Konföderáció oldalán állt, de tévedett a segítő törekvéseiben.

18.22  Kérdező: Vagyis tehát Jahve kommunikációi nem segitettek vagy nem azt eredményezték, amit Jahve szeretett volna. Így van?  -  Ré: Ré vagyok. A kölcsönhatás eredményei eléggé vegyesek. Azáltal, hogy az entitások vibrációs jellemzőinek összessége az egységet ölelte át, Jahve manipulációi igen hatékonyak voltak. Azáltal, hogy az entitások szabad akaratuk szerint egy kevésbé pozitív irányultságú konfigurációját választották vibrációs komplexum teljességüknek, az Orion csoportbéliek most először lettek képesek komoly támadást indítani a planetáris komplexum tudatossága ellen.

18.23   Kérdező: El tudod mondani, hogy pontosan mit tett az Orion csoport e támadásainak legkomolyabbikjait?  -  Ré: Ré vagyok. Az utolsó teljes kérdés lesz ez. Különösen azok számára, akik erősek, intelligensek stb., van egy csábítás, hogy különb(öző)nek érezzék magukat azoktól, akik kevésbé okosak és kevésbé erősek. A másokkal való egységnek ez egy eltorzult érzékelése. Ez az Orion csoport számára lehetővé tette, hogy bevezesse a szent háború elképzelését, ahogy nevezhetnétek ezt. Ez egy igen komolyan eltorzult érzékelés. Sok ilyen, pusztító jellegű háború volt.

Szent háborúk, akár a kereszt, akár a félhold vagy éppen a különféle hatágú csillagok nevében. De mi a helyzet a Ré által is emlegetett óriásokkal? Több helyen előfordulnak és néha nagyon érdekes tulajdonságokkal. Mózes első könyvének 6. fejezetében, Noé történeténél ezt olvashatjuk:

Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.

Majd Mózes IV. könyvének 13. fejezet 34. sorában ezt olvashatjuk: És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.

Mennyire is egybecseng Ré, az Egység Törvénye már idézett soraival, ahogy az ANÁK/ ANAK megnevezések is! A második alkalom a körülbelül … 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek időpontja…; ez egy sor találkozás volt, melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.

Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket. - Mózes V. könyve:2:11

És ezek vélhetően ugyanazok lehettek, akiket a sumer mitológiában isteni lényekként Anunnakiknak hívtak?

A táltos óriások?

hqdefault.jpg(A kép csak illusztráció)

24.6    Kérdező: Köszönjük. Akkor hát azt feltételezem, hogy a Konföderáció egy időre távol maradt a Földtől. Milyen feltét el teremtette meg a következő, Konföderáció által létrehozott kapcsolatot?  -  Ré: Ré vagyok. Körülbelül 3600 évvel ezelőtt, ahogy az időt méritek, egy beözönlés történt az Orion csoportbéliek részéről, ahogy nevezed őket. A torzult gondolkodás és cselekvés növekvő negatív befolyásainak hatására ezek képessé váltak munkálkodni azokkal, akiknek ahogy mondhatnátok, régmúlt időkből eredő benyomása az, hogy különlegesek és különbek. A konföderációs entitás, akit Jahvének hívhattok, állította fel sok-sok ezer évetekkel ezelőtt, genetikai klónozás révén ezeket a sajátságos hajlamokat azon emberek körében, akik fokozatosan jöttek letelepedni Egyiptom közelébe, és sok más helyre is, a Mu földrész elsülylyedése utáni szétrebbenésükben. Itt az Orion csoport termékeny táptalajra lelt, melybe a negativitás magvait ültethette, mely magok most is, mint mindig, az elithez tartozók, a különbek, a többiek fölött ügyeskedők, az őket elnyomók voltak. A Jahveként ismert nagy felelősséget érzett ezen entitásokkal szemben. Amellett az Orion csoportnak sikerült a Jahve nevet olyanná bélyegezni az emberek szemében, mint aki ezért az elitizmusért felelős. Ezután a Jahve képes volt, ti úgy mondanátok, leltárt készíteni vibrációs mintáiban, és gyakorlatilag egy sokatmondóbb hatékonyságú hang vibrációs komplexummá válni. Ebben a régen Jahve, most névtelen, de jelentése szerint az „eljő” komplexumában elkezdett pozitívan orientált filozófiát küldeni. Ez a múltatokban hozzávetőleg 2… – javítjuk az instrumentumot – 3300 éve történt.  

24.9   Kérdező: Akkor tehát Jahve, próbálván kijavítani azt, amit ő annak látott, amit én hibának mondanék (tudom, hogy te ne m akarod így nevezni), 3300 éve egy pozitív filozófiába kezdett. Az orioni és Jahve filozófiák telepatikus ráhatások voltak, vagy más technikákat használtak?  -  Ré: Ré vagyok. Két másik eljárást alkalmaztak: egyiket az immár nem Jahvénak nevezett entitás, aki még mindig úgy érezte, hogy ha felnevelhetne olyan entitásokat, akik felette állnak a negatív erőknek, akkor ezek a felsőbbrendű entitások elterjeszthetnék az Egység Törvényét. Így ez az entitás, Jod-He-Sin-Vau-He, egy testet öltött lénynek megfelelő formában érkezett meg népetek közé, és a normális reproduktív módnak megfelelően párosodott fizikai komplexumaitokkal, sokkal nagyobb méretű lények nemzedékének adván így életet, mely lényeket „Anak”-nak nevezték. A másik módszer, amit később nagyobb mértékben felhasználtak, ahogy mondanátok: a forgatókönyvben, az a gondolatforma volt, melyet népetek körében mi is gyakorta alkalmazunk a misztériumra vagy a magasztosra utalva. Némely ilyen jelenés ismert lehet előtted.

De maradjunk egy kicsit az óriásoknál, melyek további érdekes helyen is előjönnek az Ószövetségben, amin azért érdemes elgondolkodnunk. Sámuel II. könyvének 21. fejezetében is vélhetően azokról az óriásokról van szó, akiket Jahve hajdanán az Orion csoport ellen teremtett genetikai úton! És ekkor derül ki, hogy a Dávid történetéből jól ismert Góliát is e óriások közé tartozik.

Azután újra lőn háború a Filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Bethlehemből való Jaharé Oregimnek fia megölé a Gitteus Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája. Gáthban is volt háború, hol egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának, azaz mindenestől huszonnégy, és ez is óriástól származott vala.És szidalmazá Izráelt, de megölé Jonathán, Dávid bátyjának, Simeának fia.Ezek négyen származtak Gáthban az óriástól, kik mind Dávid keze által és az ő szolgáinak kezeik által estek el.

Góliát és az óriások, melyek közül többnek is 6 ujja van : egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain hat-hat ujjai valának - Honnan is ismerős ez a csont/ujjtöbblet? És nem egy óriásnál, hisz a Krónikák I. könyve:20:6-ban is erről olvashatunk. De csak e két helyen van említés a számunkra oly érdekes 6 ujjról az egész Bibliában. Ezek után ismét versengés támadt Gáthban, hol egy magas ember vala, akinek hat-hat, vagyis huszonnégy ujja volt; ez is óriás fia vala.

Star wars

anakin_skywalkers_blend_by_brighteyesgal-d39m3np.png16.10   Kérdező: A „Birodalom” szót használtad az Orion csoporttal összefüggésben. Jó ideje azt gondolom, hogy a Star Wars c. film valamiképp azt példázza, ami a valóságban történik. Ez igaz?  -  Ré: Ré vagyok. Ez olyan módon igaz, ahogyan egy egyszerű gyermekmese példáz fizikai/filozófiai/társadalmi komplexum torzulást/megértést.

Vélhetően a Csillagok háborúja Darth Vader eredeti neve, Anakin Skywalker, azaz az „Égenjáró” név is e lényekhez kapcsolódik, aki a film szerint szeplőtlenül fogant, és akinek a vérében összetevők aránya olyan mértékű, mely emberekben nem fordul elő. És Anakin/Dart Vader történetében ott található a kezdeti erős pozitív orientáció, mely átcsapott negatívba az orioni erőknek megfelelő félelem motiváció által.

Ré, az Egység Törvényében több helyen felvet neveket, melyeknek sajnos nem volt visszacsatolása. Ilyen az alábbi is.

24.9   Kérdező: Akkor tehát Jahve, próbálván kijavítani azt, amit ő annak látott, amit én hibának mondanék (tudom, hogy te ne m akarod így nevezni), 3300 éve egy pozitív filozófiába kezdett. Az orioni és Jahve filozófiák telepatikus ráhatások voltak, vagy más technikákat használtak?  -  Ré: Ré vagyok. Két másik eljárást alkalmaztak: egyiket az immár nem Jahvénak nevezett entitás, aki még mindig úgy érezte, hogy ha felnevelhetne olyan entitásokat, akik felette állnak a negatív erőknek, akkor ezek a felsőbbrendű entitások elterjeszthetnék az Egység Törvényét. Így ez az entitás, Jod-He-Sin-Vau-He, egy testet öltött lénynek megfelelő formában érkezett meg népetek közé, és a normális reproduktív módnak megfelelően párosodott fizikai komplexumaitokkal, sokkal nagyobb méretű lények nemzedékének adván így életet, mely lényeket „Anak”-nak nevezték. A másik módszer, amit később nagyobb mértékben felhasználtak, ahogy mondanátok: a forgatókönyvben, az a gondolatforma volt, melyet népetek körében mi is gyakorta alkalmazunk a misztériumra vagy a magasztosra utalva. Némely ilyen jelenés ismert lehet előtted.

E röpke részben olvashatunk ANAK-ról és JOD is, ami esetleg a Joda mester nevére is utalhat. De ha a jedi JODA jelen van, akkor talán a negatív irányzat is meg van nevezve SIN név alatt, mely a Csillagok háborúja Sith névhez hasonló?  “Minden egy”, ahogy az Egység Törvénye mondja, pozitív és a negatív orientáció is együtt alkotja az egyet, úgy ahogy a Szent Korona Pantokrátor ikonján is mindez megjelenik!

És e héber neve még egyszer szóba kerül Ré-nél, mely a még le nem fordított angol változatban olvasható:

Questioner: Could you explain what you mean by “raises up any personality”?  -  Ra: I am Ra. Clues, we may offer. Explanation is infringement. We can only ask that you realize that all are One.

Questioner: We have included “Shin” in the banishing ritual, ”Yod-HehVau-Heh” to make it ”Yod-Heh-Shin-Vau-Heh.” Is this helpful?  -  Ra: I am Ra. This is helpful especially to the instrument whose distortions vibrate greatly in congruency with this sound vibration complex.

De ki is ez a érdekes név? Egyes források szerint ez maga JEHOVA, azaz Jahve földi avatarja, ahogy az ötödik elem is, melyet a héber hagyomány (tudtommal) nem nevez SZER-ELEMnek, mégis rendező elemnek tekint – és ami a legmeglepőbb, Jézus szent neve is a zsidó hagyományban. Ezen aztán el lehet tűnődni.[11]

akimg03.jpg

Ez nagyon meglepő összefüggés. Ezek után érdemes újra visszaolvasni Jahve-hoz kapcsolódó eddigi sorokat. Sokszor nem azt olvassuk, ami oda van írva, hanem, amit akarunk! A kettő pedig nem ugyanaz! Ré és az Egység Törvénye olyat mond, amit még a kérdező sem vett észre, mert a belénk nevelt tudás gúzsba kötotte őt is, ahogy minket! Többször is újraolvasva Ré Jahvéhoz kapcsolódó sorait egyre határozottabban merem feltenni a kérdést, hogy biztos, hogy Jahve számlájára irható minden negatívum, mely az Ószövetségben is olvasható?

Csipkebokor Jahve

moses_burning_bush_bysantine_mosaic.jpgRé szerint Jahve pozitívan orientált filozófiát  küldött 3300 éve is, miközben az Orion csoport kisajátította a nevét, korábbi pozitív törekvéseit és ráadásul megbélyegezte is! Azt tette az Orion csoport, amit a mai politikai is a számára nem megfelelő emberekkel, legyen ez Csontváry vagy éppen József Attila.

Amellett az Orion csoportnak sikerült a Jahve nevet olyanná bélyegezni az emberek szemében, mint aki ezért az elitizmusért felelős. Ezután a Jahve képes volt, ti úgy mondanátok, leltárt készíteni vibrációs mintáiban, és gyakorlatilag egy sokatmondóbb hatékonyságú hang vibrációs komplexummá válni. Ebben a régen Jahve, most névtelen, de jelentése szerint az „eljő” komplexumában elkezdett pozitívan orientált filozófiát küldeni. Ez a múltatokban hozzávetőleg 2… – javítjuk az instrumentumot – 3300 éve történt.  

24.11   Kérdező: Az Orion csoport hasonló eljárásokat alkalmazott a 3600 évvel ezelőtti ráhatása során?  -  Ré: Ré vagyok. A csoport vagy birodalom küldöttel rendelkezett az egeteken az időben.

24.12   Kérdező: Le tudnád írni ezt a küldöttet?  -  Ré: A küldött a ti heves vérmérsékletetekkel bírt, mely nappal el volt rejtve a felhő jellegével, hogy elüssék a kérdéseit azoknak, akik egy ekkora méretű járművet meglátnak, s hogy egybevágóvá tegyék azt ezen entitások elképzeléseivel arról, akit a Teremtőnek mondhatnak.

24.13   Kérdező: És miután látták ezt a tüzes felhőt, hogyan kerültek továbbításra az entitásokhoz a benyomások vagy üzenetek?  -  Ré: Ré vagyok. Gondolatátvitellel, és heves jelenségek és más csodának látszó események gondolatformák használata általi előidézésével.

24.14   Kérdező: Maradtak-e fenn ebből az időből származó, vagy nem sokkal ez után keletkezett, prófétákról szóló leírások?  -  Ré: Ré vagyok. A birodalmiaknak nem sikerült soká fenntartaniuk jelenlétüket a megközelítőleg a történelmetek három-nulla-nulla-nulla dátuma után, és arra a döntésre kényszerültek jutni, hogy fizikailag távozzanak egeitekről. Az úgynevezett próféták gyakorta vegyes információkhoz jutottak, ám az Orion csoport a legrosszabb esetben is csupán arra késztethette őket, hogy világvégéről szóljanak, mivel a jóslás abban az időben azok elfoglaltsága volt, akik szerették társaikat és csupán szolgálni kívánták őket és a Teremtőt.

24.16   Kérdező: …légy oly kedves és áruld el, azt mondod-e ezzel, hogy az Orion csoportnak sikerült megfertőznie egyes pozitívan irányult próféták üzenetét világvége-jóslatokkal?

24.17  Kérdező: Elárulnád, miért kellett az Orion csoportnak eltávoznia ezek szerint hatszáz év elteltével?  -  Ré: Ré vagyok. Jóllehet az őket hívóknak leadott benyomás szerint ezek az entitások egy elithez tartoztak, olyasmi történt, amit diaszpóraként ismertek, mely ezeknek az embereknek a nagymértékű szerteszóródásához vezetett, ami által egy szerényebb és megbízhatóbb nemzedékké váltak, kevésbé harciasak és az Egységes Teremtő jószívűségében tudatosabbak lettek. A környezetük eléggé hajlamos volt a harciasságra, némiképp mások leigázására irányult, ám ők maguk, akik genetikai felsőbbrendűségük/gyengeségük folytán az Orion csoport célpontjai voltak, a vesztesek lettek a küzdelmekben, s ezáltal társaik, családjuk és egységes Teremtőjük iránti hálaérzetükkel hagyták begyógyítani az elitizmust, mert ez volt az, ami a mások feletti hatalom torzulásaihoz vezetett, és ami az ő ellenségeskedésüket megszülte.  

Valóban Jahve személye áll minden mögött, melyről olvashatunk az Ószövetségben? Nagyon úgy tűnik, hogy nem! És erre sokan felfigyeltek már, ahogy Freud is a Mózes tanulmányában. Ahogy Mózes története volt a kulcs Jahve személyének megértésében Freud számára, úgy nekünk is az lehet Ré könyvében Jahve személyét illetően. De mire is gondolok? Mit is olvashattunk Moishe név kapcsán az Egység Törvényében? Nagyon meglepő módon Jahve nevét egyszer sem említi Ré Mózes kapcsán, helyette csak Orion csoportról beszél folyamatosan! Tudatosan elválasztja Mózes történetét Jahve személyétől, csak mi nem vesszük ezt észre az első olvasatban.

Az orion csoport égő csipkebokra és a szantorini vulkán

santorini.jpgA küldött … heves vérmérsékletetekkel bírt, mely nappal el volt rejtve a felhő jellegével, hogy elüssék a kérdéseit azoknak, akik egy ekkora méretű járművet meglátnak, s hogy egybevágóvá tegyék azt … akit a Teremtőnek mondhatnak. “

 tüzes felhő… gondolatátvitellel, és heves jelenségek és más csodának látszó események gondolatformák használata általi előidézésével.

Mindez pedig igy hangzik az Ószövetségben!

Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére. Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, amelylyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek: Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból. Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Égyiptomból?És felele: Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Égyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek.Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.Menj el és gyűjtsd egybe az Izráel véneit és mondd ezt nékik: Az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene megjelent nékem, mondván: Megemlékeztem rólatok és arról amit elkövettek rajtatok Égyiptomban... [12]

Miért kell bemutatkozni az állítólagos Jahvénak Mózesnek és miért nem ismeri fel az Istenét Mózes? Talán mert teljesen más, mint ahogy eddig Mózes tekintett a saját istenére? Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene… VAGYOK AKI VAGYOK… A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.” Mózesnek megjelenő Isten miért nem mondja ki nyíltan többszöri kérdés ellenére is, hogy ő Jahve? Nagyon úgy tűnik, hogy azért nem, mert Ő nem az eredeti Jahve!

De nézzük tovább az ószövetségi részt: Miért szenvednek Egyiptomban? Talán mert mindenki szenved, mert valami hatalmas természeti katasztrófa sújtotta egész Egyiptomot is? És biztos rabszolgák voltak a zsidók, vagy az a népcsoport, kik Mózest követték? Ha igen, akkor honnan van a szomszédjuknak arany és ezüst edénye, ruhája, hisz a rabszolgák szomszédjai nem igazán szoktak aranyat birtokolni. Talán akkor a „szomszédok” helyett inkább a „gazdájuk” jelzőnek kéne itt szerepelni? Ha tényleg rabszolgák voltak, akkor hogyan tudnak békésen távozni? Talán mert pont e természeti katasztrófa miatt megszűnt átmenetileg a központi hatalom és káosz uralkodott mindenhol? És miért kell lopásra utasítani a kiválasztott népét az új istenségnek? Talán azért, amiért a különféle vallási és politikai színezetű szektáknak/partoknak is oly fontos a kiszolgáltatott, függőséget jelentő állapotot hozzon létre a tagjai megtartása és kontrolálása érdekében? Hisz a közös bűnben részvétel nemcsak összetartást eredményezhet, hanem a negatív orientáltság felé eltolódást is! És véleményem szerint ennek a későbbi továbbfejlesztése az eredendő bűn kitalálása, valamint ennek a belénk programozása.

Freud a Mózes könyvében felveti Jahve jellemzésénél a vulkánisten jelleget, és valljuk be, hogy ebben nagyon is igaza lehet. Azonban ez a vulkánisten nem Arábia messzi tájáról vándorolt ide Egyiptom, vagy a mai Palesztina földjére, hanem itt jelent meg, olyan elementáris erővel, mely tömeges halálozást, szenvedést és valóságos traumát okozott generációknak. De hogyan lehet vulkánistennel Egyiptomban találkozni, ha nincs is vulkán? Magával a vulkánnal sehogy, de egy közeli szupervulkán kitörés hatásával annál inkább! Érdemes alaposabban megnézni a dátumokat. Ez az az időszak, amikor Kréta közeli (mai) Szantorini sziget legnagyobb részét (a hajdani sziget teljes közepét) a levegőbe repítette egy hatalmas szupervulkán. E vulkánkitörés cunámija aztán elsöpörte a krétai minószi kultúrát is, valamint hosszú évekre, évtizedre sűrű hamufelhőbe borította a Földközi-tenger keleti medencéjét és a Balkánt. Ez a pusztítás oly erejű volt, hogy Krétán és a Balkán déli részén a népesség akár 80%-át is elpusztíthatta a keletkezett szökőár, mérges gázokkal teli kavargó sűrű gázhalmaz és az ezt követő savas esők hetekig, hónapokig nem kegyelmeztek sem a növényeknek sem az állatoknak. Ez valóban hatalmas trauma volt, mely a nem is olyan messzi Egyiptomban is éreztette a hatását. Éreztette, de mégsem beszél róla a történelemtudomány, sőt e szupervulkán kitörés hatásait előszeretettel pakolja át a következő évszázadok soha meg nem történt fantom korszakának időszakaiba. Hogy miért? Talán mert helyet kell biztosítani egy népcsoport fantom történetének, mely szoros kapcsolatban van az Ószövetség soraival.

Ré, az Egység Törvénye tudatos „tévedésével” utal ezer évnyi fantom időszakra. Ebből 532 évet Tóth Gyula igazolt már Herbert Illig felismerét továbbgondolva. De a másik félezer évnyi fantom időt a szupervulkán kitörése környékén érdemes keresni. Mi is történik Mózes kivonulását követő évszázadokban a hivatalos történetírás szerint: Időszakosan szétesik a korábbi erős Egyiptom. Úgy szűnik meg a birodalom, hogy nincs külső ellensége. Majd pár generáció múlva mégis minden visszaáll a régi kerékvágásba, újjá alakul a birodalom, mintha semmi sem történt volna. 100-200 évvel Mózes kivonulása (és a Szantorini vulkánkitörés) után a búza árak 10-20 szorosára ugranak fel, miközben nem létezett infláció és vélhetően jelentős spekuláció sem. Mi váltott ki ilyen méretű árnövekedést, mely olyan mértékű volt, hogy sokaknak lehetetlenség volt ilyen árak mellett élelemhez jutnia? Talán mert valamitől elpusztultak a termések éveken át és az emberek éheztek? alán e katasztrófák hátterében a Szantorini szupervulkán kitörését kell keresni? Nagyon is úgy gondolom. És épp ezért kellett az Egyiptomot elhagyóknak is évtizedeket a sivatagban bolyongani. Sivatagban, mert sivataggá vált az égből lehulló hamu miatt minden hosszú évekre, évtizedekre. Az állatok elpusztultak legelő hiányában, a levegő, víz szennyezetté vált… és mindenhol csak kietlen pusztaság és égett, bűzös kénszag volt tapasztalható. Ilyen körülmények között a Jahve vulkánisten tényleg meg tudta mutatni félelmetes erejét és félelmet, szorongást keltve tényleg át tudta programozni az embereket a saját érdekének megfelelően.

“Shell Peczynski írja a The sea people and their migration című dolgozatában: “Maradtak ránk adatok a terület összes nagyobb hatalmától élelem hiányokról. A szárazság terméskieséshez vezet, ez éhséghez, ami pedig kétségbeeséshez és/vagy halálhoz vezet. A zavargásokban sokan meghaltak. Ez döntő jelentőségű. Görögország lakossága 75%-kal esett vissza, Sumér lakossága 25%-kal csökkent, és az iráki Diyala körzet lakossága körülbelül 75 százalékkal. Feljegyezték a túlélők elköltözését. Ezek megélhetést keresve távoztak. Ez az aszály-elmélet igazolta a tanújeleket. Ami megtörtént a múltban, az megtörtént ebben az ötven éves időszakban is amire összpontosítunk az elvándorlással kapcsolatban, és ez megtörtént később Alexandriában.” Ugyancsak Peczinskitől olvashatjuk, hogy “Merneptah nyilatkozata figyelmeztet arra, hogy a betörő tengeri népeket ‘szájuk szűksége kényszerítette Egyiptomba jönni’. Ez a kinyilatkozás arra utal, hogy azok élelem után kutattak, és ha a gabona Egyiptomból származik, akkor ott található meg a boldogulás … A szűkölködés közepette az élelem birtoklása érték és szükség a túléléshez. A bronzkor-végi összeomlásnak és széleskörű mozgolódásnak kellett, hogy legyen egy kiváltó oka. Az egyiptomi adatok az ie. 1182-1127 időszakra világosan kimutatják, hogy a búza ára 8-24-szeresére növekedett és ilyen felfújt maradt a század végéig.”[13]


[2] Visnu (a megtartó), Siva (a pusztító) és Brahma (a teremtő) 

[3] A JOBB és BAL(gább) oldal jelzése a Szent Korona Pantokrátor ikonján http://www.naput.hupont.hu/15

[6] Szántai Lajos észrevétele

[9]Szent Korona és a fantom idő www.naput.hupont.hu/48Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 199
Heti: 472
Havi: 3 350
Össz.: 1 440 773

Látogatottság növelés
Oldal: Ószövetség és az Egység Törvénye II.- KÖRÜLMETÉLÉS, avagy az elloptt Jahve
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »