Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2017. április 18.

Dobos Csanád

Az Ószövetség és az Egység Törvénye  I.rész

A szivárvány

velence_szent_mark_templom.pngEbben a denzitásban nincs lehetőség komplett információforrásra az Egység Törvényéről. Az úgynevezett szent könyveitekként rátok maradt írásaitok azonban tartalmaznak részleteket e törvényből, ahogy a Biblia is. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben a terjedelem közel egyforma melyek az Egység Törvényével megegyeznek. Amellett az úgynevezett Ószövetség nagyobb menynyiségben tartalmaz negatívan befolyásolt anyagot, ahogy neveznéd. [1]

Kamasz koromban, mikor tudatosan elkezdtem végigolvasni Mózes mind az öt könyvét, már megfogalmazódott bennem egy halovány érzés, hogy az Ószövetség több kéz munkájának az eredménye. Több kézé, melyet ráadásul nem is ugyanaz a szándék és cél vezérelt. Akkor még fogalmam sem volt arról, hogy az Ószövetség sorai között az ősi mezopotámiai, sumér tudás fedezhető fel, melyet utólag, a „kiválasztott” nép érdekeinek megfelelően átfogalmaztak és különféle betoldásokkal láttak el. E módosítások lehántásával egy sokkal mélyebb tudást fedezhetünk fel Mózes könyveiben, mint amire elsőre gondolni mernénk. Egy olyan mély tudásét, mely a létezés örökérvényű kérdéseit feszengeti – de nem is akárhogy. Ez egyszerűnek tűnik így elmondva, pedig nem az. Hosszú évtizedeknek kellett eltelni, hogy lassan kezdjen összeállni a széttört tudás sok apró darabkája és az ószövetségben található egyes szimbólumok is végre értelmet nyerjenek. De ehhez szükség volt egy fontos forrásra is, melyet nemcsak hogy az eddigi legfontosabb olvasmányomnak tekintek, hanem egyfajta szakrális műnek is, még ha egyetlen egy egyház sem fogadja el. Ez pedig nem más, mint RÉ, AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE könyve.[2]

Már korábban is hivatkoztam e spirituális könyvre akár a vízöntő paradoxon[3], vagy éppen a manicheizmus gondolatvilágának könnyebb megértése érdekében[4]. De akárhányszor is beleolvasok e könyvbe, annyiszor áradnak belőle az újabb megfeleltetések olyan témákkal kapcsolatban, melyet a vallási és világi hatalom évezredek óta el kíván rejteni a hatalma biztosítása érdekében, és melyek ismerete nagyon is fontos lenne számunkra, főleg így a lelkek szürete közeledtével. De hiába a sok hazugság, az átprogramozási kísérlet, az igazság előbb-utóbb a felszínre tör, ha annak eljön az ideje. És vélhetően az Ószövetség, valamint a Ré, Egység Törvényének összevetésének kényszere is ezt szolgálja a részemről. „...nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.” (Lukács 8:17) Ószövetség és a Ré, az Egység Törvénye - két hatalmas könyv, melyek párhuzamba állítása nehezen ejthető meg, hisz látszólag nincs is kapcsolat köztük. De ha csak az egyes részletekre, szimbólumokra figyelünk oda jobban, akkor döbbenetes kapcsolódásoknak lehetünk felismerői mi is.   

Az összevetéshez a továbbiakban Ré, az Egység Törvényének mondatait veszem alapul, mivel az abban elhangzott mondatokat tekintem csak igazán hitelesnek és elfogadhatónak, és az itt szereplő mondatokhoz, gondolatokhoz társítom az Ószövetség egyes részeit. Ennek ellenére, a könnyebb érthetőség kedvéért mégis az ószövetség ismert mondatait jelzem mindig először a tanulmányban. Az Ószövetséggel kezdem, hisz az az ismertebb, és annak értelmezése a célom most Ré segítségével. Az esetleges parttalan hitviták elkerülése érdekében már most az elején fontosnak tartom leszögezni, hogy a módszerem alapja ugyanaz a Hit (Az Egység Törvénye irányában), mely másokat az Ószövetség sorainak feltétel nélküli elfogadására késztet. Ennek ellenére a célom mégsem a meggyőzés, hanem csak a közös elgondolkozásra késztetés az Ószövetség egyes sorait illetően.

A 900 éves életkor

Mózes első könyve a Teremtésről, 5. Fejezete (Károlyi biblia) lényegében egy hosszú felsorolás az első, Ádámtól Noé-ig terjedő időszak embereinek családfájáról és az életkorukról. Olyan hihetetlenül hosszú életkorokról, mellyel a hivatalos tudomány sem tud mit kezdeni. Egy teljes fejezet csak arról szól, hogy Ádámtól Noéig mindenki több száz évesen nemzett utódot és 900 évig él. Ez a mai fejjel felfoghatatlan, hihetetlen, de mégis ez szerepel Mózes lapjain. Ha már ki vágni nem lehet (vagy nem akarják még), akkor megfelelő magyarázatot kell találni e rejtélyes számadatokhoz, mégha nem is képezik ezek a számadatok a hit tárgyát. És jönnek is a menetrendszerinti, az egyre meredekebb magyarázatok, indokok hogy miért is nem fontos ezen elgondolkodni, és ha szükséges, akkor bőven találnak keresztény filozófusoktól ehhez igazodó gondolatokat is. Szent Ágostont: „Nem azt olvassuk az evangéliumban, hogy az Úr mondta: ’Elküldöm nektek a Vigasztalót’, hogy kioktasson titeket a nap és a hold forgásáról. Keresztényekké akart titeket tenni, nem pedig matematikusokká!”[6]  Aztán e magyarázatok között olyan is található, hogy egy év alatt valóban több évkezdet is volt. Ezzel csak egy apró gond van, hogy ezek szerint a listán szereplő emberek nem ismerték azt az egyszerű tényt, hogy a NAP égi járása, valamint az egyes csillagképek égi megjelenése is jelzi a kisévi körmozgást. Mások arra gondoltak, hogy egy év helyett egy mai hónapot kell számítani. Ebben az esetben azonban, főleg a nemzés idejére, nevetségesen alacsony életkor jön ki, ami Ádám esetében 77 éves életkor mellett 10 éves kort határozna meg az első nemzés évének. De találhatók különféle zsoltárokra hivatkozások: „Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli őrállás.”  Vagy ha az sem megfelelő, akkor a rómaiak 4-4 órás őrváltásra (vigília) osztása jön elő magyarázatként.[7]

De miért van szükség az ilyenfajta magyarázatokra, indokokra? Miért kell a folyamatos ködösítés, félremagyarázás? Talán azért, nehogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan és miért élhettek ilyen sokáig az első emberek, mert ha ezt megtesszük, akkor esetleg más összefüggésekre is rádöbbenhetünk? Ennyi bevezető elmélkedés után nézzük Mózes első könyvének 5. Fejezetét:  

Ez az Ádám nemzetségének könyve. Amely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. Férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és megáldá őket és nevezé az ő nevöket Ádámnak, amely napon teremtetének. Élt vala pedig Ádám száz harminc esztendőt, és nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek. És telének Ádám napjai, minekutánna Séthet nemzette, nyolcszáz esztendőre, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Ádám egész életének ideje kilencszáz harminc esztendő; és meghala. Éle pedig Séth száz öt esztendőt, és nemzé Énóst. És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolcszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Séth egész életének ideje kilencszáz tizenkét esztendő; és meghala. Éle pedig Énós kilencven esztendőt, és nemzé Kénánt. És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolcszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énós egész életének ideje kilencszáz öt esztendő; és meghala. Éle pedig Kénán hetven esztendőt, és nemzé Mahalálélt. És éle Kénán, minekutánna Mahalálélt nemzette, nyolcszáz negyven esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Kénán egész életének ideje kilencszáz tíz esztendő; és meghala. Éle pedig Mahalálél hatvanöt esztendőt, és nemzé Járedet. És éle Mahalálél, minekutánna Járedet nemzette, nyolcszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lőn Mahalálél egész életének ideje nyolcszáz kilencvenöt esztendő; és meghala. Éle pedig Járed száz hatvankét esztendőt, és nemzé Énókhot. És éle Járed, minekutánna Énókhot nemzette, nyolcszáz esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Járed egész életének ideje kilencszáz hatvankét esztendő; és meghala. Éle pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzé Methuséláht. És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énókh egész életének ideje háromszáz hatvanöt esztendőÉs mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.Éle pedig Methusélah száz nyolcvanhét esztendőt és nemzé Lámekhet. És éle Methusélah, minekutánna Lámekhet nemzette, hétszáz nyolcvankét esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Methusélah egész életének ideje kilencszáz hatvankilenc esztendő; és meghala. Éle pedig Lámekh száz nyolcvankét esztendőt, és nemze fiat. És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vígasztal meg minket munkálkodásunkban s kezünk terhes fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr. És éle Lámekh, minekutánna Noét nemzette, ötszáz kilencvenöt esztendőt; és nemze fiakat és leányokat. És lőn Lámekh egész életének ideje hétszázhetvenhét esztendő; és meghala. És mikor Noé ötszáz esztendős volt, nemzé Noé Sémet, Khámot és Jáfetet.

Az Ószövetség szerint Ádám 930, Ádám fia, Séth 912 évet élt, majd sorban a leszármazottaik Énós 905, Kénán 910, Mahalálél 895, Járed 962 esztendőt élt. Majd itt megtörik e hosszú életkor, hisz Énókh egész életének ideje “csak” 365 esztendő. Érdekes számadat, mely az év napjaihoz igazodik, melyhez egy meglepő mondat is tartozik – mely nagyon kilóg a felsorolásból: “És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.” Ezt követően újra helyreáll a hosszú életrend: Methusélah a 962 esztendejével tényleg matuzsálemi életkort élt meg, majd itt egy érdekes életkor csökkenés tapasztalható. Lámekh életkora közel 200 évet zuhan az apjáéhoz képest, hisz csak 777 esztendős korában hala meg. És ezzel el is jutunk Noé-hoz és az özönvizes bárkájához.

És vala Noé egész életének ideje kilencszáz ötven esztendő; és meghala. (Mózes első könyve- A Teremtésről 9. Fejezet 29.)

Majd Noét követően hirtelen elmaradnak már az életkor felsorolások egy időre. A listában szereplő 10 ószövetségi ősből nyolcan 900 év körüli életkort értek meg. Tízük életkor átlaga: 856,8 év. De a rejtélyes, vagy inkább szimbolikus 365 évet élt Énókh kivételével a maradék 9 ős átlag életkora 911 év – ami azért tényleg figyelemre méltó. Átlag 900 év, mely elég hosszú, elég hihetetlen és elég specifikus. Miért nem ezer, mely jobban hangzana? Miért nem 1200, melynek szimbolikai jelentése is lenne? De helyette 900 év körüli életkorok halmozódnak, ugyanaz, amit RÉ, az Egység Törvényében is olvashatunk:

20.12 Kérdező: Köszönöm. Mihelyst kezdetét vette a harmadik denzitás 75 ezer évvel ezelőtt, és inkarnált harmadik denzitású egyéneink lettek, mi volt akkoriban az átlagos emberi életkor?  -  Ré: Ré vagyok. Tér/idő folytonosságotok e sajátos porciójának kezdetekor az átlagéletkor körülbelül kilencszáz évetek volt.

Kérdező: Ahogy a harmadik denzitású tapasztalatokkal haladtunk előre, nőtt vagy rövidült az átlagéletkor? - Ré: Ré vagyok… A ti adott planetáris szférátok azonban a második főciklusra olyan vibrációkat fejlesztett ki, melyek az élettartamot drámaian lecsökkentették.

20.14 Kérdező: Feltételezve, hogy egy főciklus 25 ezer év, az első főciklust követően mennyi volt az életkor?  -  Ré: Ré vagyok. Az első ciklus végére, amelyet főnek mondasz, körülbelül hétszáz évetek volt az életkor.

20.15 Kérdező: Vagyis 25 ezer év alatt elveszítettünk kétszáz évet. Így van?  -  Ré: Ré vagyok. Ez így van.

20.16 Kérdező: Elárulnád ezen életkorcsökkenés okait? - Ré: Ré vagyok. A csökkenés oka mindig valami rosszul hangzó vagy diszharmonikus relációs vibráció egy-más-ének között. Az első ciklusban ez még nem volt súlyos, de már jelen volt az emberek földrajzi szétszórtsága és a más-énektől való egyre növekvő elkülönültség-érzés komplexum/torzulás.

20.17 Ré: Ré vagyok... Az élettartam lecsökkenése elsődlegesen a pozitív orientáció megerősödésének hiányából származott. Ahol nincs előrehaladás, ott az előrehaladást lehetővé tévő feltételek fokozatosan elvesznek. A polarizálatlanul maradás nehézségeinek egyik oka is ez. A – mondjuk úgy – fejlődés esélyei fokozatosan csökkentek.

Jogos lehet az a felvetés, hogy a médium korábban biztosan olvasta Mózes könyveit, ezért említette ezt az átlagéletkort, mintha Ré, Egység Törvénye mondaná. Lehetséges, azonban a magam részéről mégis úgy gondolom, hogy az Ószövetség ezen része egy sokkal ősibb tudást ismételt meg.

De nézzük tovább. Tehát, ahogy Ré, az Egység Törvénye említi, az első ciklus végére csökken le kb. kétszáz évvel az életkor. Esetleg ez Noé időszaka lenne 50 ezer évvel ezelőttről? Ha igen, akkor milyen katasztrófa váltotta ki Noé bárkájának szükségességét?

10.15  Ré: Ré vagyok… Atlantisz és Lemúria civilizációja nem egy, hanem kettő. Nézzük először a Mu entitásokat. Ezek némiképp primitív természetű lények voltak, ám igen fejlett spirituális torzulással rendelkeztek. E civilizáció a ciklus része volt, egy a ciklus elején – úgy hozzávetőleg 53 ezer évetekkel ezelőtt vett tapasztalás. Egy hasznos és ártalmatlan hely, mely az óceán fenekére került gömbötök tektonikus lemezeinek igazodása során, egy nem önmagukból eredő tevékenység révén. Útnak indították túlélőiket, akik eljutottak számos földre, melyeket Oroszországnak, Észak- és Dél-Amerikának neveztek. Az indiánok, akikkel némi együttérzésre jutottatok társas komplexum torzulásaitokban, ezeknek az entitásoknak a leszármazottjai. A ciklus többi megtestesülőjéhez hasonlóan ők is máshonnan jöttek. Ezek az adott entitások azonban nagyrészt egy második denzitású bolygóról vonzódtak ide, melynek Napja korából következően némi nehézségei adódtak, hogy elérje a harmadik denzitású életfeltételeket. Ez a bolygó a Deneb galaxisbólvaló.[8]

Az atlantiszi faj egy módfelett összetömörült társas komplexum volt, amely körülbelül 31 ezer évvel ezelőtt indult útnak múltatok tér/idő kontinuum illúziójában. Lassan növekvő, nagyon agrárjellegű társadalom volt körülbelül 15 ezer évetekkel ezelőttig. Ekkor gyorsan elért egy magas technikai fejlettséget, mely lehetővé tette számára az intelligens végtelen egy kevéssé informatív módon történő felhasználását…

Noé bárkája és lemúriai vízözön. Talán nem is olyan elvetendő kapcsolat! Ami meglepő és elgondolkoztató, ahogy az életkor adatokból is látszik, hogy 50-70 ezer évre visszamenőleg is fennmaradtak információk. Ha az életkor adatok ennyire megmaradtak, akkor egy vízözön traumának is fenn kellett maradni olyan társadalmakban, melyek a tudást még nem kötelező iskolai tanmenet és TV agymosásokon keresztül szerezték.

14.4  Ré: Ré vagyok. Az első próbálkozás népetek megsegítésére a 75 ezres időpontban volt. (Vélhetően ezeket nevezte Ré korábban Marsi menekülteknek) Ezt a 75 ezer évetekkel ezelőtti kísérletet már leírtuk korábban. A következő kísérlet körülbelül 58 ezer évetekkel ezelőtt történt, és a ti mértéketekkel jó hosszú ideig eltartott, méghozzá a Mu lakóival – ahogy nevezitek ezt az embercsoportot vagy tudat/test/lélek társas komplexumot.  (Lemúria) Az erre rákövetkező próbálkozás sokára jött, mégpedig 13 ezer évetekkel ezelőtt, amikor is egy bizonyos mennyiségű intelligens információ lett felajánlva az atlantisziaknak, mely ugyanazzal a fajta gyógyítással és kristálymunkával volt kapcsolatos, mint amiről már szóltunk korábban. A következő kísérlet 11 ezer évetekkel ezelőtt történt. Ezek közelítések, mivelhogy nem teljesen vagyunk képesek tér/idő kontinuum mérési rendszereteket feldolgozni. Ez volt az, amit Egyiptomnak hívtok és ez az, amiről már beszéltünk is. Ugyanazok a lények, akik velünk jöttek, visszatértek körülbelül 3500 évvel később, hogy még egyszer megkíséreljék segíteni a dél-amerikai tudat/test/lélek társas komplexumot. Ám úgy esett, hogy az úgynevezett városok piramisait nem megfelelőképpen használták fel. Ennélfogva ezt tovább nem erőltették.  Történt egy földreszállás hozzávetőleg 3000 évetekkel ezelőtt szintén Dél-Amerikában, ahogy nevezitek. Volt pár kísérlet népetek megsegítésére 2300 évvel ezelőtt is Egyiptom tájékán. A ciklus fennmaradó részében sosem hagytuk el a ti ötödik dimenziótokat, és a szüret előkészítésén fáradoztunk ebben az utolsó kis alciklusban.

De ne szaladjunk ennyire előre. Ré, pontosítja Lemúria (MU) katasztrófájának időpontját is:

21.24  Kérdező: A második 25 ezer éves ciklus Lemúria korszaka volt?

Ré: Ré vagyok. Ez helytelen, ámbár azok, akik Lemúria természeti katasztrófa általi pusztulása elől megmenekültek, és így lemúriai háttérrel rendelkeztek, különböző helyszíneken folytatták tanulás/tanításaikat Dél-Amerikátoktól kezdve egészen… ( vége a szalagnak)

21.25 Kérdező: …éve szenvedett Lemúria katasztrófát?

Ré: Ré vagyok. Ez körülbelül 50 ezer évetekkel ezelőtt történt. A kezdete körülbelül 53 ezer éve. A pusztulás az első főciklus utolsó kisciklusában lezajlott.

21.27 Kérdező: Köszönöm. Az első főciklus lezárulásának vajon köze van-e Lemúria pusztulásához, vagy ez a pusztulás véletlen ül esett egybe a ciklus végével?

Ré: Egy főciklus végekor az energiák összefutása és egybetorkollása figyelhető meg. Ez elősegített egy már amúgy is elkerülhetetlen igazodást bolygó szférátok felszíni mozgásaiban.

Noét követően hirtelen megszakadnak az életkor felsorolások egy időre. A szetiták[9] életkor adatait hirtelen az ember és Isten közti szövetség leírása váltja fel. Annak a szövetségé, melynek szimbóluma az égen megjelenő szivárvány. De mi is ez valójában?

A szivárvány

Noé, az özönvizet követő történetét és az Isten által ajánlott szövetséget Mózes első könyvének 9. Fejezete mondja el.

Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott; Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön és sokasodjatok azon. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván: Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve ami a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőbenÉs megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van. És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.

Olvassuk el figyelmesen e sorokat. Kik között is kötetett a Szövetség? Csak az ember és az Isten között? Nem! Hanem minden testből való állat között! Ez sokkal bővebb csoport és kapcsolat, melynek csak egy része az ember. Akkor mégis, hogy lehet, hogy ezt egyszerűen ember (azaz csak egy kiválasztott népcsoport) szövetségének tanuljuk? De mi is ez az ív a felhőben, ez maga a szivárvány lenne? Ha igen, akkor érdemes elgondolkodni azon is, hogy mit is jelent maga a szivárvány? Miért pont ez a jelképe e szövetségnek? Az biztos, hogy nem csak azért, mert szép és mert általában a vihar végéhez kapcsolódik. Ennek sokkal súlyosabb oka is kell, hogy legyen, mely vélhetően a fénnyel van kapcsolatban! Ez egy olyan fontos kérdés, amit érdemes még azelőtt tisztázni, hogy az emberiség ellenes „gender” mozgalom totálisan ki nem sajátítja ezt a jelképet is!

Az elég közismert, hogy az emberi csakra és a szivárvány színei meglepő kapcsolatot mutatnak. Az emberi csakra hét színe, alulról felfelé megegyezik a szivárvány ívének színeivel: a gyökércsakra – vörös, a keresztcsonti/sexcsakra – narancssárga, a napfonat/köldökcsakra- citromsárga, a szívcsakra – zöld, a torokcsakra – kék, a homlokcsakra – mélykék és a koronacsakra – indigókék. Vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, ibolyakék és indigókék. E színeknek nagyon fontos szerepe van az Egység Törvényének megértésében is! Ezek a színek, melyek jelzik a lelkünk polarizációját, célját, törekvését és melyet a végítéletként is ismert szüret/aratás alkalmával vizsgálat alá vesznek. Ez a mi vizsgabizonyítványunk. Minél inkább igazodik a szivárvány színeihez, annál inkább sikeresek vagyunk e nagy vizsgán. Ahogy az Egység Törvénye mondja, a lélek célja a fejlődés és ezzel együtt az egyes szüreteken az előrejutás, ahol a „vizsgafeladat” az auránk szivárvány színe. És ez nagyon is vonatkozik most ránk, az emberekre, kik a lelkeknek egy közelgő szüret/aratása előtt állunk. És e szüret utáni sorsunk megítélésében nagyon is fontos szerepe lesz az isten által létrehozott „ívnek a felhőben” megfogalmazott szövetségnek.

De mi is ez a sokat emlegetett szüret Ré, az Egység Törvénye szerint? A jövő valamely nem is olyan távoli pontján, valami olyasmi fog bekövetkezni, amit szüretnek/aratásnak nevez Jézus ugyanúgy, ahogy Ré is. Az ítélet napjának Egység Törvénye szerinti koncepciója abban különbözik a Biblia által sugallt „aratástól”, hogy a minket megítélő nem egy tőlünk különálló Isten, hanem a bennünk élő Isten. A szüret eredményeként egyesek a szeretet és fény új korszakába lépnek, hogy ott új leckéket sajátítsanak el egy nagyon pozitív és gyönyörű denzitásban. De a negatív utat választó, a végső vizsgát sikeresen letevő lelkek is továbblépnek egy magasabb dimenzióban, ahol az a harcokkal teli létforma várja őket, amit a mostani emberi testben választottak.  De sajnos sokaknak nem adatik meg majd a továbblépés. A többségnek vélhetően meg kell majd ismételnie e hosszú több tízezer éves leckét, az emberi lét jelenlegi szakaszát és újra kell tanulniuk a szeretet leckéit. És e kemény, őszinte vizsgán csak egy valamit néznek majd: az Isten által létrehozott szövetség SZIVÁRVÁNY színét – de azt immár bennünk, minden élőlényben, kiknek az aurájában a szivárvány meg tud jelenni!

34.16   Ré: Ré vagyok. A záróvizsgán avagy pozitív negyedik denzitásba történő szüretnél a vörös sugarat csak olyan szempontból vizsgálják, hogy aktiválva alapját adja a vibrációs szintek valamennyi eseményének, amelyek összessége az ibolya sugár-energia. Az ibolya sugár az egyedüli figyelembe vett dolog a pozitív negyedik denzitáshoz. A negatív negyedik denzitás kiértékelésénél elég alaposan, egyaránt megnézik a vörös, a narancs és a citrom intenzitását, mivel meglehetős nagyfokú e fajtájú kitartás és energia szükséges a negatív előrehaladáshoz, lévén, hogy az intelligens végtelen kapuját rendkívül nehéz megnyitni a solar plexus központból. Ez szükséges a negatív negyedik denzitásba szüreteléshez.

Ez így semmit mondónak tűnik, azonban Ré a továbbiakban rendszeresen beszél a szivárványról és segít megérteni a bennünk lévő színek fontosságát lépésről lépésre. Ré egyes mondatainak rövid kivonata (melyet a továbbiakban közlök) nem teljes, de mégis hasznos lehet, hogy érezzük mi is az ember-Isten közti szerződés szimbolikájának a lényege.

1.7 Egy Végtelen Teremtőben csak egység van. Láttatok egyszerű példákat az egységre. Láttátok a prizmát, amely megmutatja az összes színt, ami a napból ered. Ez egy leegyszerűsített példa az egységre. Igazából nincs helyes vagy helytelen. Nincs polaritás, mert egyszer minden összebékül táncotok egy pontján a tudat/test/lélek komplexumon át, amellyel magatokat szórakoztatjátok különböző módokon torzítva e jelen időszakban. Ez a torzítás semmi esetre sem szükséges. Ezt ki-ki maga választja egy alternatívaként a minden dolgot összekötő gondolat teljes egységének megértésére. Itt nem hasonló entitásokról vagy dolgokról beszélünk. Ti vagytok minden dolog, minden lény, minden érzés, minden esemény, minden helyzet. Ti vagytok az egységesség. Ti vagytok a végtelenség. Fény/szeretet vagytok, szeretet/fény vagytok. Vagytok. Ez az Egység Törvénye.

15.12 Ré: Ré vagyok. Csak egy lépés van, mégpedig a tudat/test/lélek komplexumot felépítő energiaközpontok megértése. E megértés röviden a következőképpen foglalható össze. Az első kiegyensúlyozandó a … Föld vibrációs energia komplexum, amelyet vörös színű komplexumnak neveznek. Ennek az energiának a megértése és elfogadása alapvető. A következő energia komplexum, ami eltorlaszolva lehet, az érzelmi vagy személyes komplexum, amely narancsszínű komplexumként is ismert. Ez a blokád gyakran személyes hóbortok formájában mutatkozik meg az öntudatos felfogásra vagy az én elfogadására nézve. A harmadik torlasz legszorosabban arra emlékeztet, amit ti egónak neveztetek. Ez a citromsárga színű vagy Solar Plexus központ. E központ blokádjai gyakran a hatalmi manipulációk felé torzulásokban, és az illető tudat/test/lélek komplexumhoz közeliekkel, és a vele kapcsolatban állókkal történő egyéb társasági viselkedésekben nyilvánulnak meg. Akinek ezen első három energiaközpontjában vagy nexusában elzáródás van, annak folyamatos nehézsége lesz abbéli képességében, hogy keresését az Egység Törvényében előbbre vigye. A szív, vagy a zöld színű központ az a centrum, amely a harmadik denzitású lények ugródeszkáját jelentheti – ha mondhatjuk így – az intelligens végtelen felé. Az elzáródások ezen a területen nehézségként jelentkeznek annak kifejezésében, amit univerzális szeretetnek vagy együttérzésnek mondhatsz. A kék színű energiaáramlási központ az a központ, amelyből – most először – kifelé is és befelé is lép áramlás. Az e területen elzáródottaknak nehézségük adódhat saját entitásuk tudat/lélek komplexumának felfogásában, és további nehézségük az én ilyenféle megértésének gyakorlásában. Az e területen eltorlaszoltaknak gondjuk lehet abban is, hogy kommunikációt fogadjanak más tudat/test/lélek komplexumoktól. A következő központ a toboz vagy indigókék színű. Az e központban elzáródottak csökkenést tapasztalhatnak az intelligens energia beáramlásában olyan megnyilvánulások révén, amelyek méltatlanságnak látszanak. Ez az, amiről te beszéltél. Mint láthatod, ez számos torzulás közül csak egy, az energia-beáramlás számos pontja okán a tudat/test/lélek komplexumba. Az indigókék sugár kiegyensúlyozás eléggé központi a lélek komplexum körül forgó munkára nézve, melynek ott van még a beáramlása a harmadikból a negyedik denzitásba való átmenetre vagy átalakulásra, és mely egyben az az energiacentrum, amelyik a szeretet/fény legkevésbé torzult kiáradásait fogadja be az intelligens energiából, sőt amelyik még az intelligens végtelenhez vezető kapu kulcsának potenciáljával is rendelkezik. A fennmaradó energia-beáramlási központ egyszerűen a totális kifejeződése az entitás vibrációs komplexumainak, úgymint a tudatnak, a testnek és a léleknek. Ez olyan, amilyen, a „kiegyensúlyozott” vagy „kiegyensúlyozatlan” jelzőknek nincs értelmük ezen az energiaszinten, mivel ez saját egyensúlyából ad ki, és ahhoz is fogad be. Bármilyen legyen is a torzulás, ezt nem lehet olyanképp manipulálni, mint a többit, és itt ennélfogva nincs is különösebb jelentősége az entitás kiegyensúlyozottságát nézni.

27.17 Kérdező: Akkor ez a fény, amely a denzitásokat hívja életre, olyasmivel rendelkezik, amit mi színnek nevezünk. Ez a szín hét kategóriára osztható. El tudnád mondani, hogy létezik-e ok vagy magyarázat e színkategóriákra?

Ré: Ré vagyok...  Univerzumotok vibrációs mintáinak jellemzői azon konfigurációk alárendeltje, melyet a Szeretet avagy összpontosulás helyez az eredeti anyagra vagy fényre, felhasználva intelligens energiáját bizonyos illúziós minták vagy denzitások létrehozására, hogy Önmaga megismerésének módszerére irányuló saját intelligens közelítéseit kielégítse. Következésképp a színek – ahogy nevezted őket – annyira szűkek, vagy keskenyek, vagy kényszerűek, amennyire kifejezni lehetséges, a Szeretet akarata szerint.

28.2  Ré: Ré vagyok… Az egyes színeket vagy fénysugarat felfoghatjátok úgy, mint – ahogy mondottuk is – igen sajátságos és pontos felosztásait az intelligens végtelen intelligens energiaként való megjelenésének, ha egyszer már másféle szempontból megvizsgáltuk az egyes sugarakat.  

28.3 Kérdező: Ez a fény egy vibráció következményeként jött létre, mely vibráció a Szeretet eredménye. Kérdezném, hogy idáig helyes-e ez az állítás.

Ré: Ré vagyok. Ez az állítás helyes.

28.4 Kérdező: Ez a fény azután anyaggá képes kicsapódni denzitásunkban, ahogy azt ismerjük, kémiai elemeink valamelyikébe, a vibráció fordulatainak kvantált szögsebesség-egységei vagy -inter vallumai szerint. Ez helyes?

Ré: Ré vagyok. Nagyon is helyes.

28.5 Kérdező: Köszönöm. Azon tűnődöm, mi lehet a forgás katalizátora vagy aktiválója. Mi okozza a forgást, amitől a fény a fizikai avagy kémiai elemeink valamelyikében csapódik le?

Ré: Ré vagyok. Szükséges figyelembe venni a Szeretetként ismert összpontosulás képesítő funkcióját. Ez egy elrendelő jellegű energia. Halmozó módon rendel el a nagyobbtól a kisebbig, hogy amikor elkészül – ahogy nevezitek – az Ő világegyeteme, akkor minden részlet fejlődésének mikéntje a benne élő fény szerves részeként megy végbe, aminek következtében előre meghatározott módozatok szerint fog fejlődni

A szeretet, vagy más néven a SZER-ELEM, a SZERvező, azaz az ötödik elem!

26.38 Ré: Ré vagyok… Az első energiacsere a vörös színű. Ez egy véletlenszerű energiacsere, és csupán a szaporodó rendszeretekhez kötődik. A narancs és sárga színű közösülési kísérletek először is elzáródást okoznak, ha csak az egyik entitás vibrál ezen a területen, egy véget nem érő étvágyat okozva így erre a tevékenységre az e területen szexuálisan vibráló entitás számára. Amit ezek a vibrációs szintek keresnek, az a zöld színű tevékenység. Fennáll a lehetőség a narancs vagy sárga színű energiacserére – mely negatív irányba polarizál, amikor valakit tárgynak tekintenek mintsem a másik énnek, az illető pedig kifosztónak vagy a helyzet urának tekinti saját magát. A zöld színen belül kétféle lehetőség van. Először is, ha mindketten zöld színben vibrálnak, akkor egy kölcsönösen erősödő energiacsere bontakozik ki: a negatív vagy ahogy nevezitek: a nő, lényének gyökereiből szív fel energiát az energiaközpontjaiba, s így fizikailag újjáéled; a pozitív, vagyis, ahogy azt vélik illúziótokban, a férfi polaritás olyan inspirációt talál ebben az energiacserében, amely kielégíti és táplálja test/tudat/lélek együttesének lélek részét. Vagyis mindketten polarizálódnak és kibocsájtják azt a többletet, amiből az intelligens energia természete miatt mindkettejüknek bőséggel adatik, mármint ahogy nevezhetjük, a negatív/intuitív illetve a pozitív/fizikai energiákat. Ez az energiacsere csak abban az esetben gátolódik, ha az egyik vagy mindkét entitás fél akár attól, hogy birtokoljon, akár attól, hogy őt birtokolják, illetőleg ha attól fél, hogy talán birtoklásra vágyik vagy hogy netán arra vágyik, hogy őt birtokolják. A másik zöld színű lehetőség akkor áll fenn, ha az egyik entitás zöld színű energiát kínál fel, a másik pedig nem az univerzális szeretet energiából akar adni, s ez energiablokádot eredményez a nem-zöld fél számára, növelvén így a frusztrációt vagy az étvágyat, míg a zöld fél kissé a mások szolgálatának irányába polarizálódik. A kék színű energiacsere némelyest ritka népetek körében jelenleg, ám a velejáró energiacseréknek köszönhetően nagy segítséget jelent abban, hogy az egyén képessé váljon fenntartások vagy félelem nélkül kifejezni önmagát. Az indigószín energiacsere rendkívül ritka népetek körében. Ez a test komplexum szakramentális része, ahol is az ibolyaszín sugár révén kapcsolat teremthető az intelligens végtelennel. E két utóbbi szinten torlaszok már nem fordulhatnak elő, mivel hacsak nem kész mindkét fél erre az energiacserére, akkor az nem lesz látható, és nem jön létre sem csere, sem elzáródás.  

31.5 Ré: Ré vagyok… Zöld színű energiacsere akkor történhet, ha egyik entitás vibrációs szintje sincs semmilyen létfontosságú értelemben eltorzítva a sárga- vagy a narancsszínű energiák által, s így az ajándékot, hogy így mondjuk, ingyen adják, és nem kér érte fizetséget sem a test, sem az elme, sem a szellem. A zöld színű sugár az általános érvényű szeretet egyik megnyilvánulása. Egy visszavárás nélküli adás.

 32.2 Kérdező:  El tudnád mondani a narancs és sárga színű tevékeny ségek közti különbséget? Ki szeretném dolgozni a vöröstől kezdve egész az ibolyáig. A vöröset már lefedtük, tehát mi a különbség a narancs és sárga színű tevékenységek között?  -  Ré: Ré vagyok. A narancsszín az a befolyás vagy rezgésminta, amelyben a tudat/test/lélek a hatalmát gyakorolja egyéni szinten. Vagyis az egyének feletti hatalomgyakorlás narancsszínűnek tekinthető. Ez a színsugár elég intenzív volt az emberek között egyéni szinten. Ebbe a sugárba sorolhatjátok más-ének önálló egyéniséggel nem rendelkezőként, tehát rabszolgákként vagy tulajdonként történő kezelését, vagyis ahol semmilyen státuszt nem kapnak a más-ének. A sárga színű egy központi és igen erőteljes színsugár, és az entitást érinti csoportokhoz, társaságokhoz vagy nagyszámú tudat/test/lélek komplexumhoz való viszonyában. Ez a narancs – kijavítjuk magukat – ez a sárga színű vibráció a magja a harcias cselekedeteknek, melyeknél entitások egyik csoportja szükséget és jogot érez entitások másik csoportja fölött uralkodni és azok akaratára rákényszeríteni a maga akaratát. A negatív ösvény, ahogy mondanád, kombináltan használja fel a sárga és a narancsszín sugarat saját polarizációs mintáiban. Ezek a színsugarak, egy felajánló módon használva, kontaktushoz segítik őket az intelligens végtelennel. A szexuális érintkezés hagyományos módja, ha elsődleges rezgési mintákban az egyik sárga vagy narancs, egyfajta blokád, majd pedig olthatatlan étvágy a blokád végett. Ha két én vibrál ezen a területen, akkor ott létrejön a szexuális érintkezésen keresztüli polarizáció lehetősége: az egyik entitás a megaláztatás és szolgaság avagy megkötözöttség gyönyörét éli meg, míg a másik az uralkodás és irányítás kéjét éli át egy másik entitás felett. Ily módon egy negatív polaritású szexuális energiacserét tapasztalnak meg.

32.5 Ré: Ré vagyok. A zöld színű energiacserével immár eljutunk a nagy fordulóponthoz a szexuálisnál éppúgy, mint az összes többi tapasztalati módozatnál. A zöld színt immár kifelé lehet fordítani, vagyis az entitás inkább ad mintsem kap. A zöld színen túli első adás az elfogadás vagy szabadság adása, ami ekképp lehetővé teszi a kék színű energiacsere fogadójának az elfogadás érzését, felszabadítva így az illető másik-ént, hogy a sugár adójának kifejezze önmagát. Megjegyeznénk itt, hogy onnantól, hogy a két párosuló tudat/test/lélek elérte a zöld színű energiacserét, a további sugarak a nélkül is elérhetők számukra, hogy mindkét entitásnak egyenlő ütemben kellene fejlődnie. Így tehát a kék színnel vibráló energiájú vagy az indigószínnel vibráló energiájú, akinek a többi szín vibrációja tiszta, megoszthatja az adott energiát a zöld színű másik-énnel, katalizátorként működve így közre a másik-én folytatódó tanulás/tanításában. Amíg a másik-én nem éri el a zöld színt, efféle színsugarakon keresztüli energiatranszfer nem lehetséges.

32.6 Kérdező: A következő kérdés az indigó színhez tartozik. Van- e különbség az indigó ill. kék színű energiacserékben? - Ré: Ré vagyok. Az indigó sugár, hogy úgy mondjuk, a Teremtő énként ébredő tudatossága; így akinek az indigószín vibrációi aktiválódtak, az energiacserét képes felajánlani Teremtőtől Teremtőig. Ez a szakramentális jelleg kezdetét jelöli az úgymond kétnemű szaporodási aktusban. Egyedülálló abban, hogy a más-énnek való felajánlás során a mindenséget, a teljességet, az egységet hordozza magában.

32.7 Kérdező: És végül, az ibolyaszín. Mi a különbség az ibolyasz ín és a többi sugár között?  -  Ré: Ré vagyok. Az ibolyaszín, csakúgy, mint a vörös, konstans a szexuális élményben. Megtapasztalása a másik-én részéről eltorzítható, de teljesen figyelmen- vagy érzékelésen kívül is hagyható. Mindazonáltal az ibolya-sugár, lévén, hogy az a tudat/test/lélek komplexum összege és alkotója, körülveszi és kitölti a tudat/test/lélek komplexum minden tettét.

32.12 Ré: Ré vagyok… A vibráció természete olyan, hogy tekinthető úgy, mint ami matematikailag szűk vagy keskeny lépcsőkkel rendelkezik. E lépcsőket lehet úgy nézni, hogy kontúrvonalak határolják. Minden körülhatároláson belül a vibrációk vagy színek végtelen árnyalata található. Ám a határhoz közelítve, a körvonal átlépéséhez erőkifejtés szükséges. Ezek a színek denzitásotok határvonal felosztásának leegyszerűsített kifejezési módja. Van még az idő/tér-megfelelő, ami meg vehető úgy, mint maga a szín egy módosult nézőszögből.

32.14 Ré: Ré vagyok… A zöld színben aktivált mindig érzékeny marad a sárga vagy narancs színű birtoklásra, kiváltképp a sárga színűre, ami gyakran narancsszínbe is torkollik. Félelem a birtoklástól vagy attól, hogy őt birtokolják, vágy a birtoklásra, vagy arra, hogy őt birtokolják – ezek azok a torzulások, amelyek a zöld színű energiaközpont deaktiválását okozzák. Az új anyag pedig ez: mihelyst elérte a zöld sugarat, az entitás azonnal be is léphetne a kék színbe, ez csupán az egyén erőfeszítésére vár. Az indigó sugár már csak jelentős fegyelmen és gyakorláson keresztül nyílik meg, mely nagymértékben kötődik az én elfogadásához, nemcsak a polarizált és kiegyensúlyozott énként, hanem a Teremtőként is, tehát egy végtelenül értékes entitásként. Ez kezdi el felaktiválni az indigó színsugarat.

33.19 Ré: Ré vagyok. A pozitív negyedik denzitásúak ibolyaszín sugarát körülszínezi a zöld, a kék és az indigó energiahármas. Ez a színárnyalat olyan, mint mikor a szivárvány vagy ahogy ismeritek, a prizmafény egy szeletét szemlélitek, aholis a sugarak jól kivehetően elkülönülnek. A negatív negyedik denzitásúak ibolyaszín sugarának, mondjuk úgy, aurájában a vörös, a narancs és a sárga árnyalatok találhatók, aholis e három sugár inkább zavaros, mintsem elkülönült.

33.20 Kérdező: Csak egy kis hozzáfűzés ehhez a kérdéshez, hogy néz ki az ötödik és a hatodik denzitásúak színsugara? -  Ré: Ré vagyok. Csak közelítően beszélhetünk. Ugyanakkor reméljük, megértitek – hogy úgy mondjuk –, hogy jellegzetes különbség van az egyes denzitások színfelépítésében.  Az ötödik denzitást talán legjobban úgy lehet szemléltetni, hogy a vibrációja rendkívül fehér. A hatodik denzitás fehérsége már egy arany minőséget is hordoz, ahogy ti érzékelnétek – ezek a színek ahhoz köthetők, ami a negyedik denzitásban elsajátított együttérzés összhangba hozása a bölcsességgel, illetőleg a hatodikban a bölcsesség visszaintegrálása az együttérzésnek egy egységesített fölfogásába, bölcsességgel szemlélve. Ez az arany nem a ti színképetek szerinti, hanem olyan, amit úgy mondanátok, hogy élő.

34.9 Kérdező: Köszönöm. Megadnád ugyanezt az információt az én és a társadalmi én viszonylatában is?  -  Ré: Ré vagyok… Orientáció szempontjából úgy tekinthetjük, hogy ez a negatívtól a pozitívig a teljes ívet befutja. Mindkét irányultság ezeket az energiaközpontokat aktiválja fel. Van néhány kevés egyén, akinél a társadalom megsegítésének vágya zöld színű vagy a feletti természetű. Ám ezek az entitások kevesen vannak azon negyedik színsugarú, ha szabad mondanunk: megértés miatt, hogy az önként nyújtott univerzális szeretet kívánatosabb a méltóságoknál, de akár nemzetek vagy politikai rendszerek átszervezésénél is.

38.5 Kérdező: El tudnád mondani, hogy az egyes színsugarak, a vöröstől az ibolyáig, hogyan látszódnak egy tökéletesen kiegyensúlyozott, torzítatlan entitásban?  -  Ré: Ré vagyok. Ezt nem tudjuk elmondani, mivel minden egyensúly tökéletes és mind egyedi. Nem volt szándékunk homályos fogalmazás. Hadd kínáljunk egy példát. Valamely entitásban – vegyük ezt az instrumentumot –, a sugarak rendkívül kiegyenlítettek, vörös, narancs, sárga. A zöld színű rendkívül fényes. Ezt – hogy úgy mondjuk – kiegyensúlyozza egy fakóbb indigó. A kettő közt lakozik az egyensúlyi pont: a kommunikátor kék sugara a megszokottnál szikrázóbb erejű. Az ibolya sugárban ezt a jellegzetes, ha úgy tetszik, spektrográfot látjuk, ugyanakkor a tiszta ibolya körbeveszi az egészet; ezt viszont körülveszi az, amely a vöröset az ibolyával vegyíti, ami a tudat, a test és a lélek integrációjára utal; ezt pedig az entitás igazi rezgéssíkjának vibrációs mintája öleli körbe. Ez a leírás mind kiegyensúlyozatlanságnak, mind tökéletes egyensúlynak egyaránt felfogható. Az utóbbi felfogás rendkívül hasznos a más-énekkel való viszonyban. Az elzáródások érzékelésének képessége csupán gyógyítók számára előnyös. Szemerkényi ítélet sem helyénvaló ezen színek egyensúlyának vizsgálatakor. Természetesen, ha az energiaközpontok közül sokat gyöngének és elzáródottnak találunk, akkor gondolhatjuk azt, hogy az entitás még nem ragadta meg a gyeplőt és nem kezdte meg a vágtát. A lehetőség azonban mindig ott van erre. A sugarak tökéletes egyensúlyban várják, hogy aktiválják őket. Kérdésed megközelítésének egy másik módja pedig talán ez: A teljesen felszabadított entitásban a színsugarak egyenlő vibrációs ragyogásban és sziporkázó pompában épülnek fel egymásra, míg a körülvevő fény fehér nem lesz. Ezt nevezhetitek felszabadított egyensúlynak a harmadik denzitásban.

39.10 Ré: Ré vagyok… Az egyes fejlődési fokozatok vagyis minden a másodikon túli denzitás alapvető sarkalatos pontja a következőképp tekinthető: Először is az úgynevezett vörös-sugár alapenergiája. Ez a színsugár minden denzitásban felfogható az alap megerősítő sugárnak. Sosem szabad leértékelni vagy a spirituális evolúció szempontjából kevésbé fontosnak vagy hasznosnak tekinteni, mivel ez az alapsugár. A következő alapsugár a sárga. Ez a nagy léptető sugár. Ennél a színsugárnál a tudat/test a legteljesebb egyensúlyában szabadul fel. Az erős vörös/narancs/sárga hármas ugródeszkát jelent az entitásnak a zöld, központi sugárba. Ez újra csak alapsugár ám nem elsődleges sugár. Ez a lelki munka forráskészlete. A zöld színű sugár aktiválódásával a harmadik elsődleges sugár megkezdheti a felszabadulást. Ez az első igazán spirituális sugár annyiban, hogy valamennyi cseréje integrált tudat-test-lélek-természetű. A kék színű sugár a tudat/test komplexumon belül valamennyi denzitásban elülteti a lélek tanulás/tanításait, életet adva az egésznek, a lénynek e teljességét nyilvánítva ki mások felé. Az indigó sugár, habár értékes, de olyan sugár, melyen csupán a szakértők dolgoznak, miként mondanátok. Ez az átjáró az intelligens végtelenbe, melyen keresztüljuthat az intelligens energia. Ez az az energiacentrum, melyen a belsőnek, rejtettnek és okkultnak tekintett tanításokban dolgoznak, mivel ez a színsugár az, amely lehetőségeit tekintve végtelen. Miként az ismert előttetek, azok a gyógyítói, tanítói, s mindama, a Teremtő számára végzett bármely munkák, melyek egyfelől kisugárzónak, másfelől kiegyensúlyozottnak is láthatók, azok az indigó sugár tevékenységek. Mint tudjátok, az ibolyaszín sugár konstans és nem jelenik meg a sugár tevékenységek rendeltetésének tárgyalásakor abban az értelemben, hogy ez a kézjegy, a nyilvántartási jel, az identitás, az entitás igazi vibrációja.

39.11 Kérdező: Hogy kicsit világosabban lássunk, szeretném megkérdezni, hogy ha adott egy magas polaritású, mások szolgálat ára irányult személy illetőleg egy magas polaritású, önmaga szolgálatára irányult személy, akkor sorra véve a színsugarakat a vöröstől i ndulva, milyen különbség adódna e két entitás vörös sugarában?  -  Ré: A vörös sugarat illetően nincs különbség egyenlő erősen sarkosult pozitív és negatív entitás között.

39.12 Kérdező: Ez a többi színsugárra is érvényes? -  Ré:  A negatív sugármintán a vörös/narancs/sárga közvetlenül a kékbe [indigóba?]* csap át, amit csak az intelligens végtelennel való kapcsolatra használnak. A pozitívan irányult entitásoknál az összeállítás kiegyenlített, kristálytiszta, és a hét színsugár leírásának megfelelő.   *Ré máshol (47.4) azt mondta, hogy a negatív mintánál a vörös/narancs/sárga közvetlenül az indigóba csap át.

És Ré egyre mélyebben halad a kvantumfizika irányába is, melynek a későbbiekben még fontos szerepe lesz.

40.3  Kérdező:  Azon is gondolkodtam, hogy az első denzitás valamiképp megfeleltethető-e a vörös színnek, a második a narancs színnek, a harmadik a sárga színnek és így tovább, a denzitások a színeknek talán oly módon, hogy a minden atomi részecske magját alkotó fotont létrehozó alap vibráció kapcsolódik az adott denzitás színéhez, s ez a vibráció feljebb vált a második, harmadik és negyedik denzitásba, a színek rezgésének növekedésével összhangban. Helyes ez valamilyen szempontból?  -  Ré: Ré vagyok. Ez annál is igazabb, mint ahogyan elmondtad. Először is, helyesen vélelmezed a kvantumot, ha úgy tetszik, az összes denzitás természeteként, és akkor is igazad van, mikor azt feltételezed, hogy e kvantumok felfoghatók, miként a szót felfogjátok: színeknek megfeleltethető vibrációs természetűként. Emellett azonban az is igaz, miként azt gyanítottad ám bele nem fogalmaztad – hogy minden denzitás saját színsugara metafizikai jellemzőinek komplexuma szerint való. Tehát az első denzitásban a vörös sugár az alapja minden rákövetkezőnek. A második denzitásban a narancs sugár az egyén mozgása és növekedése szerinti, amely sugár aztán a sárga szín társas és egyéni jellegű öntudatos megnyilvánulásai felé törekszik a harmadik denzitásnak megfelelően, és így tovább, minden denzitást elsődlegesen a maga színsugara jellemez, amihez hozzáadódnak a rákövetkező sugár vonzásai, melyek az evolúcióban előrevonják és bizonyos mértékig színezik vagy árnyalják az adott denzitás meghatározó színét.

40.4 Kérdező: Akkor feltéve, hogy egy egyenes mentén fejlődik az elsőtől a nyolcadik denzitásig, az egyén testi energiaközpontjai, centrumai vagy csakrái közül mind teljes mértékig aktív olyankor, amikor minden az előírások szerint működik? Mind teljességre és legnagyobb erősségre aktiválódik az egyes denzitások tapasztalatainak vé gére?   -  Ré: Ré vagyok. Elméleti értelemben ez így van. Mindamellett a teljesen aktivált lény ritka. Nagy hangsúly van az egyének harmóniáin és egyensúlyain. A denzitásokon való átlépéskor a megfeleléshez szükséges az elsődleges energiacentrumok olyan szintű működése, hogy a lény kommunikálhasson az intelligens végtelennel, hogy megbecsülhesse ezt a fényt és minden tisztaságával megfürödhessék benne. Öszszes energiaközpontjuk teljes aktiválásának azonban kevesen mesterei, mivel minden központnak más és más a forgási sebessége vagy aktivitása. Amit fontos észrevenni, mihelyst minden szükséges központ a minimálisan szükséges mértékig aktiválódott, az az energiaközpontok közötti harmónia és egyensúly.

40.10 Kérdező: Azt feltételezem, hogy a vibráció, a mi rezgésünk körülbelül húsz vagy harminc éve kezdett el növekedni. Ez így van? (1981-hez képest) - Ré: Ré vagyok. Első előjelei ennek körülbelül 45 évetekkel ezelőtt történtek, és az energiák intenzívebben rezegnek a vibrációs anyag végső átmozdulását, az ahogy mondanátok: kvantumugrást megelőző negyven éves időszak alatt. 

40.11 Kérdező: Elindulván akkor 45 évvel ezelőttről, és véve a teljes vibrációnövekedést, amit e denzitásváltás során fogunk á télni, körülbelül hány százalékánál járunk akkor most ennek a vibrációnövekedésnek? - Ré: Ré vagyok. Környezetetek vibrációs természete zöld valódi színű. Ezt jelenleg súlyosan átszövi planetáris tudatotok narancsszín sugara. Mindazonáltal a kvantumtermészet olyan, hogy a határvonalon való áthaladást a vibrációs szint diszkrét elmozdulása jelenti.

41.14 Ré: Ré vagyok.  A második denzitás kezdetének tudatossága azonban primitív és a narancs sugár használata azon én-kifejezésekre korlátozódik, amely mozgásnak és túlélésnek tekinthető. A harmadik denzitásban, jelenleg, a narancs sugárhoz ragaszkodóknak egy sokkal összetettebb torzulásrendszerük van, amelyen keresztül a narancs sugár megnyilvánul. Ez egy kissé bonyolult. Megkíséreljük egyszerűsíteni. A harmadik denzitás megfelelő valódi színe, miként meg is állapítottad, a citromsárga. Azonban a zöld valódi szín befolyásai, hatással lévén a citromszín entitásokra, sok egyén számára a visszatérést eredményezte az én dédelgetéséhez a másik-én vagy zöld szín tekintetbe vételéhez való előreugrás helyett. Ezt nem lehet negatívan polarizált jellegnek tekinteni, hiszen a negatívan polarizált entitás igen intenzíven, a citromszín csoportenergiák legmélyebb megnyilvánulásaival dolgozik, különös tekintettel a másik-én önmaga szolgálatára történő manipulálására. A narancs sugárhoz visszatérők – és hozzátehetjük, hogy ők sokan vannak a síkotokon jelenleg – azok, akik érzik a zöld valódi szín vibrációit és ezért mint olyan, az állami és társadalmi tevékenységek visszautasításával reagálnak és újra csak az ént keresik. Ám lévén, hogy a sárga sugarat nem fejlesztették ki megfelelőképpen, hogy az az entitás személyes vibrációs szintjeit egyensúlyba hozhassa, az entitás ezután szembenéz az én továbbaktiválódásának és énhez képesti egyensúlyba hozatalának kihívásával, és ebből erednek a narancsszín manifesztációk jelen tér/idő összeköttetésben. Vagyis tehát a narancs valódi színről beszélhetünk itt, minden esetben. Azonban ennek vagy bármely sugárnak legnagyobb változatosságban az ezen energiákat kifejező tudat/test, vagy tudat/test/lélek komplexum vibrációs szintjeinek és egyensúlyainak függvényében láthatóak a manifesztációi.

41.19 Ré: Ré vagyok. Minden egyes energiaközpontnak széles terjedelmű forgási sebessége van, vagy ahogy a színhez kapcsolódóan talán világosabban látjátok: tündöklősége. Mennél erősebben koncentrálódik rá és finomítja vagy tisztítja ki az egyes energiacentrumokat az entitás akarata, annál tündöklőbbek vagy aktívabb forgásúak lesznek az energiaközpontok. Az öntudatos entitás esetében nem szükséges, hogy az energiaközpontok sorrendben aktiválódjanak. Ennélfogva lehetnek entitásoknak rendkívül tündöklő energiaközpontjai, mialatt ibolyaszín sugaruk szempontjából meglehetősen kiegyensúlyozatlanok maradnak amiatt, hogy kevés figyelmet fordítanak tapasztalataik összességére. Úgyhogy az egyensúly kulcsa az entitásnak a tapasztalatokra adott előre be nem tanult, spontán és őszinte reakcióiban figyelhető meg, hogy így a tapasztalatot a legvégsőkig fölhasználja, majd pedig alkalmazza a kiegyensúlyozó gyakorlatokat és elérje a megfelelő hozzáállást a legmegtisztultabb spektrumú energiaközpont megnyilvánuláshoz az ibolyaszín sugárban. Ez az, amiért a megfeleltetés során az energiaközpontok tündöklőségét avagy forgási sebességét nem helyezik az entitás kiegyensúlyozott szempontja avagy ibolyaszín megnyilvánulása elé, mivel azok az entitások, akik kiegyensúlyozatlanok, különösképp az elsődleges sugarak tekintetében, nem lesznek képesek a szürethez szükséges mértékben kiállni az intelligens végtelen szeretetének és fényének lökéshullámát.

47.8   Ré: Ré vagyok.  Hetes számunk ismétlődik a makrokozmosztól a mikrokozmoszig szerkezetben és élményben. Ennélfogva mást nem is várhatunk, mint hogy hét alapvető test legyen, melyeket talán legvilágosabban úgy mutathatunk be, mint a vörös színű, stb. Emellett azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy te ezeket az említett testeket összefüggésbe szeretnéd hozni a színsugarakkal. Ez zavaró lesz, hiszen különböző tanítók különböző módon kínálták fel tanító/tanuló megértésüket. Vagyis az egyik adhat egyféle nevet egy finom testnek, míg a másik egy másmilyen nevet talál. A vörösszín test a kémiai testetek. Azonban ez nem az a test, amelyet a fizikai síkon öltötök magatokra. Ez a testnek a fel nem épült anyaga, az alaktalan elementális test. Fontos megérteni az alapvető meg nem formált anyagi testet, mivel vannak olyan gyógyítások, amelyek a fizikai hordozóban jelen lévő elemek egyszerű megértése révén kivitelezhetők. A narancsszín test a fizikai test komplexum. Ez a test komplexum még mindig nem az a test, amelyben lakoztok, hanem az öntudat nélkül megformált test, az anyaméhben lévő test, mielőtt a lélek/tudat belé lép. Ez a test elélhet az elme és lélek komplexumok beköltözése nélkül is. Jóllehet ritkán teszi ezt. A citromsárga színű test az a fizikai testetek, amelyről jelenleg tudtok, és amelyben katalízist éltek meg. Ez a test rendelkezik a tudat/test/lélek jellemzőkkel és megegyezik a fizikai illúzióval, miként neveztétek. A zöld színű test az a test, amely szeánszokon látható, amikor az úgymond ektoplazmát belakják. Ez egy könnyedebb test sűrűbben megpakolva élettel. Nevezhetitek ezt az asztrális testnek néhány más tanítást követve. Mások ugyanezt az éteri testnek nevezték. Azonban ez nem helyes amiatt, hogy az éteri test a kapu test, amelyben az intelligens energia képes formálni a tudat/test/lélek komplexumot. A fénytestet avagy kék színű testet hívhatjátok devachan testnek. Sok más neve van még ennek a testnek különösen az úgynevezett indiai szútráitokban vagy írásaitokban, mivel ezek között az emberek között megtalálhatók azok, akik bejárták e régiókat és értik a különböző fajta devachan testeket. Sok-sokféle test van minden egyes denzitásban, a tiétekhez nagyon hasonlóak.

Az indigószín test, melyet mi az éteri testnek választottuk hívni, a – mint mondtuk – kapu test. E test formában anyag van, és csak fény természetűnek foghatjátok fel, mivel kedve szerint formálhatja önmagát. Az ibolyaszín test talán akként fogható fel, amit úgy nevezhettek, hogy Buddha test vagy az a test, amelyik teljes. E testek mindegyike élet létetekben hatással van a tudat/test/lélek komplexumotokra. Az egymásra hatások, miként mondtuk, sokan vannak és bonyolultak. Talán egy javaslat, amelyet meg lehetne fogalmazni: Az indigószín testet felhasználhatja a gyógyító, amint képessé válik tudatosságát ezen éteri állapotba hozni. Az ibolyaszín vagy Buddha test a gyógyító számára ugyanilyen hatékonysággal bír, mivel ezen belül terül el egy olyan teljességérzet, ami rendkívül közel áll a minden létezővel való egységhez. Ezek a testek részét képezik minden egyes entitásnak, és a helyes használatuk és megértésük – noha sokkalta haladóbb a harmadik denzitású szüret szemszögétől – mindazonáltal hasznos a szakértő számára.

51.8  Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexum valamennyi energiaközpontjának jól elkülöníthető kristályszerkezete ismerhető fel a fejlettebb entitásban. Mindegyik némileg más lesz, mint ahogy világotokban nincs két egyforma hópehely sem. De attól még mindegyik szabályos. A vörösszín energiaközpont gyakran küllős kerék alakú. A naracsszín energiaközpont háromszirmú virág. A citromsárga energiaközpont ismét kerek, sokfazettás, akár egy csillag. A zöld színű energiaközpontot olykor lótusz alakúnak mondják, aholis a kristályszerkezet pontjainak száma a központ erősségétől függ. A kék színű energiaközpont talán úgy százfazettás is lehet és nagy ragyogó tündöklésre képes. Az indigó egy nyugodtabb központ, melynek sokakban az alap há- romszög vagy háromszirmú alakja van, habár némely szakértő, aki az alacsonyabb energiákat egyensúlyba hozta, létrehozhat többoldalú alakzatokat. Az ibolyaszín energiaközpont a legkevésbé változtatható és filozófiá- tokban néhányszor ezerszirmúként írják le, mivel ez a tudat/test/lélek komplexum torzulás teljesség szummája.

62.27 Kérdező: Van egy kérdésem, melyet nem tudtam megfelelően megválaszolni múlt este. Morris tette fel. A denzitások vibrációihoz kapcsolódik. Értem, hogy az első denzitást olyan alap (mag) atomi vibrációk építik fel, melyek a vörös színképben vannak, a másodikat narancsban lévők, stb. Úgy kell értsem, hogy bolygónk mag vibrációi még mindig a vörösben vannak, s hogy a második denzitású lények még mindig a narancsban vannak e jelen idő/térben vagy tér/időben, és hogy minden a bolygónkon létező denzitásnak más és más mag vibrációja van, vagy ez nem így van?  -  Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van.

62.28 Kérdező: Akkor amint a negyedik denzitású vibrációk bejönnek, ez azt jelenti, hogy a bolygó negyedikdenzitás magvibrációjú entitásokat képes fenntartani. Vajon a bolygó ekkor még mindig elsődenzitás magvibrációjú lesz, és lesznek rajta második denzitású élőlények másodikdenzitású vibrációkkal és harmadik denzitású lények harmadikdenzitású vibrációkkal?

62.29  Ré: A Földet, miként hívjátok, úgy kell lássátok, mintha hét Föld lenne. Van egy vörös, egy narancs, egy citrom, s hamarosan egy elkészült zöld színű vibrációs helyszín is lesz negyedik denzitású entitások számára, amit ők Földnek fognak nevezni. A negyedik denzitású tapasztalások során – a negyedik denzitású entitások fejlettségének hiánya következtében – a harmadik denzitású planetáris szféra hasznavehetetlen lakóhelyül, mivel a korai negyedik denzitású entitás nem fogja pontosan tudni, miként tartsa fenn az illúziót, hogy a negyedik denzitás nem látható és nem meghatározható semely harmadik denzitás számára rendelkezésre álló műszerrel. Következésképp a negyedik denzitásban planétátok vörös, narancs és zöld energia nexusai lesznek aktívak, mialatt a sárga lehetségesítésben marad, együtt a kékkel és az indigóval.

63.8 Kérdező: A legutóbbi ülésről szeretném folytatni egy pár kérdéssel arra vonatkozólag, hogy a negyedik denzitásban a vörös, a narancs és a zöld energiák kerülnek aktiválásra, a sárga, kék, stb. pedig lehetségesítve maradnak. Most, akkor azt mondod, a zöld energiák az aktívak. Már 45 éve ezek az aktívak. Az átmeneten töprengek ezen az időszakon, azon, hogy a zöld a teljesen aktív, a sárga pedig lehetségesített. Mit veszítünk el, amint a sárga az aktívból lehetségesbe vonul, és mit nyerünk, amint a zöld teljes aktivitásba lép, és mi ez a folyamat?

Ré: Ré vagyok. Félrevezető nyereségről és veszteségről beszélni, mikor a ciklus befejeződésének és a zöld ciklus kezdetének témaköréről ejtünk szót. Előtérben kell tartani az értelem készségeiben, hogy egy teremtés van, amelyben nincs veszteség. Előremutató ciklusok vannak az entitások tapasztalati használatára. Most már hozzáláthatunk a kérdésedhez. Miközben ez a zöld színű ciklus avagy szeretet és megértés denzitása alakot kezd ölteni, a citromszínű sík vagy Föld, amelyet táncotokban jelenleg élveztek, megszűnik lakott lenni, tér/időtök egy jó tartamáig, amíg a negyedik denzitású entitások számára szükséges tér/idő azon képesség megtanulására, hogyan árnyékolják le denzitásukat a harmadikbéliekétől, meg nem tanultatik. Ezen időszak letelte után el fog jönni egy idő, mikor a harmadik denzitás ismét körforgást tehet a citromszín szférán. Mindeközben egy másik szféra, a citromszínnel nagy mértékig egymást fedően, megalakulóban van. Ez a negyedik denzitású szféra koegzisztál az elsővel, másodikkal és harmadikkal. Sűrűbb a jellege anyaga rotációs mag atomi szemszögeiből. Ezt a témát már tárgyaltuk veletek. A negyedik denzitású egyének, akik erre a tér/időre inkarnálódnak, negyedik denzitásúak az élettapasztalásuk szempontjából, de kevésbé sűrű hordozót öltenek magukra ama kívánságukból fakadóan, hogy élményeket gyűjtsenek és segédkezzenek a negyedik denzitás megszületésénél ezen a síkon. Megjegyezheted, hogy a negyedik denzitású entitásokban bőséges a könyörület.

63.9 Kérdező: Namost, jelenleg megtalálhatók itt nekünk – harmadik denzitású inkarnációban ezen a síkon – a Föld bolygó azon harmadik denzitású entitásai, akik már jó néhány inkarnáció óta itt vannak, kik háromfelé válva fognak bizonyítványt szerezni, vagy pozitív polaritással maradnak negyedik denzitású tapasztalásra ezen a síkon, a negatívan sarkosult szüretelhetők elmennek egy másik bolygóra, a maradék szüretképtelen harmadik denzitású pedig egy másik harmadik dimenziós planétára kerül. Ezen entitásokon kívül, feltételezem, itt van már pár más harmadik denzitású bolygóról érkezett szüretképes entitás is, akik előre ide jöttek és harmadik dimenziós formában öltöttek alakot, hogy ezzel a bolygóval együtt tegyék meg az átmenetet a negyedik denzitásba, plusz még a Vándorok. Így van?

Ré: Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy egy kis megjegyzést tennénk. A pozitív irányultságú leszüretelt entitások ezen a planetáris influencián maradnak, de nem ezen a síkon. 

A Szövetséghez ószövetségi sorához tartozik még egy érdekes gondolat, melyhez található hasznos gondolat az Egység Törvényében is. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.” Ré, Az Egység Törvénye szerint is a Föld bolygó dimenzió váltása kapcsán nem özönvíz fog pusztítani globális méretekben újra, hanem most a tűz. A tűz, és a megnövekedett hasznavehetetlen hő, mely vele együtt járója a Föld dimenzió váltásának:

Nem megengedett, de nem is lehetséges elmondanunk nektek, hogy pontosan milyen események fognak lejátszódni, vagy hogy ezek mikor esedékesek, annak köszönhetően, hogy a pontos eseményeknek a bolygótok népének szívében és lelkében uralkodó rezgésnemek a meghatározói. Nagy mennyiségű karma halmozódott fel magán a Föld bolygón belül, amelynek helyre kell billennie, amint a ciklus átvált, és ezek a dolgok testet fognak ölteni. Hogy pontosan mikor, és hogyan, azt meg nem mondhatjuk, de nem is akarnánk, barátaim. Mert az eső, a szél és a tűz csak azokat a dolgokat fogja elpusztítani, amelyek a harmadik rezgési szinten vannak. Csak azért értékelitek túl ezeket a dolgokat, mert nem tudjátok elképzelni, hogy milyen lehet egy negyedik denzitásszintű lét. Azt javasoljuk nektek, hogy egy pillanatot se vesztegeljetek arra, hogy a harmadik denzitású létállapot fenntartásával kössétek le magatokat akkor, amikor a vibrációs változás a negyedik denzitásba már befejeződött. Ha lelked számára az érettségi napja elérkezett, akkor a negyedik dimenzióba való kiemelkedésedhez szükséges dolgok befejezettnek tekinthetők. Mindent el fognak intézni azok a segítők, akiknek létezéséről feltétlenül tudomásod kell legyen. Rendkívül nagy a valószínűsége, hogy kár fogja érni azon dolgokat, amelyekkel magadat azonosítod a harmadik denzitásban.

A szellemetek egy burokban lakozik. A burok eltávolítható, de ez nem számít. A lélek nem hal meg. Mi lehet a metafizikai jelentése bolygónk e felvázolt fizikai traumájának? Maga a bolygónk vándorol át egy új vibrációba, a tér és idő egy új porciójába, amelyet hívhatunk Új Korszaknak (New Age), de amelybe nem léphetünk be anélkül, hogy igazán meg ne tanultuk volna a szeretet leckéit, melynek megtanulását vagy meg nem tanulását mi vállaltuk magunkra, sok leszületésen keresztül. Ezért a mi döntésünk, hogy a pozitív utat követjük-e vagy sem, igen lényeges: Egy döntést kell meghoznotok igen hamarosan, és kívánatos lenne, hogy a bolygó összes lakója megértse ezt a döntést, amelyet meg kell majd hozni. A bolygó sok lakója számára nehéz lesz megérteni, hogy miféle választás is ez, mivel ez egy olyan döntés, amelyet idáig nem mérlegeltek. Olyannyira el vannak foglalva a mindennapi tevékenységeikkel, a zavarukkal, a nagyon egyszerű jellegű vágyaikkal, hogy képtelenek most egy olyan döntés megértésén fáradozni, amelyet mindjárt meg kell hozniuk. Akár akarják, akár nem, akár megértik, akár nem, függetlenül bármely befolyásolástól, minden egyes egyénnek, aki a Föld bolygón tartózkodik, rövidesen döntést kell majd hoznia. Nem lesz köztes mezsgye. Lesznek azok, akik a szeretet és a fény útja mellett döntenek, és lesznek azok, akik másként. A döntés nem úgy fog zajlani, hogy azt mondom, „Én a szeretet és a fény útját választom.” vagy „Én nem azt választom.” A verbális választás semmis lesz. A döntés az adott egyén döntésének kinyilvánításán fog megmérettetni. Ez a kinyilvánítás nagyon könnyen értelmezhető lesz a mi számunkra. A döntés mércéje az egyén – mi úgy nevezzük – vibrációs szintje lesz. Ha az egyén a szeretet és megértés választását hozók közé kíván lépni, ehhez szükséges, hogy vibrációs szintje meghaladjon egy bizonyos minimális értéket. Sokan vannak most olyanok, akik közel állnak ehhez a minimális szinthez, de a földetek felszínén uralkodó helytelen gondolkodás folyamatos kondicionálása végett ők vagy libikókáznak e pont körül, vagy némely esetben akár el is távolodnak a szeretet és megértés ösvénye mellől. Sokan vannak olyanok is, akiknek vibrációs rátája jelenleg kellően magas ahhoz, hogy bármely nehézség nélkül léphessenek át abba a vibrációs denzitásba, amelyet e bolygó immár hamarosan meg fog élni.

 17.1  Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitás egy vibrációs spektrum. Idő/tér kontinuumotok planetáris szférátokat és amit mi galaxisnak, ti csillagnak mondanátok, ebbe a vibrációba pödörte elő. Magát a planéta szférát ez arra készteti, hogy az itt rezgési hálóként megjelenő kozmikus erők beáramlását befogadó örvényeit elektromágnesesen átrendezze, vagyis a Föld rámágneseződik a negyedik denzitásra, mint mondhatnád talán. Ez – miképp már mondtuk is – némi kellemetlenséggel jár majd, népetek gondolatforma energiáinak hatására, melyek Földetek energiaspiráljaiban megzavarják a rendezett szerkezetű energiamintákat, ami növeli az entrópiát és a hasznavehetetlen hőt. Ez imitt-amott repedéseket okoz planéta szférátok külső kérgén, míg az megfelelően hozzá nem magnetizálódik a negyedik denzitáshoz. Ez a bolygószintű igazodás. Éles növekedést fogtok látni azon emberek számában – ahogy a tudat/test/lélek komplexumokat ti nevezitek – akiknek rezgési potenciáljai tartalmazzák a negyedik-vibrációs torzulások potenciálját. Ezért az látszik majd, hogy egy – mondjuk úgy – újfajta embercsoport van születőben. Ezek azok, akik a negyedik denzitású munkára öltöttek testet. Szintén éles növekedés lesz rövidtávon a negatívan orientált avagy polarizált tudat/test/lélek komplexumok és társas struktúrák számában, a polarizáló feltételek éles körvonalazódása folytán a negyedik denzitású jellemzők és a harmadik denzitású önös szolgálatú irányultság között. Akik a negyedik denzitásban maradnak ezen a síkon, azok az úgymondott pozitív irányultságúak. Sokan fognak jönni máshonnan, mivel úgy tűnik, hogy a Konföderáció legjobb igyekezete mellett is – beleértve a belső síkjaitok népességét, belső civilizációkat és más dimenziók lakóit –, a szüret még mindig sokkalta kisebb lesz, mint amit e planetáris szféra szolgálatában kényelmesen el tud látni.

De nézzük tovább Mózes első könyvének a 11. fejezetét, átugorva Noé fiainak családjait és nemzetségeit, a szemiták vonalát Ábrahámig, kik az Ószövetség alapján elszaporodának a Földön az özönvíz után:  

Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde valaÉs lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének. És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színénAz Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére. Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzé Arpaksádot, két esztendővel az özönvíz után. És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat. Arpaksád pedig harmincöt esztendős vala, és nemzé Séláht. És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Séláh pedig harminc esztendős vala, és nemzé Hébert. És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Héber pedig harmincnégy esztendős vala és nemzé Péleget. És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harminc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Péleg pedig harminc esztendős vala, és nemzé Réut. És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Réu pedig harminckét esztendős vala, és nemzé Sérugot. És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat. Sérug pedig harminc esztendős vala, és nemzé Nákhort. És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Nákhor pedig huszonkilenc esztendős vala, és nemzé Thárét. És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilenc esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. Tháré pedig hetven esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nákhort, Háránt. Ez a Tháré nemzetsége: Tháré nemzé Ábrámot, Nákhort és Háránt. Hárán pedig nemzé Lótot. Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban. Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya. Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke. És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének. Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.

Az életkor drasztikusan lecsökken pár generációt követően Noé Sém nevű fiának (szemita) utódjainál. Ábrahám atyáig: 500, 403, 403, 430, 209, 207, 200, 119, 205 év majd végül Ábrahámnál 175 esztendő[10] a megélt életkor. Folyamatos csökkenés, ahogy az Egység Törvényében is olvasható. Ha jogos az eddigi megfeleltetés, akkor ez talán utalhat a Ré szerint említett időszakra is?

22.28 Ré: Ré vagyok. Az átlagos élettartam, miként elmondtuk, félrevezető. Kulturális tapasztalásuk kezdeti szakaszában az atlantisziak 70 és 140 év közti életkorokat éltek meg, ami természetesen közelítőleg értendő. Növekvő hatalomvágyuk folytán a civilizáció későbbi szakaszaiban az élettartam rohamosan csökkent, és ennek következtében lekérésre kerültek a gyógyítási és megfiatalítási ismeretek.

23.13 Kérdező: Köszönöm. Elárulnád, mi volt az egyiptomiak átlagéletkora Ehnaton idejében?  - Ré: Ré vagyok. Ezeknek az embereknek körülbelül 35-50 évetek volt az életkoruk. Sok fizikai komplexum jellegű – úgy neveznéd – megbetegedés volt.

De az Ószövetségben szereplő szemitáknál is jelentős életkor visszaesés olvasható: És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.[11] 120 év, mely Mózesnek is megadatott az Ószövetség szerint. De az életkor tovább csökkent, hisz Dávid király idejéből, a zsoltáros már csak 70 évről, esetleg 80 évről beszél: A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk. [12]

HOZZÁSZÓLÁSOK:

Domján Zsuzsi  Szántai mondta egy előadásában, hogy a szín, és a szivárvány színessége is a fény szenvedése, megtöretése.

D.Cs.  SZerintem a fény szenvedése helyett megfelelőbb kifejezés a fény polarizációja. Az Egység Törvénye szerint az emberi lét célja a polarizácó, a döntés, hogy a szeretet útján merre halad. Pozitiv vagy negativ irányban. Az emberi létünk messze van a tökéletes harmóniától, ezért van szerepe a polarizált szineknek. Az Egység Törvénye azt mondja: „A sugarak tökéletes egyensúlyban várják, hogy aktiválják őket. A teljesen felszabadított entitásban a színsugarak egyenlő vibrációs ragyogásban és sziporkázó pompában épülnek fel egymásra, míg a körülvevő fény fehér nem lesz. Ezt nevezhetitek felszabadított egyensúlynak a harmadik denzitásban.” Hogy ez állandósuljon, ehhez sokkal magasabb létsikra van szükség.  

Kósa Ella Érdekes téma. Az életkorral kapcsolatban csak annyit, hogy fogalmunk sincs, mire képes az emberi test akkor, ha saját közegében létezhet, a saját közege pedig egy szeretettől, jóindulattól, örömtől átitatott világ. Ha az édesvizi halat bedobod a tengerbe, meddig él? :) Szóval sok minden van még, amiről fogalmunk sincs.

Kósa Ella A szivárvány kérdésén sokat töprengtem már én is. A SZÍV, a RA, RÁ, RÉ és a VAN, FEN, FÉNY szavak nyilván nem véletlenül szerepelnek benne. Az Istennel kötött egyezségünk szeretet alapú, a SZÍV nyomja rá pecsétjét, ő felügyeli, a FÉNY a szeretetben van jelen, de nem csak abban. A FÉNY mindent hordoz, képvisel, ami fény természetű, azaz ami kiárad, és válogatás nélkül árad mindenre.

D.CS.   A nyelvi fejtegetésnél maradva: SZIV-ÁRVÁNY. A SZIV/szeretet központja érthetően a legfontosabb szempont az ember és Isten között. Hisz ennek az aktivitása a legfontosabb mérce a végső vizsgán az Egység Törvénye szerint. De mit jelenthet az ÁRVÁNY? Esetleg ez Ármány vagy Zárvány volt eredetileg? Hajlok arra, hogy akár mind a kettő. Valami oda nem illő szennyeződés, eltérés, más anyag. SZIV-ZÁRVÁNY…Hasonlóan a nem tisztán működő, ármányos sziv a zöld szinű szívcsakra működését blokkolja. Szív-ármány és szív-zárvány melyek egyben kimondva könnyen torzulhatnak szivárvánnyá is. Mit néz a bennünk lévő Isten a lelkek végső vizsgáján? Hogy mennyire van meg a szivárvány és benne a zöld szivcsakra,szín is. Vagy inkább azt, hogy mennyire torzul ez el a tökéletestől, azaz mennyire van tele ZÁRVÁNNYAL / ÁRMÁNNYAL a szív!


 [1] Ré, Egység Törvénye könyvének 26.4-26.7 részek részbeni átfogalmazása általam

[2] http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_hungarian/hungarian_translation.aspx

[3] http://www.naput.hupont.hu/51

[4] http://www.naput.hupont.hu/97 

[6] Contra  Felicem  Manichaeum, 1,10.  in: M. J. Rouët de Journel S. I., Enchiridion Patristicum, Barcinone 1969,569 nr. 1709. Eredetiben: „Non legitur in evangelio Dominum dixisse: Mitto vobis Paracletum qui vos doceat de cursu solis et lunae. Christianos enim facere volebat, non mathematicos.”

[7] E magyarázatokról kicsit bővebben: Jakubinyi György: Az ember életkora a Biblia szerint

[8] A Deneb a Hattyú csillagképben az Északi Kereszt legfelső csillaga.

[9] Ádám-vonala vagy Szet leszármazottai (szetiták) 

[10] „S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.” (Mózes első könyve- A Teremtésről 25. fejezet)

[11] Mózes első könyve - A teremtésről » 6. fejezet 3.

[12] Zsoltárok könyve 90. fejezet 10.

KÖVETKEZŐ OLDAL: www.naput.hupont.hu/30

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 73
Tegnapi: 269
Heti: 73
Havi: 3 970
Össz.: 1 434 573

Látogatottság növelés
Oldal: Ószövetség és az Egység Törvénye I. - Szivárvány
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »