Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

2017. június 26.

Dobos Csanád:

Újszövetség és az Egység Törvénye

Jézus táborhegyi színeváltozása és a reinkarnáció

preobrazenije-byz.jpgAz Ószövetség és az Egység Törvényének összevetése (www.naput.hupont.hu/22) lehetőséget adott annak értelmezésére, hogy miért volt szükség az ószövetségi SZIVÁRVÁNYt egy újabb ószövetségi jelképpel és egyben egy erőszakos szokással, a KÖRÜLMETÉLÉSsel felváltani. Ennek felismerése joggal vetette fel azt a kérdést is, hogy akkor mi is minősül az ószövetség igazi jelképének: a szivárvány vagy a körülmetélés? Ahogy mondani szokták kinek a pap, kinek a papné – attól függően, hogy ki milyen, melyik ószövetségi istent is tekint sajátjának. Ki melyiket, mert igazolható módon nemcsak egy Isten található az ószövetség iratokban. És itt nemcsak az istenek megnevezésében találunk egyfajta káoszt, hanem az Ószövetség egyes részeinek logikai egymáshoz kapcsolódásaiban is, mely hibák nem véletlenül keletkeztek. Az eltérő Jahve Istenképek annyira ellentmondásosan hemzsegnek az Ószövetségben, hogy épp ezért annyian próbálták ennek okát megmagyarázni. (Ezek közül Miklósvölgyi tanulmányát[1] ugyanúgy meg lehetne említeni, ahogy Sigmund Freud Mózes könyvét[2] is.)

Adott két eltérő Ó-szövetség, melynek jelképei (a Szivárvány és/vagy a Körülmetélés) mind tartalmában, mint orientációjában jelentősen eltér egymástól. Úgy is mondhatnánk, hogy eltérő Istenek által létrehozott/felajánlott alapjaiban eltérő szövetségekről van szó. De akár egy, akár két Ó-szövetségről is van szó, mégis azt gondolhatnánk, hogy az ÚJSZÖVETSÉGgel, a jézusi szeretettel ezek az Ószövetségek az értelmüket is vesztették.  De mégsem, hisz a szivárvány szövetség minden emberre érvényes (mely szivárvány az emberi csakra színeiben is megtalálható és e szivárvány tisztasága szolgál a végső szüret/aratás vizsgájának) – ezért merem biztosan kijelenteni, hogy a szivárvány szövetség örök érvényű! Ellenben a körülmetélés (az Egység Törvényének logikáját elfogadva) csak a negatív, kizárólag az önmagunk felé irányuló szeretetet valló és vállalók számára jelent csak szövetséget a saját (a jézusi Atyaistenétől eltérő) erőszakos Istenükkel. Ezért nem maradhatott ez a szövetség továbbra is érvényben a többség számára. Jézus pozitív, a mások felé irányuló szeretet mintája valóban csak a körülmetéléssel szimbolizált (negatív szereteten alapuló) ószövetséget korrigálja, és ennek ellensúlyozására lett felajánlva számunkra. Jézus a saját passió járásával és szenvedésével pecsételte meg ezt az újabb szövetséget számunkra az Atyaistenével, mely ÚJSZÖVETSÉGről hiba lenne lemondani az ószövetségi eszménykép követése révén. Ahogy két lovat sem lehet egyszerre megülni, úgy e két egymásnak ellentmondó szereteten alapuló utat sem lehet egyszerre járni. Ezért kell választani:

-          Az ószövetség, kizárólagosan csak saját magunk érdekét szolgáló szeretete vagy

-          Az Újszövetség, másokat szolgáló jézusi szeretetmintája közül.

Nincsen vagy-vagy. Nincsen kényelmes ide-oda ingázás, ami éppen nekem most megfelel elv alapján. Döntenünk kell és ennek a választásához a szabad akarat a mi birtokunkban van. Jézus pontosan tudta ezt, hogy két istent nem lehet szolgálni - ezért is adta számunkra a másokat szolgáló SZERETETen alapuló Újszövetségét számunkra a farizeusok ördögi vallása helyett[3].

Ennyi bevezető után, ideje a címben meghatározott összevetést megejteni az Újszövetség egyes részeivel, mivel Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben a terjedelem közel egyforma melyek az Egység Törvényével megegyeznek.” [4]

 

 I.   Jézus táborhegyi színeváltozása

preobrazenije-byz.jpgTalán az Újszövetség legérdekesebb és legkevésbé érthető története, melyben három apostolt magához véve Jézus a Táborhegyre vonul, ahol nemcsak, hogy megjelenik neki Illés és Mózes próféta, hanem maga Jézus is színét változtatja. De mit jelent ez a színváltás? És ha maga az Isten jelenik meg Jézusban, akkor miért nem változik meg Jézus arca és teste is, ahogy ezt a színével történt? Mit keres Jézus mellett Illés és Mózes egy ilyen szent pillanatban? Miért éppen az ószövetségi próféták, mikor Jézus tanításaiban az Ószövetségtől elhatárolódást rendszeresen fel lehet ismerni?  Mi lehet az „új bort nem lehet a régi tömlőbe tölteni”[5] kijelentés valós jelentése?... Ezek olyan kérdések, melyeket nem is olyan könnyű megválaszolni, ahogy az egyház hivatalos válaszai sem kielégítőek számomra.

Márk 9. 2-4    És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük; És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.

Lukács 9. 28-30   És lőn e beszédek után mintegy nyolcadnappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés;

Máté 17. 1-3     És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. És elváltozék előttök, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele.

0000000_reklam_0000_honlapra_3.pngMit is olvashatunk az Egység Törvényében, mely az Evangélium ezen történethez illik? Mielőtt legyintenénk, hogy ugyan már semmit, hisz mit tudhatnak mások jobban, mint a hivatalos egyházi mindent tudók – azért érdemes egy kicsit e sorokon elgondolkodni.

Ha az egyházi tudók ennyire tudnak mindent, akkor joggal vetődnek fel egyéb kérdések is: Az újonnan megválasztott Pápának miért az első dolga a házi asztrológussal aktuális horoszkópot készíteni, valamint miért nyilatkozta a hajdani Pápa, hogy kész az esetleges földönkívülieket is megkeresztelni? Esetleg mégsem úgy van minden, ahogy ezt nekünk évszázadok óta magyarázzák? Miért is fontos ezt már most az elején kihangsúlyozni? Mert az előző, az Ószövetség és az Egység Törvénye tanulmányt követően ilyen támadó kritikákat is kaptam. De e véleményekről majd kicsit később, ennél most fontosabb Jézus táborhegyi színeváltozásának mélyebb megértése, akár az Egység Törvénye révén is.

Jézus miért vált színt, és miért éppen vakító fehérré változik?

(33.20)   “Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitást talán legjobban úgy lehet szemléltetni, hogy a vibrációja rendkívül fehér. A hatodik denzitás fehérsége már egy arany minőséget is hordoz, ahogy ti érzékelnétek – ezek a színek ahhoz köthetők, ami a negyedik denzitásban elsajátított együttérzés összhangba hozása a bölcsességgel, illetőleg a hatodikban a bölcsesség visszaintegrálása az együttérzésnek egy egységesített fölfogásába, bölcsességgel szemlélve. Ez az arany nem a ti színképetek szerinti, hanem olyan, amit úgy mondanátok, hogy élő.”    

(17.11)   Ré: Ré vagyok. Az előttetek názáreti Jézusként ismertnek nem volt neve. Az entitás az ötödik denzitás tagja volt, az illető al-oktáv legmagasabb fokozatában. Az entitás szándéka e planetáris szférába belépéssel a szeretet vibráció megosztása volt a lehető legtisztább módon. Ezért az entitás engedélyt kapott e küldetés elvégzésére. Így tehát az entitás ekkor egy névnélküli, konföderációs eredetű, ötödik denzitású Vándor volt, a megértés vagy szeretet vibrációjának ötödik denzitású felfogását képviselve.     

És miért jelenik meg az Isten Jézus képmásában? Amiért az Isten az embert is hajdanán a maga képmására teremtette meg? Azaz minden emberben megvan maga az Isten is? Igen, csirájában benne van, de ezen nekünk kell dolgozni, hogy valóban méltó társteremtőivé váljunk a Teremtő Istennek. De, hogy mit is jelent a társ-teremtő fogalma? Ezt az Egység Törvénye több alkalommal, más és más megközelítéssel próbálja elmagyarázni, főleg annak fejlődési tendenciáján keresztül. Ami számunkra fontos lehet, hogy ez sok szempontból a manicheizmus szemléletével is kapcsolatban van:

(13.9)    Kérdező: El tudod mesélni akkor, hogyan alakultak ki a galaxisok és a naprendszerek?

Ré: Ré vagyok. Ennél a kérdésnél egy nagy gondolati ugrást kell elképzelj, mivel az előző kérdésnél ahogy nevezitek: a fizikai univerzumok még meg sem születtek. Az energiák egyre intelligensebb mintázatokba rendeződtek, mígnem az intelligens végtelen teremtő vezérelvéből kiáradó különböző energiák egyéniesülései olyanokká nem váltak, hogy társTeremtők lehettek. Így született meg az úgynevezett fizikai anyag. A fény fogalma közreműködő e nagy gondolati ugrás felfogásában, mivel a végtelennek e vibrációs torzulása építőköve annak, ami anyagként ismert: a fény intelligens és energiával teli mivolta lévén első torzulása az intelligens végtelennek, amit a teremtő vezérelvnek neveztünk. E szeretet fénye úgy lett kitalálva, hogy megjelenéseiben szerepeljenek bizonyos jellemzők, például a végtelen teljesség ahogy mondanád: egyenes vonallal történő paradox módú leírása. Ez a paradoxon felelős azon különböző fizikai illúziós entitások alakjáért, amelyeket naprendszereknek, galaxisoknak és bolygóknak hívtok, melyek forgó mozgásukban mind lencseszerűvé fajulnak.

A fizikai anyag tehát lényegében az intelligens végtelen teremtő vezérelvéből kiáradó különböző energiák egyéniesülése, azaz maga a társ-teremtő! De akkor mi a fény? Az első torzulása az intelligens végtelennek, amit a teremtő vezérelvnek neveztünk – azaz a fizikai anyag forrása!

(13.13)     A galaxis és minden más anyagi dolog, amikről tudsz, az intelligens végtelen egyéniesült részeinek produktuma. Amint a felderítések kezdetüket vették, ezek megtalálták gyújtópontjukat és társTeremtőkké lettek. Intelligens végtelen felhasználásával minden porció létrehozott egy-egy univerzumot és utat engedett a szabad választás ritmusainak a lehetőségek végtelen spektrumával játszva; minden egyéniesült rész a szeretet/fényt mondhatni intelligens energiába terelte, az adott univerzum úgynevezett Természeti Törvényeit alkotva így meg. Tehát minden egyes univerzum egy-egy fókuszpontban egyéniesülvén gyakorlatilag társTeremtővé vált és további változatosságokat engedett szabadjára, további intelligens energiákat teremtve így, melyek Természeti Törvények megjelenését szabályozták be vagy okozták azon vibrációs mintákban, amiket naprendszernek hívnátok. Ebből adódóan minden egyes naprendszernek saját – mondhatjuk úgy – lokális koordináta rendszere van az illúziós Természeti Törvényekből. Meg kell érteni azt is, hogy bármely denzitás vagy illúziós minta bármelyik része, függetlenül attól, hogy milyen parányi, tartalmazza – akárcsak egy hologramban – az Egységes Teremtőt, amely a végtelen. Ekképpen minden dolgok kezdete és vége az örök misztérium.

De ha a fizikai anyag maga a társ-teremtő, akkor hogy jön ide az ember (vagy bármilyen élő forma), miben más társ-teremtők ők? Az intelligens végtelen tudatosságra ébredése, az öntudatnak az összesűrűsödése által.

(13.16)    Kérdező: Mesélnél a planetáris entitások ezen első denzitásáról?

Ré: Ré vagyok. Minden egyes fázis az intelligens végtelen tudatosságra ébredését ismétli el. Egy planetáris környezetben minden úgy kezdődik, amit káosznak mondanál, ahol az energia irányítatlan és végtelenségében véletlenszerű. Lassanként – fogalmaitok szerint –, kialakul az öntudatnak egy összesűrűsödése. Ekképpen a Logosz mozgásba lendül. Fény érkezik, hogy formát adjon a sötétségnek, a társTeremtő mintái és vibrációs ritmusai szerint, kiépítve így egy bizonyos fajta tapasztalást. Ennek kezdete az első denzitás, a tudatosság denzitása, az ásványi és vízi lét a bolygón, mely létezése tudatát a tűzből és a szélből meríti. Ez az első denzitás.

Azaz a FÖLD és a VIZ a tudatosság elemei, melyek a létezésének tudatát a TŰZBŐL és a LEVEGŐBŐL meriti. De a társ-Teremtői tulajdonság bennünk emberekben is jelen van! De hogy lép az első denzitás magasabb tudatosság felé?

(13.17)       Ré: Az örvénylő energia, mely az általatok fénynek nevezett jelenség sajátossága, egy egyenes alkotójú csavarvonalban halad, a spiráloknak ekképpen egy kikerülhetetlen felfelé irányítást adva egy az intelligens végtelen relációjában átfogóbb létezés felé. Vagyis az első dimenziójú létezés a második denzitású leckék felé küzdi előre magát egyfajta tudatosság irányába, mely inkább növekedést foglal magában, mintsem szétbomlást vagy véletlenszerű változást.

(13.18)    Kérdező: Definiálnád, mit értesz növekedés alatt?

Ré: Ré vagyok. Képzeld magad elé, ha gondolod, a különbséget az első vibrációs ásványi vagy vízi lét és a bennük vagy rajtuk mozgolódni kezdő alsóbbrendű, második denzitású lények között. Ez a mozgás a második denzitás jellegzetessége: a fény felé törés vagy növekedés.   (13.19)    A legegyszerűbb példa a második denzitású növekedés fény felé törésére a növény levelének törekvése a fény forrása felé.   (13.21)     Ré: Ré vagyok. A második denzitás a harmadik denzitás felé tör, amely az öntudatosság denzitása. A törekvés a magasabb második denzitású formák révén zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel identitással olyan mértékig, hogy öntudatos tudat/test komplexumokká válnak, ezenképpen tudat/test/lélek komplexumokká lesznek és a harmadik denzitásba lépnek, mely első denzitása a lélek tudatosságának.

(13.22)    Kérdező: Milyen denzitású a Földbolygónk jelenleg?

Ré vagyok. A szféra, amelyen tartózkodtok, tudat/test/lélek komplexumai létét tekintve harmadik denzitású. A tér/idő kontinuum, amiben jelenleg van, a negyedik denzitás. Ez egy némiképp nehézkes szüretet idéz elő.

Fizikai anyag, csillagok, bolygók után pontosan mit is mond az Egység Törvénye az emberről, mint társ-teremtőről?

(51.10)   Az indigószín test hasonlóságban tekinthető az intelligens energiával. A mikrokozmoszban ez a Logosz. A tudat/test/lélek komplexum teljesség az intelligens energiája létét az intelligens végtelenből, vagyis a Teremtőből meríti. E Teremtőt úgy kell érteni – mind a makrokozmoszban, mind a mikrokozmoszban –, hogy miként elmondtuk, kétféle megjelenése van: a felszabadítatlan végtelen, amely intelligens; ez minden létező. A szabad akarat lehetségesítette a mindannyiunk Teremtőjét is és az énjeinket mint társ-Teremtőket is intelligens végtelennel, melynek akarata van. Ebből az akaratból meríthet az indigó vagy alakkészítő test, s annak bölcsességét felhasználhatja arra, hogy azután megválaszsza az alkalmas helyet és tapasztalati formát, melyet majd ez a társ-Teremtő vagy al-al-Logosz – mit ti oly könnyelműen személynek neveztek – felvesz.  

(52.7)   Az akarat ereje az, ami bennetek mint társ-Teremtőkben erőteljes. Nem tulajdoníthattok e készségnek túlzott jelentőséget. Ennélfogva gondosan kell fölhasználni és mások szolgálatára kell ráirányítani a pozitív ösvényt járók részéről. Nagy veszélyt rejt az akarat használata a személyiség erősödésével, mert még akár tudatalatti szinten is bevetésre kerülhet olyan módon, ami az entitás polaritásának lecsökkenésével jár.

Ezek a gondolatok elsőre meredek lehetnek a hivatalos biblia magyarázatokhoz szokott/szoktatott olvasóknak – és vélhetően ezért majd újra kemény kritikák fogalmazódnak meg az Egység Törvényével szemben, ráadásul úgy, hogy még részleteiben sem veszik a fáradságot ennek részletes megismerésére: Helyette, jönnek majd az újabb kritikai megjegyzések, hogy merem a 2000 éves Egyház és annak mintegy 250 tanítójafölé helyezi a tudásom? A válaszom erre csak ennyi, hogy sehogy sem! Valóban, kevesebbet tudok, mint az egyházi tanítók, de biztosak lehetünk benne, hogy ők is tényleg mindent tudtak? Egy valamit azonban biztosan jobban tudtak, mint én vagy a fent idézet kritikát megfogalmazó: ez pedig a szeretet és a tiszteletet. Ebben mindenképpen felettünk álltak ők és a tudásuk is ezen alapult, ami igen is megbecsülendő!

Nem ismered a Katolikus Hitet, a tanítást, gyanítom a Szentírást még nem olvastad végig, és nem gondolkoztál azon amit estleg nem értessz benne. Ami nem szégyen nem egyszerő írás. Ezért is magyarázza az Egyház 2000 éve. Reinkarnációrol a katolikus egyház, amit Krisztus alapított Péterre a Kősziklára, soha semmikor nem beszél. Halhatatlan lélekről, beszél, örökkévaló életről beszél, és arról,hogy ezt hol töltheti a halhatatlan lélek. És, hogy miért nem magától érthetődő az üdvösség.

Az ilyenfajta ítélkezés legnagyobb problémája, hogy könnyen tévedhetünk (ahogy e kritikát megfogalmazó közismert személy is több részletben). De még ha igazunk is van, akkor sem a szeretetet szolgálja ez a fajta támadás, hanem annak pont az ellentétét. Hogy miért is említem is ezt itt? Mert az ilyen támadás, mindig a keresztény tanításra hivatkozással történik, annak ellenére, hogy Jézus pont ettől is óv minket:

„Ne ítélkezzetek, és titeket sem fognak elítélni! Ne ítéljetek el senkit, és benneteket sem fognak elmarasztal-ni! Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni!” (Luk-ács 6,37) 

Ezért nem lehet „új bort nem lehet a régi tömlőbe tölteni”, ahogy Jézus erre többször is a figyelmet. Az Ószövetség jelentős részére jellemző arroganciával, intoleranciával nem lehet véleményt mondani Jézus szeretet vallásáról! A szeretetet a szívben kell megérteni és nem csak a fejben. Ha csak fejben akarjuk megérteni és ehhez hiányzik a megfelelő alázat, szeretet – ezzel csak a negatív erőket szolgáljuk.  

"Lucifer az egyik legelismertebb név, amelyet a kultúrátokban az ördög megnevezésére használtok. Ennek a szónak a gyökerei azt jelentik, hogy "fényt hozó"… A tudás és a bölcsesség szellemi értelemben, rendkívül negatívnak tekinthető, amikor megvilágítatlan, a szeretet által nincs megvilágítva. Ezért kell tanulni a szeretetet a bölcsesség előtt. Ezért kell a szeretetet a bölcsesség előtt tanulni. Amikor a bölcsesség elsajátítására kerül sor először a szeretet nélkül… akkor a bölcsesség teljesen tartalom nélküli. Nem számít, hány kifinomult gondolat fogan meg egy intellektuális rendszerben, ha nem érkezik a szívbe akkor lelkileg nem válik hasznossá és nem lehet az evolúció és a lélek érettsége számára hasznos sem."  [6]

De ha már a reinkarnáció is szóba került e Ószövetség elfogadására agitáló szakértő részéről, akkor érdemes ezt a témát is alaposabban körbejárni. Először csak néhány evangéliumi mondat pontos idézése révén, majd ezek értelmezésével is.

 

II.   Reinkarnáció és az eredendő bűn

zakarias_2.png

Domenico Ghirlandaio 1490 Firenze -Isteni üzenet Zakariásnak, Keresztelő Szent János apjának az angyali hírhozóval (részlet)

Habár a világ népességének talán kétharmada elfogadja, vagy legalábbis ismerősen mozog az olyan vallásrendszerben, amelyik igaznak jelenti ki a reinkarnációt, nekünk, a zsidó-keresztény kultúra tagjai számára nem annyira elfogadott ez a nézet. Ez talán annak is köszönhető, hogy gondos kezek, „modernizálások”, aktuális célokhoz igazítási törekvések a reinkarnáció tényét gyökereiben is megpróbálták eltüntetni a Bibliából. Megpróbálták, de mégis több árulkodó nyomot benne felejtettek. Ezért is lehetünk biztosak benne, hogy Jézus tevékenysége idején is elfogadott tény volt még az emberek számára a reinkarnációba vetett hit, a héber vallási dogmák ellenében is. Több Jézus és az apostoloktól származó kijelentés utal erre, érdemes ezek közül párat idézni[7]:

 

János 9. fejezete a vakon született ember meggyógyításával indul:

És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire…

Csak az fogalmazhat meg ilyen kérdést, hogy ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?”, aki hisz a reinkarnációban és a karmában! Jézus nemhogy nem javítja ki őket, hogy butaság a kérdés, hanem megerősíti, hogy karmatikus okai vannak: hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

 

Máté 16/13 Jézus rákérdez a tanítványokra, hogy minek tartják őt:[8] És mit is válaszolnak az apostolok, minek is tekintik az emberek Jézust? Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. – azaz egy korábbi próféta reinkarnációjának!

Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

 

Illés próféta reinkarnációja Keresztelő Szent János történetében is megjelenik, nem is akárhogy. Gábriel angyal jelenti be Keresztelő Szent János érkezését Erzsébetnél, mint olyan valaki érkezését, aki. fog járni az Illés lelkével és erejével”. De mit is jelenthet ez, talán csak nem konkrétan azt, hogy Illés próféta reinkarnációja fog testet ölteni Erzsébet méhében és a megszületendő Keresztelő Szent János testében?  

Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejökben.[9]

 

A már említett Jézus színeváltozásakor Jézus ki is mondja, hogy Illés már eljött, és nem ismerték meg. Ráadásul, Jézus ezen mondatából a tanítványok megértették, hogy Illés próféta Keresztelő Szent János személyében született újjá, azaz Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja!

És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. És elváltozék előttök, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. És a tanítványok amint ezt hallák, arcra esének és igen megrémülének. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek! Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se mondjátok el amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.

 

 

 

Máté 11/11 – Egy újabb idézet, melyben szintén a reinkarnáció ismeretére lehet lelni, ráadásul Keresztelő Szent János és Illés próféta kapcsolatában. De ez az idézet mégis egyéb szempontból is elgondolkoztató.

Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala. Akinek van füle a hallásra, hallja. [10]

Az asszonyoktól szülöttek – érdekes fogalom, melybe ezek szerint Jézus nem fér bele. Mitől is válik asszonnyá a nő? És mit jelent a nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál? Mi ez a kontraszt? Esetleg az ego, az önmagunk felé irányuló szeretet méretére utal ezzel a szentírás? És mit jelent a folytatás is: erőszakoskodnak a mennyek országáért? Erőszak és mennyek országa? Talán mert ez a bal(gább), a sötétség útvonalát, a kizárólagosan önmagunk felé irányuló szeretet útját is jelzi?Mihez is kell fül, csak meghallani, hogy Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja, vagy valami máshoz?

 

Ezek elég egyértelmű sorok az Evangéliumban, melyek a reinkarnációra vonatkoznak. Egyértelműek, melyeket mégis az egyház hivatalos és kevésbé hivatalos magyarázói sem tudnak megfelelően megmagyarázni. Számukra lényegében maradnak az ilyenfajta magyarázatok, hogy „másképp kell értelmezni e sorokat”, valamint „azért nincs reinkarnáció a Bibliában, mert nincs benne ez a szó”. Elszomorítóan felszínes válaszok, melyek még arra sem adnak megfelelő választ, hogy hogyan is kell „másképp értelmezni” ezeket az egyértelmű mondatokat. De nem bennük van a hiba, hanem inkább bennünk. Miért nem merünk önállóan gondolkodni? Miért nem merünk hinni a saját szemünknek és agyunknak? De térjünk vissza a fő kerékvágásba, mivel e mostani közös elmélkedés lényege az Újszövetség és az Egység Törvényének együttes végiggondolása, ezért érdemes megnézni, hogy mit is olvashatunk a lélekvándorlásról és a karmáról az Egység Törvényében:

(21.9)     Kérdező: A 75 ezer éves ciklus indulásakor az átlagéletkor körülbelül 900 év volt. Mi volt akkoriban a reinkarnáció – hogy úgy mondjam – ütemezési megfontolása, és a harmadik denzitású leszületések közötti időközökben hogyan érvényesült a tudat/test/lélek k omplexum növekedése?

Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés bonyolultabb, mint a legtöbb. Kezdjük. A kezdő harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexum inkarnációs mintái sötétségből indulnak, minthogy denzitásotokat tekinthetitek – ahogy mondanátok – alvásnak és amnéziának. Ez az egyetlen ilyen: felejtés létsíkja. A harmadik denzitású entitásnak azért kell felejtenie, hogy kijátszódhassanak a zavar vagy szabad akarat működései az újonnan egyéniesült tudat komplexumban. A kezdő entitás így minden ártatlanságában egy állatias magatartás felé irányul, miközben más-éneket csak az én meghosszabbításának tekint az össz-én megőrzése érdekében. Az entitás fokozatosan ráébred, hogy olyan szükségletei is vannak, amelyek mondjuk úgy, nem állatiasak: vagyis amelyek szükségtelenek a túlélésben. Néhány ezek közül: a társak szüksége, a nevetés szüksége, a szépség szüksége, az őt körülvevő világ megismerésének szüksége. Ezek a kezdő igények. Ahogy inkarnációi kezdenek halmozódni, további szükségeket is felfedez: a kereskedés szüksége, a szükség, hogy szeressen, a szükség, hogy szeressék, és annak szüksége, hogy az állatias viselkedésmódokat egy magasabb nézőpontba emelje.

A harmadik denzitású ciklusok első szakaszában az inkarnációk önműködőek, és a fizikai hordozó energiakomplexumának megszűntekor gyorsan végbemennek. Az inkarnáció tapasztalatainak áttekintési vagy gyógyítási szükséglete csekély. Ahogy – mint neveznétek – az energiaközpontok kezdenek fokozottabban működésbe lépni, a megtestesülések során átélt tapasztalatok tartalmának egyre nagyobb mennyisége fonódik a szeretet leckéi köré. Így a leszületések között eltöltött – ahogy értitek – idő hosszabbodik, hogy megfelelő figyelem fordítódjon az előző inkarnáció megéléseinek áttekintésére és begyógyítására. Egy ponton a harmadik denzitás során a zöld színű energiacentrum aktiválódik, és ettől a ponttól kezdődően a leszületések többé nem lesznek automatikusak.

(21.10)     Kérdező: A nem automatikus leszületés, feltételezem, azt jelenti, hogy az entitás maga döntheti el, hogy a saját tanulása érdekében mikor kíván testet ölteni. Ő választja ki a szüleit is?

Ré: Ré vagyok. Így van.

(21.11)    Kérdező: A ciklusunk jelen pontján, közel a végéhez, a leszülető entitások hány százaléka dönt saját maga?

Ré: Ré vagyok. Körülbelül 54%.

(17.41)   Kérdező: Jelenleg, közel a ciklus végéhez, a fizikai világba való reinkarnációkat mi alapján osztják ki ezen a bolygón?

Ré: Ré vagyok. Prioritással inkarnálódnak olyan entitások, akiknek kritikusan szükséges tapasztalat megszerzésére van szükségük azokkal szemben, akiknek – túl sok várható/valószínű kétség nélkül – újratapasztalniuk szükséges ezt a denzitást.

(17.42)    Kérdező: Milyen régóta történik ez a kiosztás?

Ré: Ré vagyok. Azóta van folyamatban, amióta az első egyén tudatossá vált afelől, hogy meg kell tanulnia a denzitás leckéit. Ez volt a kezdete annak, amit a vibrációban való rangidősségnek mondanátok.

(17.43)     Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz vibrációban való rangidsségen?

Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek. A vibrációban való rangidősség az a, mondjuk úgy, kedvező elbírálás, mely azon útjait követi az Egység Törvényének, amelyek a szüretelhető egyéneket ösztönzik – miközben mindegyiknek tudomására jut a szüret és az ahhoz szükséges én-fokozat, hogy tudatát, testét és lelkét e leckék tanulás/tanítása felé terelje –, elsőbbséget adva nekik annak érdekében, hogy az entitásoknak a legjobb lehetséges esélye legyen e kísérlet, mondjuk úgy, sikerére. Megkérdezhetjük most, hogy van-e valami rövid kérdés esetleg?

(18.10)    Kérdező: Tegnap azt állítottad, hogy a megbocsátás a karma irtószere. Feltételezéseim szerint a karma teljes kiirtását célzó kiegyensúlyozott megbocsátás nemcsak a másoknak való megbocsátást igényli, hanem saját magunknak valót is. Nincs igazam?

Ré: Ré vagyok. Igazad van. Hogy tisztázzuk, röviden kibővítjük ezt a megértést. Megbocsátani egy más-énnek és megbocsátani az énnek ugyanaz. Ennek megértését megköveteli a tudatos szintű teljes megbocsátás magadnak és másoknak, mivel ezek egyek. Így éned kihagyásával képtelen leszel teljes megbocsátásra.

Legyen elég ez a pár idézet az Egység Törvényéből. Térjünk vissza a Bibliában található reinkarnációra és karmára vonatkozó sorokra, de immár az Ószövetségi fejezetekben:

"Nem én ajándékoztam néktek a lelket és az életet, hanem a mindenség Teremtője... irgalmában visszaadja nektek a lelket és az életet." (2 Makk.7,9-29.) Mit is jelent az, hogy visszaadja az életet és a lelket? Halott feltámasztás, vagy esetleg más?

"Tagjaimat az égtől kaptam az ő akaratából, ezért nem bánkódom miattuk. Tőle remélem, hogy majd újra visszakapom" – Ugyanitt olvasható ez a mondat is, a 7 mártírhalált vállaló testvér történetében. A mártírhalált vállaló mire is vár?

„Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.” – Mózes második könyvében szereplő idézet[11] mit is mond? Ez egyértelműen karma, mely a leszármazottainkban megy tovább. Vagy ezt is másképp kell értelmezni, ahogy a további mondatokat is?

„Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele” [12]

Ezékielnél szintén hasonló mondatok hangzanak el: „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága.”[13]

Ezek után továbbra is biztosan ki merjük jelenteni, hogy KARMA sem található az Ószövetség soraiban? Zárásul már csak egy, az általam korábban feltett kérdés megválaszolásával még adós vagyok. Mi is lehet valóban az „új bort nem lehet a régi tömlőbe tölteni”[14] kijelentés valós jelentése? Vélhetően több, mint csak az Ó- és Újszövetség közti kapcsolat. Tömlő és bor, akár a test és a lélek kapcsolata. Ahogy az egyes (akár nem földi) lelkek sem helyezhetők genetikai manipulálás révén emberi testbe, úgy a régi tömlő is szétrepedhet az új bortól vagy az új bor romolhat meg idő előtt a régi tömlőben. És ennek elkerülésére a régi tömlőt újra kell cserélni, akár genetikai manipuláció révén is, ahogy vélhetően az emberek DNS-e is többször átesett már a múltban.

(9.6)     Kérdező: Az emberek, akik olyanok, mint mi, az első emberek, ők honnan jöttek? Hogyan fejlődtek ki?

Ré: Ré vagyok. Te harmadik denzitású élettapasztalatról beszélsz. A legelsők, akiket ide hoztak, naprendszeretek egy másik bolygójáról érkeztek, melyet ti a Vörös Bolygónak, Marsnak neveztek. E bolygó környezete lakhatatlanná vált harmadik denzitású lények számára. Az első entitások így ebből a fajból valók voltak, ahogy nevezhetnéd, valamelyest átmódosítva az akkori őrzők által.

(9.7)   Kérdező: Miféle faj ez és hogy jutott ide a Marsról?

Ré: Ré vagyok. A faj egy kombinációja a ti úgynevezett Vörös Bolygótok tudat/test/lélek komplexumai és genetikai módosítások egy gondos sorozatának, melyet az akkori őrzők végeztek. Ezek az entitások egy olyan fajta születéssel érkeztek meg vagy őrződtek meg a ti szférátokon való tapasztalásokra, ami nem reproduktív, hanem génállomány elkészítését foglalja magában a Vörös Bolygó entitásainak tudat/test/lélek komplexuma inkarnációjára.

(9.8)    Kérdező: Feltételezem, azt akarod mondani, hogy az őrzők át szállították ide a fajt, miután a faj a Marson az általunk i smert fizikai világból kihalt. Így van vagy sem?

Ré: Ré vagyok. Így van.

(14.3)   Kérdező: Akkor milyen volt, hogy nézett ki a második denzitású forma, amiből a harmadik denzitású földi ember lett? Hogy nézett ki ő a második denzitásban?

Ré: Ré vagyok. A második és harmadik denzitású testformák sok esetben ugyanolyanok lennének. A ti planetáris szférátok esetében a folyamatot félbeszakították azok, akik az általatok Marsnak nevezett planetáris szféráról inkarnálódtak ide. Genetikai módosítással megváltoztatták őket, és ebből némi eltérés keletkezett, ami egy nagyon is észrevehető változatosság volt, szemben a második denzitású kétlábú formák harmadik denzitású szintre történő fokozatos felemelkedésével. Mindennek semmi köze a lélek úgynevezett helyfoglalásához. Mindennek csak az abból a kultúrából érkezők beözönlésének körülményeihez van köze.

(18.12)   Kérdező: Elmondanád, hogyan kommunikált Jahve a földi ember ekkel?

Ré: Ré vagyok. Ez egy némiképp komplex kérdés. Az első kommunikáció olyan volt, amit genetikainak mondanátok. A második kommunikáció a népetek közt járás volt, hogy további genetikai változásokat szüljenek a tudatosságban. A harmadik egy sor párbeszéd volt kiválasztott közvetítőkkel.

(18.13)   Kérdező: Elmondanád, mik voltak ezek a genetikai változtatások, és hogyan lettek kivitelezve?

Ré: Ré vagyok. A genetikai változtatások némelyike ahhoz hasonló módon történt, amit ti klónozásnak neveztek. Vagyis az entitások a Jahve entitások képében inkarnálódtak. A második jellege az általatok szexuálisként ismert kapcsolat volt, a tudat/test/lélek komplexumot a szaporodás mintáinak természetes útján változtatva meg, fizikai komplexumotok intelligens energiáján keresztül hagyva örökséget.

(18.16)    Kérdező: Mi volt Jahve szándéka ezekkel a genetikai szexuál is változtatásokkal?

A 75 ezer évetekkel ezelőtti szándéknak – ahogy méritek az időt – csak egy célja volt: hogy a tudat/test komplexumban kihangsúlyozza azokat a jegyeket, amelyek a lélek komplexum további és gyorsabb fejlődéséhez vezetnek.

(18.17)    Kérdező: Hogyan vezettek ezek a jegyek további lelki fejlődéshez?

Ré: Ré vagyok. Az elősegített jellemzők közé tartozott minden fizikai érzékszerv érzékenységének fokozása, hogy azok élénkítsék ezeket a tapasztalásokat, valamint a tudat komplexum megerősítése, hogy az előlendítse a képességet a tapasztalatok analizálására.

(18.18)   Kérdező: Mikor hajtotta végre Jahve ezeket a genetikai változtatásokat?

Ré: Ré vagyok. A Jahve csoport a Marsnak nevezett bolygótokkal dolgozott 75 ezer éve azon, amit a klónozási folyamatnak neveznétek. Vannak különbségek, de ezek a ti idő/tér kontinuumotok jövőjében fekszenek, és mi nem szeghetjük meg a szabad akarat Zavar Törvényét. A második alkalom a körülbelül 2600-as időpont volt – kijavítjuk magunkat: körülbelül 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek időpontja e kulturális komplexum idején; ez egy sor találkozás volt, melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.

 

Régóta foglalkoztat egy kérdés: miért fontos a reinkarnáció tényének letagadása az Egyház részéről? Talán mert nem illik a lélekvándorlás az egyház „pokol” és „mennyország” ideológiájához? Figyelmesebben olvasva az evangélium idevágó sorait talán nyugodtan ki is jelenthetjük, hogy a Szentírás pokolra vonatkozó mondatai nem zárják ki a reinkarnáció lehetőségét sem!

Valóban Jézus által emlegetett pokol az lenne, amit az egyház oly nagy hévvel évszázadok óta magyaráz számunkra? Érdemes csak a halálból visszatértek beszámolóit átlapozni, valóban ezt a pokol élményt mesélik el ők is? Sokkal inkább valami hasonlót említenek, mint amit Lázár is átélhetett – ez az élet és halál közötti köztes állapot!

„És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” Lukács Evangéliuma:16:23

És mi valóban az eredendő bűn? Létezik ilyen? A Biblia egyetlen helyen sem említi ezt a kifejezést! Jézus azt mondja: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.”Lukács Evangéliuma:5:32

Ha létezne eredendő bűn, akkor nem lehetnek igazak sem! Pár sorral arrébb (7.47) pedig ezt olvashatjuk: „Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.”

Az eredendő bűnről szó sincs. A bűnt mi kreáljuk magunknak a cselekedeteinkkel, gondolatainkkal! Érdemes János evangéliumából is e három idézetre jobban odafigyelni, milyen bűnökről is van szó? Eredendő vagy szerzett bűnökről, mert a kettő nem ugyanaz!

Ismét monda azért nékik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni: ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. (8.21)

Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. (8.24)

Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. (8.34)

Ha létezne eredendő bűn, akkor az Atyaisten senkit sem hallgatna meg, hisz ez Jézus mondja: Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. (9.31)

Aztán olvasható egy ilyen sor is:

Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket. (15.22)

 

Az eredendő bűn mégis kitől származik? Kemény kérdés, de ennek is fellelhetjük a nyomát az Evangéliumban:

Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. (Jn 9.34)

A farizeusok vádolták ezzel Jézust! [15] De János Evangéliumának 9. fejezetét inkább érdemes mindenkinek egybe elolvasni, hisz fontos tanulsággal szolgálhat számunkra.  A farizeusok Jézust vádolják eredendő bűnnel és nem magukat. Hogy lehet ez? Ennyire kiváltságosak, hogy rájuk nem vonatkozik az eredendő bűn tétele? És ha igen, akkor miért nem?

"És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala.

És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?

Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.

Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire,

És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.

A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni?

Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.

Mondának azért néki: Mimódon nyiltak meg a te szemeid?

Felele az és monda: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom.

Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom.

Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz.

Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombat vala.

Szintén a farizeusok is megkérdezék azért őt, mimódon jött meg a látása? Ő pedig monda nékik: Sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok.

Mondának azért némelyek a farizeusok közül: Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának: Mimódon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És hasonlás lőn közöttük.

Újra mondának a vaknak: Te mit szólsz ő róla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig monda: Hogy próféta.

Nem hivék azért a zsidók róla, hogy vak vala és megjöve a látása, mígnem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása,

És megkérdezék azokat, mondván: Ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? mimódon lát hát most?

Felelének nékik annak szülei és mondának: Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született:

De mimódon lát most, nem tudjuk; vagy ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idős már ő; őt kérdezzétek; ő beszéljen magáról.

Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből.

Ezért mondák annak szülei, hogy: Elég idős, őt kérdezzétek.

Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak vala, és mondának néki: Adj dicsőséget az Istennek; mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.

Felele azért az és monda: Ha bűnös-é, nem tudom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.

Újra mondák pedig néki: Mit csinált veled? Mimódon nyitotta meg a szemeidet?

Felele nékik: Már mondám néktek és nem hallátok: miért akarjátok újra hallani? avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni?

Szidalmazák azért őt és mondának: Te vagy annak a tanítványa; mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk.

Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten: erről pedig azt sem tudjuk, honnan való.

Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta.

Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.

Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.

Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék.

Felelének és mondának néki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt.

Meghallá Jézus, hogy kiveték azt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában?

Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higyjek benne?

Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és aki beszél veled, az az.

Az pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt.

És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek.

És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?”

Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

 

KIEGÉSZITÉS 2017. június 27. :

Tudatosan nem adtam meg a választ közvetlenül arra a kérdésemre, hogy mit is keres Illés és Mózes a Táborhegyen Jézus mellett - úgy gondoltam ezt érdemesebb közösen átgondolni.

Illés próféta abban a Keresztelő Szent Jánosban reinkarnálódik, akit Jézus is méltó elődjének tekint. Talán a legméltóbbnak, aki ugyanolyan irányultságú a szeretetben, mint Jézus maga. Ellenben Mózesre sajnos a másik orientáltság, a negatív orientáltság az igaz, ahol a szeretet a másik rovására működik. De a szeretet törvénye alapján az is járható út, még ha nem is a jézusi. Ezért van létjogosultsága Mózesnek a Szent Korona Pantokrátor ikonjában is helyet foglalni úgyanúgy, ahogy az isteni színeváltás alkalmával is Illés mellett, Jézus másik oldalán megjelenni. Ez a szabad akarat lényege, melynek tiszta ismerete tényleg hatalmas terhet jelenthet az emberi léleknek - melybe még a kiválasztott apostolok is időszakosan belerokkantak!

 

KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK:

     Az Ószövetség és az Egység Törvénye I-III.rész   www.naput.hupont.hu/22  

     Jézusi halszaporítások és a vízöntő-paradoxon ikon    www.naput.hupont.hu/100 

     A Vízöntő-paradoxon és az Egység Törvénye:  www.naput.hupont.hu/51

     Balga balgasága a Csongor és Tündében, valamint a Szent Koronán     www.naput.hupont.hu/97  
 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK:

György Tánczos Jóska bácsi úgy mondja, hogy eltűnik Mózes és Illés és akkor hallatszik az Atya szózata: Őt hallgassátok! Jelezve, hogy az ó végetért és Jézustól ered az üdvösség útja.

Sándor Hingyi Lk 9.28  E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni.
Lk 9.29 
Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.
Lk 9.30 És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés.
Lk 9.31 Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie.
Lk 9.32 Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit.
Lk 9.33 Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: "Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!" Nem tudta, hogy mit beszél.
Lk 9.34 Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak.
Lk 9.35 A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!"
Lk 9.36 Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak.

György Tánczos Keresztelő Jánosban.

Máriássy Gergely Illés senkiben nem születik újra, hiszen testestül-lelkestül elragadta az Úr. Nem halt meg, ergo újra sem születhet. Ez eddig azért nem túl bonyolult...

Hortolányi Anna Akkor mire utal Jézus, mikor azt mondja, hogy Illés már vissza jött, csak nem vették észre?

György Tánczos Vajon mire mondta Jézus: ha tudni akarjátok Illés volt ő...

Csanád Dobos  Kedves Gergely, Illés testestül-lelkestül elragadása azért nem ilyen egyszerű. Egy hasonló esetet mutatnék az Ószövetségből:
Ezekiel 8.2-3. „És látám, és ímé vala mintegy tűznek formája, derekának alakjától fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva fölfelé vala mint a fényesség, mint az izzó érc.
És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu bejáratához…”

Égberagadás és a tűz járműve itt is, mint Illés esetében! Ennek ellenére Ezekiel mégsem vált halhatatlanná. Illésnek miért nem jár ki a halandókat megillető halál, és miért nem lehet hinni Jézusnak, ki egyértelműen kimondja, hogy Keresztelő Szent Jánosban Illés született újjá? 
Azt már csak halkan kérdezem, hogy valóban Isten vagy pedig esetleg egy UFO ragadta-e magával mindkét esetben az ószövetségi hősöket? E kérdésre a hajdani pápa pár évvel ezelőtti nyilatkozata bátorít, aki örömmel megkeresztelné az UFO-kat is… De ennek megválaszolásával azért várjunk még pár évet, addigra talán a Vatikán is el kezd mesélni a rejtélyes földönkívüli ügyeikről.

Ettől függetlenül érdemes lenne újra elolvasnod a tanulmányban is szereplő idézeteket, a hozzá fűzött kérdésekkel együtt – hisz ezek a sorok pontosan fogalmaznak, miszerint Jézus szerint is Illés született újjá Keresztelő Szent Jánosban! Azaz létezett és a mai napig is létezik reinkarnáció az Evangélium szerint is, mégha ennek letagadására törekszik a hivatalos Egyház ma!

Domján Zsuzsi A reinkarnáció kérdéskörében érdemes foglalkozni azzal is, hogy mi történt Jézus feltámadása után. Hogy elhet az, hogy az asszonyok megismerték, de a tanítványok nem? Milyen volt az a test, ami a feltámadás utáni teste volt? Hiszen rajta vannak a sebek, de csak akkor, amikor Tamás nem hiszi el, hogy valóban ő az. A 11 tanítvány a leírások szerint megismeri őt, de Tamás mégis hitetlenkedik. A katolikus tanítás szerint testben fogunk feltámadni (ez még a hiszek egyben is benne van). Na de milyen testben? És hogyan nevezzük azt, amikor a test meghal, a lélek pedig új testbe költözik? 

Sándor Hingyi Az arany a feltámadás színe a fehér a teljességé. Így ez közvetlen tanítás volt szellemi szinten, ott fenn a Tábor hegyen a felhőkben, de előre vetítve, az időben később földi valóságban történő testi eseményeket. Baijj Mária Cecília: Jézus benső élete c. könyvében, Jézus közléseit olvashatjuk jegyeséhez, belső hangként. Hiteles, egyértelmű válaszokat adó írás a szeplőtelen fogantatástól a feltámadásig, sőt a vigasztaló Szentlélek eljöveteléig. (Lehet továbbiakról is szól, de csak addig ismerem.) Feltámadása után Jézus az apostolok, tanítványok hitét erősíti meg. Kishitűként nem ismerik föl s humorát is bizonyítva Ő rátesz egy lapáttal erre, hogy erősítse őket. Szűzanyával, mint társmegváltóval viszont folyamatos kapcsolatban van, így Mária mindenről tud! 

A próféták viszont ezáltal elismerésre kerültek, szerintem itt az időpont a kulcs. 

Jancsó Mária Vajon nem-e az egység törvényét igazolja, hogy Illés és Mózes ott vannak Jézus jobb- és baloldalán?....Mindeközben a három apostol bukfencezik, mert alig bírja elviselni azt az őrületes erőt-energiát, ami fönnről sugárzik?

Csanád Dobos Amit fontos még észrevenni a képen. Illés Jézus JOBB oldalán, Mózes viszont mindig a BAL(gább) oldalán jelenik meg. Azaz a Szent Korona JOBB és BALgább döntési lehetősége tükröződik itt is vissza!!! Ez nem véletlen egyezőség! És ezért van szerepe e két prófétának Jézus körül a táborhegyi átváltozásnál!

saint_catherines_transfiguration_1.jpg

reobrazhensky_cathedral_in_pereslavl-zalessky_15th_c_tretyakov_gallery.jpeg

Jolika Weigel Ami a képi ábrázolásbol jól kivehető : "A magfúzió olyan magreakció, ami során két kisebb atommag egyesül egy nagyobbat eredményezve. Ez a folyamat játszódik le a csillagokban és a hidrogénbomba robbanásakor. A vasnál nehezebb elemek fúziója (endoterm voltukból kifolyólag) szélsőséges feltételeket követel, mint például a szupernóva-robbanás.1919-ben egy amerikai csillagász, Henry Russell matematikailag leírta azt a fizikai folyamatot, melynek során a Nap hidrogénatomjai egyesülnek, ennek során hélium atommagok és óriási energia keletkezik. A1948-ban dr. Lyman Spitzer létrehozta a Princetoni Egyetemen a Plazmafizikai Laboratóriumot.

Hamar rájött, hogy a fúziós reakciót mágneses térrel tudja kordában tartani. Egy toroid alakú csövet elektromos tekercsekkel vett körül, amik mágneses teret hoztak létre, így a hidrogéngáz nem érintkezett a cső falával. Közben lézerrel adtak át energiát a hidrogénnek, amelynek hőmérséklete több millió fokra emelkedett. Az elrendezéssel az volt a probléma, hogy a csövet körülvevő mágneses tekercsek a cső belső falánál sűrűbben voltak elhelyezve, mint a cső külső oldalán. Ez ahhoz vezetett, hogy a belső oldalon erősebb mágneses tér alakult ki, emiatt a hidrogénatomok a cső külső oldala felé vándoroltak, majd közel fénysebességgel távoztak a berendezésből.

Erre a problémára Spitzer felfedezett egy megoldást. A csövet középen mintegy „megtekerve” 8-asra emlékeztető alakzatot hozott létre. A benne keringő hidrogén így az idő egy részében a cső belső fala mentén, az idő további részében a külső fal mentén halad, így nem alakulnak ki eltérések a mágneses térben, a hidrogént egyenletesebb tér vette körül.

1951-re Spitzer befejezte az első hidrogénplazma-fúziós reaktor munkálatait, amit stellaratornak nevezett el (stella = csillag, latinul). Első alkalommal csupán a másodperc törtrészéig működtette a berendezést, mert nem volt biztos abban, hogy nem fog-e hidrogénbombaként felrobbanni.

Egy fél másodpercre a hidrogéngáz szupernovaként ragyogott fel, és hőmérséklete elérte a 40 millió °C-ot. A 60 cm átmérőjű berendezés mindössze 2 másodpercig működött, majd a folyamat leállt, a plazma kihűlt. " Mózes képviseli a Hidrogent. Nevében is benne van a víz, de tud vizet fakasztani sziklabol és tud vizet ketté választani is. (Vörös tenger ) Illés az aki tud reaktort építeni és működtetni. (Illés és a Baal papok története ) Jézus pedig az új anyag mely a magfúzió során létrejött. A kék csíkok a képen akár a lézer sugár. Hát a tekercselés sem hiányzik. A hegy belsejében és a hegy lábánál "bukfencező" emberek, apostolok. Van egy kis probléma ugye. Jézus korában miként voltak képesek egy magfúziós eljárásra. Szupernova robbanást mi csak úgy mondjuk hogy hulló csillag.

Jancsó Mária "Semmiféle kétség nincs afelol, hogy itt legfölül a Fiún keresztül az atyai tulajdonság sugárzik át. Ha mégis kétségünk támadna,
azonnal igazolni tudjuk a feltételezésünket, hiszen az Újszövetségben

van egy olyan jelenet—és egyetlen ilyen jelenet van —, ahol a Fiún tényleg teljes intenzitással átsugárzik az atyai tulajdonságok teljessége. De csak egy ilyen jelenet van. És ez olyan jelenet, ahova nem lehet meghívni a hegyi beszédnél összegyülekezo teljes tömeget, de nem lehet a tizenkét apostolt sem. Csak három, különlegesen jó képességu személyt. Miért? Azért, mert iszonyatos ereju energia-felszabadulással állunk szemben, de valami egészen elképeszto méretuvel, amit hétköznapi adottságokkal
egyszeruen nem lehet elviselni.
Ez a három apostol pedig, akit meghív Jézus—nyilván rájöttek
már: ez a Tábor-hegyi átlényegülés vagy transzfiguráció jelenete
— nos, ez a három apostol Péter, János és az idosebb Jakab.
Mármost kik helyezkednek el a felso Pantokrátor-kép körül?
A király jobb keze felol Péter, elol János, és vele szemben,
hátul Jakab. Ennél közelebb senki sem kerülhet a Fiúnak ahhoz
a megnyilvánulásához, amikor rajta keresztül teljes erovel sugárzik
át az Atya. Nem lehet. Miért? Mert még ok hárman is teljesen
kiborultak az élménytol. Ha elolvassuk a rájuk vonatkozó, több
evangéliumban is leírt beszámolót, látszik, hogy teljesen megzavarodtak.
Az ábrázolásaikon pedig, amelyek nagyon gyakran jelennek
meg a keleti, ortodox keresztény festészetben—az ikonfestészetben
ez az egyik leggyakrabban ábrázolt téma—nos, itt
szabályosan bukfenceznek ezek az alakok. Annyira kibuktak saját
magukból, nem is csodálom. Ezt elviselni—ez valami elképeszto
igénybevételt jelent (11. kép).....Úgyhogy a magyar Szent Korona képrendje dogmatikai szempontból is rendkívül figyelembe méltó. Most azt hihetnénk, hogy miután már huszonkét éve itthon van — több mint huszonkét éve, hiszen ’78-ban hozták haza, de az év elején, most meg 2000- et írunk, és már az évnek a második felében vagyunk —, a dogmatika- történészek disszertációk sorozatában foglalkoztak a magyar
Szent Korona képi programjával. Hát két sort se írtak le róla.
Valami egészen döbbenetes az a negligálása a Korona képrendjének
és a benne rejlo üzenetnek, ami itt zajlik huszonkét év óta.
Azt már hozzá sem teszem, hogy a muvészettörténész, régész,
történész szakma viszont még fél sor érdemlegeset se írt le vele
kapcsolatban.
Csak azt tudom mondani, hogy—miután én magam is benne
vagyok ezekben a szakmákban—ez tényleg szégyen, ez világra
szóló szégyen." (Pap Gábor: A Szent Korona nevében) Zsuzsi hát az atyai erő átsugárzását. A tanítványok is nehezen, hát innen látni, érzékelni, mit jelentett magyar királynak lenni. Egyébként tökéletesen igazolódik Csanád meglátása, miszerint a korona pantokrátor zománcképében valóban ott van Mózes is!

Csanád Dobos  Egy ideje rendszeresen vadászok a Mózes ábrázolásokra az ortodox görög templomokban. Amit elmondhatok, hogy e Mózes ábrázolásoknak van egy sajátossága, a fejtetőn, a korona c csakrát lefedő kockaforma. Ez kizárólag csak a Mózes ábrázolások sajátossága, egyetlen egy másik ótestamentumi szereplőt sem illetnek e kockával. És ugyanezt találjuk a Szent Korona Pantokrátor ikonjának tengelytükrözésében is. Ahol a TURUL sem lehet "anyaggyűrődés" eredménye és ahol Mózes alakjánál a két kőtábla mellett pont e koronacsakrás kocka is erre utal. Azt már csak halkan mondom, hogy érdemes e két fajta arcon is elgondolkodni... A mózesi fejtetőn szereplő kockáról egyébként Pap Gábor a szkíta ővcsat révén beszél is, melynek szerepe a közvetlen isteni szellemi kapcsolat lezárása…

 aa9f0d2f437e7aa29993e2d36ebf7b32--byzantine-art-jesus.jpg pr-moysis-2010-nef.png[2] Erről bővebben itt: http://www.naput.hupont.hu/30

[3] Lásd: János 8.44  „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

[4] Ré, Egység Törvénye könyvének 26.4-26.7 része

[5] Máté: http://biblia.hit.hu/bible/21/MAT/9/17#v17Márk: http://biblia.hit.hu/bible/21/MAK/2/22#v22 ,  Lukács: http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/5/37#v37

„És monda nékik példabeszédet is: Senki nem toldja az új posztó foltot az ó posztóhoz; mert különben az újat is megszakasztja és az ó posztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ó tömlőkbe; mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad.”

[6] http://www.naput.hupont.hu/101   Ószövetség és az Egység Törvénye  III. Rész A sötétséget hozó "Fényhozó"

[7] Az interneten több oldal is foglalkozik a Biblia reinkarnációt feltételező soraival.

[14] Máté: http://biblia.hit.hu/bible/21/MAT/9/17#v17Márk: http://biblia.hit.hu/bible/21/MAK/2/22#v22 ,  Lukács: http://biblia.hit.hu/bible/21/LUK/5/37#v37

 [15] "Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám."  Zsoltárok könyve:51:7Weblap látogatottság számláló:

Mai: 106
Tegnapi: 199
Heti: 485
Havi: 3 363
Össz.: 1 440 786

Látogatottság növelés
Oldal: Újszövetség és az Egység Törvénye - Jézus táborhegyi színeváltozása és a reinkarnáció
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2024 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »