Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

“Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

Első rész: www.naput.hupont.hu/22

2017. április 18.

Dobos Csanád

Az Ószövetség és az Egység Törvénye

II.rész

 

ÁBRA-HÁM, HÁM-ÁBRÁJA   folytatás

13511448_1058625877524450_2104326001_n.jpgSzent Korona Pantokrátor ikonjának jobb és bal oldali tengelytükrözése. Az első ikonnál a TURUL madár látható a glóriában, valamint szarvas/ló fej a ruha ráncaiban. A második képen Mózes látható a két kőtáblájának 10 (5-5) parancsolat ábrával, valamint a korona csakrát lefedő „kockával”, mely elengedhetetlen kelléke a héber istentiszteletnek.

Mózes könyve Noé fiainak nemzetségeit, a szemiták vonalát Ábrahámig vezeti le a pontos életkor adatokkal. A szemita Ábrahámig, ki még véletlenül sem kánaáni. Ennek ellenére a magyar krónikás hagyomány mégis úgy tekint időnként Ábrahámra, mint a saját ősatyjára is. Ez meglepő tény, mellyel érdemes már itt és most foglalkoznunk. Hogy lehetséges mindez? Pap Gábor az ÁBRAHÁM – BRAHMA nevek megfeleltetésével véli megindokolni ezt, hiszen Ábrahám személye mögött Bráhma, az indiai teremtő főistenség személye húzódik meg[13]. Nagyon jó észrevétel ez, bár véleményem szerint mégsem elégséges. Akkor mégis milyen magyarázata lehet ennek? Érdemes valami hasonló analógiát keresni, ami alapján el lehetne indulni. A Szent Koronánk Pantokrátor ikonján is valami nagyon hasonló fedezhető fel, ahol a kánaáni és a szemita szimbólum együtt jelentkezik, ahogy Ábrahám személyében is. A Szent Koronánk egyik legfontosabb ikonjában a kánaáni TURUL madarunk rejtve együtt szerepel Mózes személyével. Rejtve, de mégis tudatos szerkesztés eredményeként. Tengelyesen tükrözve a Pantokrátor ikon jobb és bal felét, a kánaáni szent madár és a kőtáblákat tartó ószövetségi személye tűnik elő[14]. Hasonló logika alapján próbáljuk meg a továbbiakban Ábrahám nevét és személyét is így megvizsgálni.

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.

És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.

És arcára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:

Ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.

És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.

És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.

És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.

És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.

Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.

Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körülmetéltessék nálatok.

És metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. [15]

 

Ábrám/Ábrahám, valamint Szárai/Sára. Férj és feleség, kik Isten parancsára nevet váltottak:

És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged …

És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.

És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.[16]

Ábrahám névváltoztatásának oka és feltétele a körülmetélkedés, mint az állítólagos újabb szövetség jelképe is. Sáráé viszont a reményteljes gyermek és utód fogantatás. Az anyaméh állapotára utaló Szára(z)i / Sár(os)a kapcsolat[17] szinte már közismert, ahogy az is, hogy a Szárai és Sára nevek esetében egyértelműen beszélő nevekről van szó, melyek ráadásul magyarul szólalnak meg. Ha Ábrahám felesége esetében a magyarul beszélő nevek vannak, akkor mi a helyzet Ábrahámmal? Szerintem ugyanaz! Ahogy Pap Gábor szokta mondani, merjünk magyarul gondolkodni! – és fogadjunk szót neki most is! Ábrahám, azaz ÁBRA-HÁM, mely névben benne van a HÁM név is, NOÉ elátkozott fiának neve, melyet időnként Khámnak is írnak!

Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete.

És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.

Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének.

Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arccal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.

Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:

Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.

Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!

Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán![18]

13514362_1058626254191079_1034898559_n_1.jpgÁBRA HÁM, azaz HÁM ÁBRÁJA! Ez is beszélő név a javából! De miért Noé elátkozott kánaáni fiának, HÁM-nak az ábrája, kinek Mózes könyve szerint a szemita Sém szolgájává kellett válnia? A korábbi gyanúnkat ez csak megerősítheti, hiszen a kánaáni Hámnak csak szemita Sém a szolgájává kellett válnia, a másik testvérért Jáfetet nem kellett szolgálnia. Ez egy fontos szempont, melyre érdemes odafigyelni.  Tehát, miért csak a szemita Sémet? Talán, mert a polarizáció így vált erőteljesebbé? Maradjunk most csak annyiban, hogy a TURUL-i HÁM ábrájának kellett megjeleni annak a szemita Ábrám képében, kinek leszármazottja lesz majd a kőtáblákat tartó Mózes. Ábrahám nevében így hasonlóan egyesült a jobb és bal-gább választás lehetősége, ahogy a Szent Korona Pantokrátor ikonjában is! Ábrám új nevében ugyanúgy benne van e kettős, szemita és kánaáni vérvonal, ahogy a TURUL/Mózes közös ábrájában is a Szent Koronán. Meg merem kockáztatni, hogy talán éppen ezért tekinti a magyar krónikás hagyomány egy része is saját ősének Ábrahámot annak ellenére, hogy Ábrahám szemita származású! De nézzünk egy újabb idevágó idézetet az Egység Törvényéből mely nemcsak Ábrahám nevének megértéséhez, hanem a Szent Korona működési elvéhez is szolgál némi analógiával:

25.5 Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, az agyadat. Ezután képzeld el azt teljes egységben társadalmad összes többi agyával. Ekkor ti közös akarattal rendelkeztek, és ami különben egy gyenge elektromos töltés fizikai illúziótokban, az immár egy irdatlanul erőteljes gépezet, mely által a gondolatok tárgyként vetíthetők ki.

… Az eredmény, ahogy mondanátok, egy állóharc, amelyben mindkét fél energiája némiképp megcsappan, és sorai rendezésére kényszerül: a negatívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy manipuláljanak, a pozitívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy elfogadják, amit kapnának.

Akkor ezek szerint állóharc, vagy inkább egyensúly jelenik meg a Szent Korona Pantokrátor ikonjában az Egység Törvénye szerint? Maga az EGYSÉG! A pozitív és a negatív orientáció egyszerre van jelen az ikonon és Ábrahám nevében is, ahol a semita támad, a kánaáni pedig kötelező jelleggel elfogadja e támadást. Talán ezért is kellett a pozitív orientációjú 

HÁMnak ellenvetés nélkül elfogadnia, hogy látszólag szolgájává vált az uralkodni vágyó, támadólag fellépő negatív SÉMnek. HÁM megtehette volna, hogy eltávozik Noé döntését követően, de nem tette, hiszen az Egység Törvénye értelmében Hámnak nem volt más választása csak elfogadni a Sém támadását és uralkodási vágyát. A „negatívak (SÉM és utódai) kimerülnek kudarcuk folytán, hogy manipuláljanak, a pozitívak (HÁM és utódai) kimerülnek kudarcuk folytán, hogy elfogadják, amit kapnának” - és ez által jön létre az Egység. Az Egység törvényének pont ez a lényege, és az emberi létünk értelmét is ez adja - a polarizáció, mely lehet pozitív, vagy akár negatív, vagy másképp fogalmazva jobb vagy inkább bal-gább. A döntés a mi kezünkben van a SZER-ELEM útján, mely lehet mások felé irányuló az újszövetségi tanítások szerint (mely véleményem szerint a könnyebb és a jobb is), de ami szintúgy lehet önös, kizárólagosan csak önmagunk felé irányuló (azaz a bal-gább) is, ahogy viszont az ószövetségi, szemita érdekeknek megfelelő mondatok motiválnak. És e kettősség jelenik meg a Szent Korona Pantokrátor ikonjának Turul madár/kőtáblás Mózes kettősében is, az Egység Törvénye értelmében!

52.11  Ré: Ré vagyok… Vizsgáljuk meg az evolúció szívközepét. Emlékezzünk rá, hogy mind egyek vagyunk. Ez a nagy tanítás/tanulás. Ebben az egységben szeretet rejlik. Ez a nagy taní- tás/tanulás. Ebben az egységben fény rejlik. Ez az alapvető tanítása az anyagi világok valamennyi létsíkjának. Egység, szeretet, fény és öröm: ez a szellem evolúciójának szívközepe.

 

Pár fontos részt átugrottunk az Mózes könyvéből, melyről szintén célszerű lenne szót ejteni. Ilyen, hogy miért volt szükség a szivárvány szövetséget a körülmetéléssel felvátani, valamint a bábeli nyelvi zavar kérdése is. Miért gond az Istennek, hogy nem akarnak „elszéledni a földnek színén” az emberek? Miért gond, hogy egy nyelvet beszélnek és békesség van közöttük? És miért kell alászállnia az építkezés megszemléléséhez és a nyelvek összezavarásához egy istenek? Talán mert nem is Isten szállt alá, hanem valaki más? És talán mert a nyelvek összezavarásával a vita, a háborúskodás magját kívánta elvetni az alászálló, vagy pedig egy Atlantisz tragédiájához is vezető, túlzott technikai fejlődést kívánt ezzel meggátolni? Kemény kérdések ezek is, melyek végiggondolása már egy másik, újabb tanulmány részei lesznek hamarosan.

 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK:

Domján Zsuzsi  Szántai mondta egy előadásában, hogy a szín, és a szivárvány színessége is a fény szenvedése, megtöretése.

D.Cs.  SZerintem a fény szenvedése helyett megfelelőbb kifejezés a fény polarizációja. Az Egység Törvénye szerint az emberi lét célja a polarizácó, a döntés, hogy a szeretet útján merre halad. Pozitiv vagy negativ irányban. Az emberi létünk messze van a tökéletes harmóniától, ezért van szerepe a polarizált szineknek.

Az Egység Törvénye azt mondja: „A sugarak tökéletes egyensúlyban várják, hogy aktiválják őket. A teljesen felszabadított entitásban a színsugarak egyenlő vibrációs ragyogásban és sziporkázó pompában épülnek fel egymásra, míg a körülvevő fény fehér nem lesz. Ezt nevezhetitek felszabadított egyensúlynak a harmadik denzitásban.”

Hogy ez állandósuljon, ehhez sokkal magasabb létsikra van szükség.

“Az ötödik denzitást talán legjobban úgy lehet szemléltetni, hogy a vibrációja rendkívül fehér. A hatodik denzitás fehérsége már egy arany minőséget is hordoz, ahogy ti érzékelnétek – ezek a színek ahhoz köthetők, ami a negyedik denzitásban elsajátított együttérzés összhangba hozása a bölcsességgel, illetőleg a hatodikban a bölcsesség visszaintegrálása az együttérzésnek egy egységesített fölfogásába, bölcsességgel szemlélve. Ez az arany nem a ti színképetek szerinti, hanem olyan, amit úgy mondanátok, hogy élő.”

Kósa Ella Érdekes téma. Az életkorral kapcsolatban csak annyit, hogy fogalmunk sincs, mire képes az emberi test akkor, ha saját közegében létezhet, a saját közege pedig egy szeretettől, jóindulattól, örömtől átitatott világ. Ha az édesvizi halat bedobod a tengerbe, meddig él? :) Szóval sok minden van még, amiről fogalmunk sincs.

Kósa Ella A szivárvány kérdésén sokat töprengtem már én is. A SZÍV, a RA, RÁ, RÉ és a VAN, FEN, FÉNY szavak nyilván nem véletlenül szerepelnek benne. Az Istennel kötött egyezségünk szeretet alapú, a SZÍV nyomja rá pecsétjét, ő felügyeli, a FÉNY a szeretetben van jelen, de nem csak abban. A FÉNY mindent hordoz, képvisel, ami fény természetű, azaz ami kiárad, és válogatás nélkül árad mindenre.

Kovacs Janos Ez melyik isten a sok közül ?
"Lám az ember olyan lett mint egy közülünk ismer jót és rosszat . " (bűnbeesés után )
De lehetne akár a Gilgamesből is idézni ha már a két mű között hasonlóság van Pap Gábor szerint .

D.Cs.  Már Siegmund Freud a Mózes könyvében is joggal veti fel, hogy az ószövetség Jahve istene nem egy, hanem több istenségből lett összerakva. Miklósvölgyi is ezt igazolja Pap Gáborral közösen, és az általam az Ószövetséggel párhuzamba állitott Ré, az Egység Törvénye is ezt mondja. De ennek bővebb kifejtése már a folytatás témája lesz majd az elkövetkező hetekben.

Kósa Ella Egyébként Csanád, egyik lehetséges magyarázat: Egy gentikus ismerősöm szerint a harmadik szemben lévő kirstályok a magyarázat mindenre, azt ugyanis elfelejtették szélesebb körben közölni a kutatók, hogy nem minden embernek fejlődnek ki egyformán. Ha ez az ismerősöm, aki ott, ezzel dolgozik, kísérleteket végeznek, szóval ha ő hazudik, akkor én is, de elvileg a magyarok között fordul elő a leggyakrabban a legfejlettebb állapot. Ha beszélhetünk kiválasztottságról, akkor talán itt kell keresni, főleg mert a "felhőben ív" képe elvezet az ismert ábrázoláshoz is, a félbe vágott agyban a tobozmirigy képéhez.

D.CS.   A nyelvi fejtegetésnél maradva: SZIV-ÁRVÁNY. A SZIV/szeretet központja érthetően a legfontosabb szempont az ember és Isten között. Hisz ennek az aktivitása a legfontosabb mérce a végső vizsgán az Egység Törvénye szerint. De mit jelenthet az ÁRVÁNY? Esetleg ez Ármány vagy Zárvány volt eredetileg? Hajlok arra, hogy akár mind a kettő. Valami oda nem illő szennyeződés, eltérés, más anyag. SZIV-ZÁRVÁNY…Hasonlóan a nem tisztán működő, ármányos sziv a zöld szinű szívcsakra működését blokkolja. Szív-ármány és szív-zárvány melyek egyben kimondva könnyen torzulhatnak szivárvánnyá is. Mit néz a bennünk lévő Isten a lelkek végső vizsgáján? Hogy mennyire van meg a szivárvány és benne a zöld szivcsakra,szín is. Vagy inkább azt, hogy mennyire torzul ez el a tökéletestől, azaz mennyire van tele ZÁRVÁNNYAL / ÁRMÁNNYAL a szív!

 


 

[1] Ré, Egység Törvénye könyvének 26.4-26.7 részek részbeni átfogalmazása általam

[2] http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_hungarian/hungarian_translation.aspx

[3] http://www.naput.hupont.hu/51/a-vizontoparadoxon-es-az-egyseg-torvenye

[4] http://www.naput.hupont.hu/97/balga-balgasaga-a-csongor-es-tundeben

[5] http://mutat.net/?http://biblia.hit.hu/bible/search/kw/Hatsz%C3%A1z/21/0/1/1/0

[6] Contra  Felicem  Manichaeum, 1,10.  in: M. J. Rouët de Journel S. I., Enchiridion Patristicum, Barcinone 1969,569 nr. 1709. Eredetiben: „Non legitur in evangelio Dominum dixisse: Mitto vobis Paracletum qui vos doceat de cursu solis et lunae. Christianos enim facere volebat, non mathematicos.”

[7] E magyarázatokról kicsit bővebben: Jakubinyi György: Az ember életkora a Biblia szerint

[8] A Deneb a Hattyú csillagképben az Északi Kereszt legfelső csillaga.

[9] Ádám-vonala vagy Szet leszármazottai (szetiták) 

[10] „S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.” (Mózes első könyve- A Teremtésről 25. fejezet)

[11] Mózes első könyve - A teremtésről » 6. fejezet 3.

[12] Zsoltárok könyve 90. fejezet 10.

[13] Visnu (a megtartó), Siva (a pusztító) és Brahma (a teremtő) 

[14] A JOBB és BAL(gább) oldal jelzése a Szent Korona Pantokrátor ikonján http://www.naput.hupont.hu/15

[15] Mózes első könyve - A teremtésről » 17. fejezet

[16] Mózes első könyve - A teremtésről » 17. fejezet 5. valamint 15-16

[17] Szántai Lajos észrevétele

[18] Mózes első könyve - A teremtésről » 9. fejezet 20-27

[19] https://www.scribd.com/document/340287573/208849907-Sigmund-Freud-Mozes-olvasOM-pdf

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 359
Tegnapi: 401
Heti: 760
Havi: 10 944
Össz.: 505 940

Látogatottság növelés
Oldal: Az Ószövetség és az Egység Törvénye II.
Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár - © 2008 - 2017 - naput.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: iliász illusztráció - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »